အသိပညာႏွင့္ အမွန္တရား ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အပိုင္း (၂)

0

အသိပညာႏွင့္အမွန္တရား

႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အပိုင္း (၂)

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္ (Smart)

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး (ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply