ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ China Institute of International Studies (CIIS) တို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈသင္တန္း (Capacity Building Program for Young Generation) တြင္ Global Security Initiative (GSI) ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Keynote Speech ေျပာၾကားျခင္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ China Institute of International Studies (CIIS) တို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈသင္တန္း (Capacity Building Program for Young Generation) တြင္ Global Security Initiative (GSI) ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Keynote Speech ေျပာၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသေလ့လာေရး ဆိုင္ရာကမာၻ႔စင္တာ (Global Center for Mekong Studies (GCMS) ၏ တ႐ုတ္စင္တာျဖစ္ေသာ China Institute of International Studies (CIIS) တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈသင္တန္းကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ဝါရင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကမာၻ႔လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမႈ (Global Security Initiative (GSI))၊ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမႈ (Global Civilization Initiative (GCI))၊ ကမာၻ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမႈ (Global Development Initiative (GDI))၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူ(၅)ရပ္ (Five Principle of Peaceful Co-existence)၊ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Mekong-Lancang Cooperation (MLC)) အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသီးသီးေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာန၊ ဒဂုံတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၅) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

The Capacity Building Program for Young Generation organized by the Myanmar Institute of Strategic and International Studies and the China Institute of International Studies (CIIS), China Center of the Global Center for Mekong Studies, was held on 27 and 28 December 2023 at the Meeting Room of the Myanmar Institute of Strategic and International Studies in Yangon.

​The Senior Advisory Board Members and the Executive Board Members of the Myanmar Institute of Strategic and International Studies delivered the keynote addresses on Global Security Initiative (GSI), Global Civilization Initiative (GCI), Global Development Initiative (GDI), Five Principle of Peaceful Co-existence and Mekong-Lancang Cooperation (MLC), respectively. The twenty-five students from the International Relations and Political Sciences Department of the University of Yangon, the International Relations Departments of the University of East Yangon, the University of Dagon and the Yangon University of Foreign Languages participated in this program.

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply