(၁၈) လၾကာ ႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ပုံစံသစ္ ကမာၻစစ္အား ေလ့လာျခင္း အပိုင္း (၁)

0

(သုတကမာၻဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၁၉) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

(၁၈) လၾကာ ႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ပုံစံသစ္ ကမာၻစစ္အား ေလ့လာျခင္း အပိုင္း (၁)

နိဒါန္း

၁။ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားသည္ ကမာၻ႔တပ္မေတာ္မ်ား၏ စြမ္းရည္အား ျပင္းျပင္ထန္ထန္ စမ္းသပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲသည္လည္း ႁခြင္းခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ ႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲသည္ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္ (၁၈ လ) အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစစ္ပြဲသည္ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ၿပီးဆုံးႏိုင္မည့္ အရိပ္အေယာင္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မျမင္ရေသးေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏွစ္ဘက္လုံး အသုံးျပဳေနသည့္ စစ္ဘက္နည္းပညာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံမႈမ်ားအား ေဝဖန္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဤပဋိပကၡမွ သင္ခန္းစာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုစစ္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ လက္နက္ကိရိယာမ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေသာ အဆင့္နိမ့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင့္ျဖင့္ စစ္ေျမျပင္အေရးသာမႈ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ သမား႐ိုးက်လက္နက္မ်ားအား ေခတ္မီလက္နက္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳကာ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သမား႐ိုးက် စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ သမား႐ိုးက် စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားမွာ လုံးဝေခတ္မမီေတာ့သည္ မဟုတ္ပဲ လွ်င္ျမန္သြက္လက္ကာ ေျပာင္းလြယ္ျပန္လြယ္ရွိေသာစနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာသစ္မ်ားအား ေဈးကြက္အတြင္းမွ ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုစစ္သည္ စစ္မႈေရးရာတစ္ခုတည္းတြင္သာ အႀကဳံးဝင္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ ဘက္စုံစစ္ပြဲအသြင္လည္း ျဖစ္လာပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အဓိက ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေနသူ ႏွစ္ႏိုင္ငံသာ ရွိေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နယ္မ်ားအရ အဆိုပါပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ယူကရိန္းအား စစ္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ လက္နက္မ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ယူကရိန္းတပ္မေတာ္အား အေထာက္အပံ့မ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကမာၻစစ္တစ္ခုသည္ ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနသည္ေလာဟူေသာ ေမးခြန္းလည္း ထြက္ေပၚလာပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ပြဲပုံစံမ်ား

