ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္ – ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ၊ ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

0

(ျမန္မာ့ေရးရာ အမွတ္ (၂၄) ဇူလိုင္၊ ၂၀၂၃ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္ – ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ၊ ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

နိဒါန္း

လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာ ယေန႔ကမာၻႀကီးအား အျမင္တစ္ခုတည္း ထပ္တူ ညီမွ်ျခင္း မရွိဘဲ အစိတ္အမႊာမႊာကြဲထြက္ကာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကမာၻအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကမာၻႀကီးသည္ ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား အပါအဝင္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနပါသည္။ အရင္းရွင္ ကမာၻ႔စနစ္၏ သမိုင္းတြင္ ယခင္က မရွိဘူးခဲ့ေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕တစ္ခုအားလည္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ ၎မွာ ကမာၻ႔ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးဝါဒသည္ အေနာက္ကမာၻျခမ္းမွ အေရွ႕ကမာၻျခမ္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ပထမဆယ္စုႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္ခန႔္မွစတင္ကာ အေမရိကန္ အာဏာစက္၏ သေဘာသဘာဝ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အျပင္းအထန္ျငင္းခုံမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေလးခုျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ဗဟုဝင္႐ိုးအျဖစ္ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္လာရန္ အလားအလာ ရွိ၊မရွိကို ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခုံဖြယ္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာ

(၂၁) ရာစုဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻဟူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အင္အား ဆုတ္ယုတ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားဟု ႏိုင္ငံအမ်ားက သမုတ္ထားၾကေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းသည္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တန္းဝင္လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ဝင္႐ိုးစုံသည့္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻတစ္ခု ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားရဆုံးအရာမွာ လက္ရွိကမာၻႀကီးသည္ ဧကကမာၻေလာ၊ ဗဟုကမာၻေလာဟူသည့္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ပညာရွင္ အမ်ားစုက ဧကကမာၻအစီအစဥ္သည္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္ပုံေသနည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခား BRICS အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီေသာ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻအား လက္ခံထားၾကပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻဟူေသာ စကားရပ္မွာ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္လက္သုံးစကားအျဖစ္ တြင္က်ယ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ BRICS ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ ပိုမို ဒီမိုကေရစီက်ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ႔အစီအစဥ္အား အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ကမာၻတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုတစ္စုတည္းကေသာ္လည္းေကာင္း ကမာၻ႔စင္ျမင့္ထက္ လႊမ္းမိုးေနႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ အေရးပါေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ဩဇာအာဏာအား ခြဲေဝယူထားၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ကမာၻ႔ေရးရာအျဖာျဖာအား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ဗဟုကမာၻတစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔သည္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာတို႔တြင္ ဩဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ထြန္းသစ္စ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမူအက်င့္တို႔အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းက ႏိုင္ငံတကာစနစ္၏ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ကပ္ေရာဂါတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားၾကား ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဤျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား သံခင္းတမန္ ခင္းေရးရာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေရးရာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻေပၚထြန္းလာျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာအနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ – 

(က) လြန္စြာကြဲျပားျခားနားေသာ ရႈေထာင့္ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း၊

(ခ) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း၊

(ဂ) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမူအက်င့္အေပၚ တာဝန္ခံမႈအား ခြဲေဝယူလာႏိုင္ျခင္း၊

(ဃ) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္

(င) ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ မတူညီေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္းအား ပိုမို ေလးစားတန္ဖိုးထားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ၿခဳံငုံၾကည့္မည္ဆိုပါက ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻသည္ ကမာၻ႔ေရးရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေစရန္၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိဳႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား မတူညီမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစသည္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေတာင္ကမာၻျခမ္း

ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏွင့္ ေျမာက္ကမာၻျခမ္းဟူေသာအယူအဆမွာ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံမ်ားအား အုပ္စုခြဲျခားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္းတြင္ သာမန္အားျဖင့္ လက္တင္အေမရိက၊ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာရပ္ဝန္းမွ ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေတာင္ကမာၻျခမ္းတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားစုမွာလည္း ထိုေတာင္ကမာၻျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ဝင္ေငြနည္းျခင္း၊ လူဦးေရထူထပ္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားမွ ပထုတ္ျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဟု ေယဘုယ် မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေျမာက္ကမာၻျခမ္းတြင္ေတာ့ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပတိုက္၊ ႐ုရွား၊ တူရကီ၊ အစၥေရး၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူဇီလန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္-ေျမာက္ အုပ္စုခြဲျခားျခင္းသည္ တည္ေနရာ အရပ္မ်က္ႏွာအရ ခြဲျခားထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္း အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ပထဝီအရ ကမာၻ႔ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻႏွင့္ ေတာင္ကမာၻျခမ္း

