0

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယခု တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ Political Economy ဟု ေခၚသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဟူသည္ Social Science…

Articles
0

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယခု တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ Political Economy ဟု ေခၚသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဟူသည္ Social Science…