လက္ရွိစာေရးသားေနအခ်ိန္အထိ စစ္ပြဲ၏ရလဒ္ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္အား ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုစစ္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲ၏ အဓိကအဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကို ျပသေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ စစ္ပြဲသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အႏိုင္တိုက္ခိုက္ရန္၊ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေ႐ြ႕လ်ားစစ္ကစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ပိုမို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္သည့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ျပည့္ဝမႈဆိုသည္မွာ စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဤစစ္ပြဲက ျပဆိုေနပါသည္။ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ တိက်ပစ္ ပဲ့ထိန္းလက္နက္မ်ား (Precision Weapons) မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊ အသုံးျပဳရာတြင္ ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရျခင္းစသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳလ္တုမ်ားႏွင့္ လူမဲ့ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပုံဖ်က္ဖုံးကြယ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျပင္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳလ္တုမ်ားႏွင့္ လူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားအား ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလာၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ပြဲပုံစံမ်ားအရ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတဝိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား မ်ားျပားလာရာ ၿမိဳ႕ျပစစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္ ျပည့္ဝေနရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ဂ်ာမန္စစ္ဘက္ သီအိုရီပညာရွင္ Carl von Clausewitz က စစ္ပြဲ၏ အသြင္အျပင္ပုံသ႑ာန္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ဖြင့္ဆိုေရးသားခဲ့ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စစ္ပြဲ၏ သေဘာသဘာဝ (Nature) ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ မေျပာင္းမလဲ ခိုင္မာေသာ သဘာဝရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ စစ္ပြဲ၏ ဝိေသသလကၡဏာ (Character) ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ စစ္ပြဲမ်ား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္း နည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္အမွ် ၎သည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။ စစ္ပြဲ၏သေဘာသဘာဝသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး ဖ႐ိုဖရဲ ပရမ္းပတာ အသြင္ေဆာင္သည္။ စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္တိုက္ခိုက္ရာ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ေသသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ သံႏၷိ႒ာန္ကို ခ်မွတ္ထားသည့္ ေလးနက္ ျပင္းျပေသာ လူသား၏ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသာစီးရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ရပ္အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးမဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကို အသုံးခ်ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အသာစီးရယူရန္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိပါသည္။ ဤအျခင္းအရာက စစ္ပြဲအား ပိုမိုသက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။ တစ္ဘက္က မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ား နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္မိတ္ဆက္ျခင္းစသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ အျခားတစ္ဘက္မွ ရန္သူအေနျဖင့္လည္း တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ရန္သူအေနျဖင့္ အထက္ပါ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ စစ္ဆင္ႏႊဲရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္း နည္းစနစ္မ်ားအား ႏွစ္ဘက္လုံးက စစ္ပြဲအတြင္း၌ပင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေစရန္ ေလ့လာသင္ယူရသည့္ (Learn under Fire) ၿပိဳင္ပြဲအသြင္ ေဆာင္လာၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္ပြဲအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏စ႐ိုက္လကၡဏာကို အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေစေသာ လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္မႈ အေ႐ြ႕ဒိုင္းနမစ္မ်ား (Action – Reaction Dynamics) ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎သည္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဦးတည္ရာကို ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ စစ္ပြဲမတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ဒိုင္းနမစ္မ်ားအား ႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ႐ုရွား ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈတို႔တြင္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယူကရိန္းအစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိဗ္ယက္အား လွ်င္ျမန္စြာ သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ပ်က္သုဥ္းသြားရသည္။ (႐ုရွားတြင္ ထိုမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္ ရွိမရွိ မသိရေပ။) သို႔ေသာ္လည္း ႐ုရွားသည္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာအား ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီး ဒြန္းဘတ္စ္တြင္ အေျမာက္မ်ား စုၿပဳံပစ္ခတ္ျခင္းျဖင့္ အမွည့္ေႁခြစစ္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆင္ႏႊဲကာ ယူကရိန္းတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္းသည္ ခါဆြန္ေဒသတြင္ တန္ျပန္ထိုးစစ္ ဆင္ႏႊဲျခင္းႏွင့္ တိက်ပစ္ ပဲ့ထိန္းလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ ခါဆြန္ၿမိဳ႕အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႐ုရွားတပ္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး ဒြန္းဘတ္မွ ဆြဲထုတ္သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ေယာင္ျပစစ္၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ယူကရိန္းသည္ ထိုးစစ္တစ္ရပ္အား ခါကိဗ္ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ ႐ုရွားတို႔ လေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀ ရွိ နယ္ေျမအား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထင္ရွားေသာ တိုက္ပြဲတစ္ခုမွာ ဘတ္မြတ္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဘတ္မြတ္တိုက္ပြဲသည္ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီး ၂၁ ရာစု၏ ေသြးထြက္သံယိုအမ်ားဆုံး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲအား ႏွစ္ဘက္လုံးက အသားႀကိတ္စက္အျဖစ္ ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားတို႔က ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စတင္ဆင္ႏႊဲေသာ ယူကရိန္း၏ တန္ျပန္ထိုးစစ္မွာ က်ရႈံးသြားရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သမၼတပူတင္က ႐ုရွားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ အေနာက္တိုင္း၏ စစ္ဘက္အကူအညီျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေသာ ယူကရိန္း၏ တန္ျပန္ထိုးစစ္သည္ က်ရႈံးသြားၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ေခတ္လက္နက္အမ်ားအျပားသည္ အေနာက္တိုင္းလက္နက္မ်ားထက္ သာလြန္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုပါသည္။ ယူကရိန္းတို႔အေနျဖင့္ တန္ျပန္ထိုးစစ္အတြက္ လူ၊ လက္နက္မ်ားအား ပုံေအာအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဤတန္ျပန္ထိုးစစ္သာ က်ရႈံးသြားပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲရန္ လြယ္ကူေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ မိုင္းႏွင့္ တင့္အတားအဆီးမ်ားအား စနစ္တက် အသုံးခ်ျခင္း၊ အေသခံဒ႐ုန္းမ်ား၊ အေျမာက္၊ တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးႏွင့္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားအား စနစ္တက် ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ ႐ုရွား၏ အားသားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္နက္ေပါင္းစုံကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္ခံရရွိ သုံးစြဲေနရျခင္းေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္နည္းပါးၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈတြင္လည္း အားနည္းႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂတ္၌ ထိုအမ်ိဳးအစားစုံလင္ေသာ ယာဥ္ယႏၲရားႏွင့္ လက္နက္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာမည္ ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားျပားျခင္းက ခ်ီစစ္အား အဟန႔္အထားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မိုး႐ြာသြန္းမႈ မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ႐ြံ႕ႏြံထူထပ္ျခင္းတို႔ကလည္း ေပါင္းစပ္လက္႐ုံးတပ္မ်ားအတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ ထပ္မံအ‌ေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ၿမိဳ႕တြင္းစစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ လက္ရွိစစ္ပြဲသည္ ၿမိဳ႕ျပအတြင္း ဆင္ႏႊဲေနရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိပါက ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သင္ခန္းစာေဖာ္ထုတ္ရရွိပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ၏ ေဝဟင္ႏွင့္ ေရျပင္ပိုင္နက္မ်ားအား လႊမ္းမိုး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ျပည္ပမွ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ေဝမွ်ေပးျခင္းတို႔သည္ ယူကရိန္း၏ ကုန္းေျမ၊ ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္တို႔တြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္ပြဲ၏ အေ႐ြ႕ေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ယူကရိန္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီေနၾကသနည္း

၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ Forbes မဂၢဇင္းက ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀) ပါဝင္ေသာ ယူကရိန္း၏ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ ပိုလန္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ လတ္ဗီးယား၊ အေမရိကန္၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ေပၚတူဂီ၊ ၿဗိတိန္၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ စလိုဗက္ကီးယား၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္၊ ကေနဒါ၊ နယ္သာလန္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားတို႔ ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အေနာက္အုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုစာရင္းအရ ႐ုရွားသည္ ယူကရိန္း တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္ စစ္တိုက္ေနရသည္မဟုတ္ဘဲ အေနာက္အုပ္စုတစ္ခုလုံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အထက္ပါ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ယူကရိန္းကို ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ႐ုရွားသံတမန္မ်ားအား ၎တို႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ပိုလန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔က ႐ုရွားသံတမန္ (၄၀) ခန႔္အား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဘူလ္ေဂးရီးယားသည္လည္း ႐ုရွားသံတမန္ (၈၁) ဦးအား ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူကရိန္းသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ပိုလန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ပြဲအတြင္း ယူကရိန္းသို႔ အႀကိမ္အမ်ားဆုံး သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ သုံးႀကိမ္စီ ျဖစ္သည္။ လတ္ဗီးယား၊ လစ္သူေယးနီးယားႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူကရိန္းထံသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္စီ သြားေရာက္လည္ပတ္ဘူးၾကသည္။

ယူကရိန္းသည္ စစ္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လက္ခံရရွိေနသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း မဟာမိတ္မ်ားက ယူကရိန္းအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀) ဘီလီယံခန႔္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယူကရိန္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ အျခားေသာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ စစ္ပြဲကာလ ပထမ ေျခာက္လအတြင္းမွာပင္ ေငြေၾကးသာမက စစ္ေရးအကူအညီအပါအဝင္ ယူ႐ို (၃၉) ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ Kiel Institute ၏ ေလ့လာခ်က္အရ ဥေရာပသမဂၢသည္ ယူကရိန္းအား စစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈတို႔ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ စစ္ေရးအကူအညီတြင္ေတာ့ အေမရိကန္က ထိပ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီကဲ့သို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆြီဒင္ကဲ့သို႔ မဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ ယူကရိန္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထိုးစစ္လက္နက္မ်ား တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရဟူေသာ ယခင္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ ေသေစႏိုင္ေသာလက္နက္မ်ား (Lethal Weapons) အား ေထာက္ပံ့မႈ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

