0

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ) ေဒၚေမဥမၼာလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ) ေဒၚေမဥမၼာလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း။ ၂၉. ၁၀. ၂၀၁၉ (အဂၤါေန႔) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ)…

Articles
0

ေတာင္အာရွသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ IS အဖြဲ႔

ေတာင္အာရွသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ IS အဖြဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ “IS အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ေတာင္အာရွသို႔ အၿပီးတိုင္ေရႊ႕ေျပာင္းလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။” ေမလအတြင္း အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔ (Islamic State) က ၎တို႔သည္ ပါကစၥတန္နဲ႔ အိႏိၵယတို႔တြင္…

Activities
0

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ) ေဒၚေမဥမၼာလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ) ေဒၚေမဥမၼာလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း။ ၂၉. ၁၀. ၂၀၁၉ (အဂၤါေန႔) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Suzumi Sekine (ေခၚ)…