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၿပီးေနာက္ တတိယဝင္႐ိုးမွာ ဥေရာပတိုက္မဟုတ္ဘဲ ေတာင္ကမာၻျခမ္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ဆိုပါသည္။ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာအပါအဝင္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းအုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻတြင္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ ေတာင္ကမာၻျခမ္းအုပ္စု ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းကာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔ေရးရာအျဖာျဖာတြင္ ပိုမိုဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အိႏၵိယတို႔ကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္တို႔ကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ လန္ခ်ိန္ – မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းသည္ အတက္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာေနပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္း၏ တိုးတက္မႈသည္ ျမင္သာထင္သာ ရွိလာသကဲ့သို႔ က႑စုံတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ အေနာက္တိုင္းမဟုတ္ေသာ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပစ္ပယ္ျခင္းခံထားရသည့္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းသည္ ယခုအခါ ကမာၻေရးရာမ်ားတြင္ ခပ္မာမာ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုႏုနယ္ကာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနေသာ ေတာင္ကမာၻျခမ္းသည္ တျဖည္းျဖည္းအင္အားႀကီးထြားလာကာ ကမာၻႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုေနရာယူလာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ သို႔ေသာ ေတာင္ကမာၻျခမ္းအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိလြယ္ရွိလြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ခတ္သြားသာ မိုခါးမုန္တိုင္းမွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း (The Rise of South) သို႔မဟုတ္ ထြန္းသစ္စစီပြားေရး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ပါဝင္သည့္ BRICS အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ပိုမိုအင္အားႀကီးထြားလာျခင္း၊ ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻႀကီးသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဓေလ့အမူအက်င့္၌ ဝင္႐ိုးစုံအဆင့္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္မႈမ်ားအား ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻသည္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္းရွိ ထြန္းသစ္စ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရင္းျမစ္၊ ေဈးကြက္ႏွင့္ ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ျပင္းထန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဤအျခင္းအရာမ်ားသည္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေစႏိုင္ၿပီး ေတာင္ကမာၻျခမ္းအား အျမတ္ထုတ္အသုံးခ်မႈသို႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ၏ ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲနက္နဲမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးႏွင့္ စြန႔္စားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားအားလည္း ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေစ့ငုသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္အတြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

ေတာင္ကမာၻျခမ္းအေနျဖင့္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအနက္အခ်ိဳ႕မွာ –

(က) ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊

(ခ) ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊

(ဂ) အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အားနည္းမႈ၊

(ဃ) ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊

(င) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

(စ) ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြာဟမႈႏွင့္

(ဆ) ေႂကြးၿမီႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးအျခင္းအရာမ်ားအား နားလည္ အသိအမွတ္ျပဳရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အားလုံးပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အား ျမႇင့္တင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ယေန႔ကမာၻႀကီးသည္ လွ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေနျဖင့္ ေခတ္အေ႐ြ႕တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္လွ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အတူ ေပၚထြက္လာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ၂၁ ရာစုတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝ ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေပါမ်ားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီဝင္တည္ေနရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ငယ္႐ြယ္ၿပီး တက္ႂကြေသာ လူဦးေရအေနအထားတို႔သည္ ႏိုင္ငံ့စြမ္းအား တိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္  စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဒြန္တြဲ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

၎တို႔အနက္ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာအခ်ိဳ႕မွာ

(က) ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻေပၚထြက္လာျခင္း၊

(ခ) စီးပြားေရး ကမာၻျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္၊

(ဂ) သတင္းအခ်က္အလက္ အသိုက္အဝန္းေပၚထြက္လာျခင္း၊

(ဃ) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံႏွင့္ ကမာၻအစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊

(င) ႏိုင္ငံအမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္း၊

(စ) ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အင္အား ခြဲေဝအသုံးျပဳမႈ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လာျခင္းႏွင့္

(ဆ) ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပုံမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦီးေဆာင္မႈအခန္းက႑က ပိုဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ပိုမိုႀကီးထြားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (Foreign Direct Investment) ပိုမိုဝင္ေရာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ FDI  မ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔သည္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကမာၻေဈးကြက္အေျပာင္း အလဲ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈအား အားေပးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔သည္ ေရရွည့္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ မညီမွ်မႈတို႔အား ေျဖရွင္းျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ပညာေရးအား လက္လွမ္းမီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးမႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစရန္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးထားပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားအား အားေပးျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔သည္ ပိုမိုက်န္းမာၿပီး ပညာတတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

အျခားစိန္ေခၚမႈမွာ ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ အဖိုးတန္ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာမ်ားအား တရားမဝင္ ခုတ္ယူမႈ၊ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနားမ်ားႏွင့္ ေျမရွားသတၱဳ အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား တရားမဝင္ ခိုးယူတူးေဖာ္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းစသည့္ အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝလွေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေလ့အထေကာင္းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပထမအခြင့္အလမ္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ား၏ ဆုံခ်က္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ေနရာသည္ ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ႀကီးမားေသာအလားအလာမ်ားကို ေပးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေဆာင္သည္။ ပထဝီဝင္မဟာဗ်ဴဟာ အားသာခ်က္အား အရင္းျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယအခြင့္အလမ္းမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တြင္းထြက္၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ တာဝန္သိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်၍ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။ တန္ဖိုးျမႇင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ၎၏အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ပို႔ကုန္အလားအလာကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

တတိယအခြင့္အလမ္းမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားႏွင့္ သဘာဝရႈခင္းမ်ားသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံ၏ထူးျခားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

စတုတၳအခြင့္အလမ္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းကို အလုပ္အကိုင္ ေပးထားသည္။ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေျမယာႏွင့္ သာယာေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး တင္ပို႔သူ ျဖစ္လာရန္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမာၻ႔လယ္ယာေဈးကြက္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ေစၿပီး ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပၪၥမအခ်က္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းပါသည္။ အင္တာနက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာျခင္း၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အသုံျပဳမႈခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသို႔ ခုန္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စြန႔္ဦးတီထြင္မႈကို အားေပးျခင္း၊ e-Commerce ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။

 ဆဌမအခြင့္အလမ္းမွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာမ်ား အပါအဝင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အလားအလာမ်ား ရွိသည္။ သန႔္ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစကာ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ပါသည္။

သတၱမေျမာက္ အခြင့္အလမ္းမွာ လူသားအရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္လူ႐ြယ္ဦးေရသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပး အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာ (STEM) နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ လုပ္သားအင္အားကို အားေကာင္းေစၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္အား အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာက႑တြင္ ရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူသားအရင္းအႏွီးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုတန္ဖိုးျမင့္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အသိပညာအေျခခံစီးပြားေရးကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ဗဟုဝင္႐ိုးျဖစ္လာေနေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ ေတာင္ကမာၻျခမ္း၏ အနာဂတ္သည္ က်ယ္ျပန႔္ ရႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ မေသခ်ာ မေရရာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေတာင္ကမာၻျခမ္းအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အလာအလာအခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မဟာမိတ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ အေပးအယူ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻျပဳမႈျဖစ္စဥ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္အတြင္း ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား စနစ္တက် ေရးဆြဲခ်မွတ္ က်င့္သုံးသြားရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိရာ အားလုံး၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေခတ္မီဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ကာ သာယာဝေျပာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

က်မ္းကိုးစာရင္း

(က) Multipolarity in the 21st Century A New World Order, 1st Edition, Donette Murray, David Brown, 2012

(ခ) Multipolar World Order: Old Myths and New Realities, D.A. Degterev, RUDN University, Moscow, Russian Federation, 2019

(ဂ) Global and Globalizing Cities from the Global South: Multiple Realities and Pathways to Form a New Order, Arbab, Parsa , 7 May 2019.

(ဃ) Decentering International Relations, Selbin Eric, Bloomsbury Publishing, 2010.

Share.

About Author

Leave A Reply