စစ္ပြဲဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ (၅၄) ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ The Ukraine Defence Contact Group ၏ လစဥ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ညႇိဳႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၎အဖြဲ႕တြင္ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (NATO) အဖြဲ႕ဝင္ အားလုံး (ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀) ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံ ၂၄ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ တစ္ႏိုင္ငံျခင္းစီအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အီးယူအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕အား ဆက္လက္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲအစတြင္ ၎တို႔သည္ လက္နက္မ်ား အပါအဝင္ ယူကရိန္းသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကူအညီမ်ားမွာ ရပ္တန႔္ျခင္း မရွိဘဲ ဆက္လက္ စီးဆင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယူကရိန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ထံမွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ မလိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလီယံ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ထားေသာ လက္နက္မ်ားတြင္ M 1 Abram ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ (၃၁) စီး (ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေန)၊ T 72B ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ (၄၅) စီး (အေမရိကန္က ဝယ္ယူ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး)၊ M2A2 Bradley သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ (၁၈၆) စီး၊ M 113 သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ အစီး (၃၀၀)၊ Stryker သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ (၁၅၇) စီး၊ International M1224 MaxxPro မိုင္းဒဏ္ခံယာဥ္ (၄၄၀) စီး၊ HUMVEE ယာဥ္ အစီး (၂၀၀၀) ေက်ာ္၊ ၁၅၅ မမ M777 ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္ အလက္ (၁၈၀)၊ ၂၂၇ မမ HIMARS အတြဲလိုက္ပစ္ဒုံးစနစ္ (၂၀) ခု၊ NASAMS ၊ AN/TWQ-1 Avenger ႏွင့္ Patriot တို႔ကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ Stinger ဒုံး အလက္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္၊ Javelin တင့္ဖ်က္စနစ္ (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္၊ AGM-84 Harpoon ၊ Precision-Guided Munitions (PGMs) ႏွင့္ AGM-88 HARM အပါအဝင္ ဒုံးမ်ားႏွင့္ Laser-Guided Rocket မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးစနစ္မ်ား၊ Mi-17V5 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ အစီး (၂၀)၊ Switchblade 300 ႏွင့္ Switchblade 600 အေသခံ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ Phoenix Ghosts ၊ RQ-20 Pumas ႏွင့္ Boeing Insitu ScanEagles တို႔ကဲ့သို႔ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ ေရဒါမ်ား၊ ခဲယမ္းမ်ိဳးစုံ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

အေမရိကန္သည္ ယူကရိန္အား ယခုစစ္ပြဲမွ စတင္ေထာက္ပံ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႐ုရွားက က႐ိုင္းမီးယားအား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္သည္ ယူကရိန္းစစ္သည္မ်ားအား Joint Multinational Training Group-Ukraine (JMTG-U) အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေလ့က်င့္ေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ေခ်းေငြ ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ Consolidated Appropriations Act အရ ေဒၚလာ ၅၆၀ သန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တြင္ 2018 National Defense Authorization Act အရ ေဒၚလာ ၃၅၀ သန္းကိုလည္းေကာင္း ယူကရိန္းထံ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၀ တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ထပ္မံေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ အထူးစစ္ဆင္ေရးစတင္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္က ယူကရိန္းအား Consolidated Appropriations Act (2022) အရ စစ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေဒၚလာ ၁၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ရန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္က ယူကရိန္းအား လူမႈဖူလုံေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပင္စင္စရိတ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ေၾကညာသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

(ဤေဆာင္းပါးသည္ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ထူးထူးျခားျခား အမွတ္တရ ေရးသားျဖစ္ေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

Share.

About Author

Leave A Reply