ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

0

(ျမန္မာ့ေရးရာ အတြဲ (၂၅) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၃ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

နိဒါန္း

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ေအးတိုက္ပြဲ (Cold War) ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ကမာၻႀကီးသည္ ဒြိဝင္႐ိုးကမာၻ (Bipolar World) ဆီမွသည္ အင္အားႀကီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္သည့္ ဧကဝင္႐ိုးကမာၻ (Unipolar World) ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ကမာၻႀကီး၏ တစ္ခ်ိန္က မွ်ေျခသည္ ပ်က္ယြင္းသြားရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ ကာလဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထဝီေရေျမသဘာဝခ်င္း နီးစပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ သေဘာထားတူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအား ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ (European Union – EU) ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) တို႔ ပထဝီေရေျမခ်င္း နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႔ (Shanghai Cooperation Organization – SCO) ႏွင့္ BRICS တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ပထဝီေရေျမခ်င္း နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလာျခင္းအားျဖင့္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ (Multipolar World) အေျခအေနသို႔ ဦးတည္လာပါသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ႔အစီအစဥ္ (Multipolar World Order) သည္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ကမာၻ႔မိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရာ ရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းသာမက၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳး/ အျပစ္မ်ားအား ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (Regional Organization) ဆိုသည္မွာ

ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ ပထဝီေဒသတစ္ခုခုအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ားက အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ျဖစ္ေစ စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္လည္း ပိုမိုႏိုင္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေဒသတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အား အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ဖြဲ႕စည္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္လည္း ရည္႐ြယ္ ဖြဲ႕စည္းၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ယေန႔ကမာၻ႔ပထဝီႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ပိုမိုအေရးပါလာပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအခင္အက်င္းအားလည္း ပုံေဖာ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား စုေပါင္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပုံ

ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပထဝီဝင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား မွ်ေဝေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္-

(က) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အဖြဲ႔

၎သည္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

(ခ) အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမ်ား

၎သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

(ဂ) အႀကံေပးအဖြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အလိုက္ သီးျခားေကာ္မတီမ်ား

၎တို႔အား သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အႀကံဉာဏ္ေပးေသာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေလ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑

(၂၁) ရာစုတြင္း ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာၿပီး၊ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လာၾကပါသည္။ ကမာၻႀကီးသည္ ပိုမို ရင္းႏွီးဆက္သြယ္လာၿပီး၊ အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈမွာလည္း မ်ိဳးျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔တြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာၾကပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔တြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါသည္။ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပုံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွသည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အာဏာရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအထိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ ဥေရာပသမဂၢ (European Union)၊ အာဖရိကသမဂၢ (African Union) ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (Association of Southeast Asian Nations) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး၊ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ/ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔တြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါသည္။

(က) စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခန္းက႑

အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တစ္ခုမွာ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းအခ်င္း ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအား ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ စီးပြါးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားလုံးအား အားေပး အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားအား ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေစရန္ ထိန္းညႇိေပးျခင္း၊ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရင္းအႏွီးတို႔၏ အေျပာင္းအလဲအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔အားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးပြါးတိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပါက္ထြန္းလာေစရန္ အားေပးကူညီေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္မ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို စုစည္းေပးထားႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြါးေရး ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး အျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမို ျပင္းထန္လာေစပါသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခန္းက႑

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးရန္၊ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ တည္ေဆာက္ရန္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာယႏၲရားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသည့္နည္းတူ စုေပါင္း အေျဖရွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရာဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အား တက္ႂကြစြာ အားေပးျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ဓေလ့မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးအား ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူအခြင့္အေရး အေၾကာင္းျပကာ ထိုအခ်က္အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကပါသည္။

(ဂ) လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းဖလွယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔အား အားေပးျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ဖလွယ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ကပြဲမ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း အျပန္အလွန္ နားလည္ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ ညီၫြတ္မွ်တစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈတို႔အား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ၎အျပင္ ဘုံလူမႈစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မညီမွ်မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကျခင္းအားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈတို႔အား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ အတူတကြ ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားအား စုေဆာင္းထည့္ဝင္ အရန္သင့္ထားႏိုင္ၾကၿပီး၊ လူမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားအားလည္း မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) လုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑

လုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ စုေပါင္းအေရးယူမႈမ်ားသည္ ၂၁ ရာစုအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ပဓာနက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ စနစ္တက် ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္လာပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစသည္တို႔ ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရားမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါသည္။ တုံ႔ျပန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ား မွ်ေဝသုံးစြဲျခင္း၊ လွ်င္ျမန္စြာ ျဖန္႔ေဝမႈေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး၊ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရႈပ္ေထြးၿပီး မွ်ေဝထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္-

(က) အသိပညာမွ်ေဝျခင္း

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ၎သည္ မူဝါဒမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

(ခ) မူဝါဒညႇိႏႈိင္းေရး

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေစကာ ပိုမိုသဟဇာတရွိၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ေဒသတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။

(ဂ) စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

သုေတသန၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ မူဝါဒအႀကံဉာဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) နည္းပညာအကူအညီ

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးကာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပစ္မွတ္ထားရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ၎တို႔၏စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ အားေကာင္းေစပါသည္။

(င) ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကားေနေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပိုမိုထင္ရွားလာသည္ မွန္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာအား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အဆုံးအျဖတ္ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအား ေႏွးေကြးေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ ေဒသတြင္း ဦးစားေပး အျခင္းအရာမ်ားအၾကား မွ်ေျချဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အားနည္းေစသည္ဟူေသာ ေဝဖန္ သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ညီတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရျခင္းတို႔သည္ တူညီေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈကို ဟန႔္တားႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အထင္ရွားဆုံးေသာ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕မွာ-

(က) မညီမွ်ေသာစြမ္းရည္မ်ား

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသည္။ ဤမညီမွ်မႈသည္ ႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္ရာ မူဝါႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ မညီမွ်ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား လြဲေခ်ာ္မႈတတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားကလည္း အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။

(ဂ) အဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ျခင္း

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

(ဃ) ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား

မတူညီေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ စုစည္းျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ပါသည္။

(င) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ယႏၲရားမ်ား မရွိပါက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရန္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အနာဂတ္အား လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မွီရန္အတြက္ လိုအပ္သလို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရပါမည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔သည္ ၎တို႔အား ေပးအပ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Sustainable Development Goals – SDGs) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဒီဂ်ီတယ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တူ နည္းပညာအသုံးခ်ျခင္းစသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္ေစပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းအားကို ျပသႏိုင္ၿပီး အသံတစ္သံတည္း ထြက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမာၻေပၚတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးရပ္တည္မႈအဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ပုံေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနာဂတ္တြင္ အေရးပါလာႏိုင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕အား ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (The Shanghai Cooperation Organization SCO)

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (The Shanghai Cooperation Organization – SCO) ဆိုသည္မွာ ဥေရာပအာရွေဒသမွ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပဳၾကရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပထဝီနယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူဦးေရအရဆိုရလွ်င္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းမွာ ဥေရာပအာရွေဒသတခုလုံး၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကမာၻ႔ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ရွန္ဟိုင္းငါးႏိုင္ငံ (Shanghai 5) (တ႐ုတ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကီဂစ္စတန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ တာဂ်စ္ကစၥတန္) အဖြဲ႕မွ စတင္သည္။

SCO ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေစေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအျပင္ ပညာေရး၊ စြမ္းအင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်၊ တရားမွ်တၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးဆီသို႔ ဦးတည္ ေ႐ြ႕လ်ားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

SCO သည္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိမႈ၊ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားမႈႏွင့္ ဘုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအား အားေကာင္းေစျခင္း၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ် ခြဲျခားႏိုင္ေသာ လုံၿခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ SCO သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ တရားမွ်တေသာ ဝင္႐ိုးစုံ ကမာၻအစီအစဥ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ႏိုင္ငံစုံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ SCO သည္ ၎၏သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ SCO သည္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိျခင္း၊ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းစသည့္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာလ်က္ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႕ (Shanghai Cooperation Organization – SCO) တြင္ ေဆြးေႏြးဖက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (Dialogue Partner) ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ေလ့လာသူ (Observer) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၎မွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (Member State) အျဖစ္လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းသြားရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္မ်ား

ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ယူေဆာင္လာေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္အျဖစ္ ရရွိလာႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႔အားလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ မီဒီယာတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္သူႏိုင္ငံဟူ၍ မရွိပါ။ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားသာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔အေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

မိမိတို႔သည္ ေဒသတြင္းအေရးပါသည့္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အာဆီယံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအားလုံး သေဘာတူ လက္ခံထားသည့္ ပဋိဉာဏ္အား ကိုယ္တိုင္ခ်ိဳးေဖာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မိန္႔ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းရွိေသာ၊ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးကို လိုလားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အလုံးစုံထိေရာက္မႈမွာ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္၊ ၎တို႔၏ မွ်ေဝခံစားႏိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိကမာၻ႔အစီအစဥ္ (World Order) အေျပာင္းအလဲသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တိုင္း အင္ပါယာႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေလ့ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကမာၻႀကီး၏ အနာဂတ္မွာလည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မေသခ်ာမေရာရာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ ကမာၻ႔အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ဟုလည္း သုံးသပ္ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာ႔ၻအစီအစဥ္အေျပာင္းအလဲတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏အင္အားကို တည္ေဆာက္ကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

ရင္းျမစ္

– The Role of the Shanghai Cooperation Organization in counteracting Threats and Peace and Security, Rashid Alimov, October 2017, No. 3 Vol. LIV 2017, Prevention

– Regional Organizations, StudySmarter

 

Share.

About Author

Leave A Reply