သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္းမွ သက္ႀကီးဝါႀကီးတို႔၏ အခန္းက႑

0

(စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူတို႔ ကြန္းခိုရာ က႐ုဏာကမာၻ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္းမွ သက္ႀကီးဝါႀကီးတို႔၏ အခန္းက႑

သက္ႀကီးဝါႀကီးဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ သာမန္အားျဖင့္ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္အ႐ြယ္ အၿငိမ္းစားမ်ားကို ျမင္မိၾကပါမည္။ အေမရိကန္တို႔က Senior Citizen ဟု ေခၚၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း သက္ႀကီးဝါႀကီး အေရအတြက္မွာ အလ်င္အျမန္ပင္ တိုးတက္မ်ားျပား လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း အေရးပါေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ ေလာ္ရာ ကာစတန္ဆန္က သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အစုအဖြဲ႕အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လူမႈႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီဟု သုံးသပ္သည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑အတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစား သုံးသပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္း ေပၚေပါက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတည္ၿပီး၊ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသည့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေနဆဲ အသက္႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနပါက ဤသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္လက္ သုံးသပ္ပါသည္။

လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ အေျပာင္းအလဲေကာင္းအား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လူသားတို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွလာၿပီး မည္သည္ကို ဦးတည္ေနသည္ကိုလည္း နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ ေလ့လာမွသာ အသက္အ႐ြယ္အားလုံး ပါဝင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားလိုစိတ္ ရွိၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆိုရလွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း စတင္ေပၚထြန္းလာခ်ိန္ကတည္းက ထိုသို႔ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၎အား သက္ႀကီးဝါႀကီး (Senior Citizen) ဟု အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးလိုက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီးဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူကိုယ္တိုင္ အိုမင္းသြားၿပီ သို႔မဟုတ္ စီနီယာျဖစ္သြားၿပီဟု ၎ကိုယ္၎ သတိမထားလိုက္မိ၊ အသိအမွတ္မျပဳမိေသးခ်ိန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးေပသည္။ ဤသည္မွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္ရာ တိက်ေသာ ဇီဝျဖစ္စဥ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ လူမႈအသိုက္အဝန္းက လက္ခံထားခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခား (Chronological Age) အရ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သည္ ဟူေသာ (Old Age) သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ကြဲျပားျခားနားတတ္ပါေသးသည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို (Old People) ႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ျခင္း (Old Age) တို႔သည္ ယဥ္ေက်းျခင္း မရွိေသာ စကားလုံးမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနရာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ မတူညီကြဲျပားေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအၾကား စကားႏု စကားယဥ္ျဖင့္ အစားထိုး သုံးစြဲရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ –

– စီနီယာႀကီးမ်ား (Seniors) (American usage)

– သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား (Senior citizens) (British and American usage)

– လူႀကီးသူမမ်ား (Older adults) (in the social sciences)

– ဝါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (The elderly, and elders) (in many cultures — including the cultures of aboriginal people)

– ဘဝ၏ ေဆာင္းဦးရာသီ (The autumn of life)

– ဘဝ၏ ညေနခင္း ေနဝင္ခ်ိန္ (The evening of life)

– ဘဝ၏ ေဆာင္းရာသီ (The winter of life) ႏွင့္

– ေ႐ႊေရာင္ေတာက္ပခ်ိန္ (The Golden age) စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အသုံးအႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ားမွာ တင္စီးေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားအျဖစ္ စြဲထင္က်န္ရစ္ႏိုင္ရာ လူအမ်ားက ဝါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီနီယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုအစား လူအိုဟုသာ ေခၚေစလိုၾကၿပီး တစ္ခါကကဲ့သို႔ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳျခင္း မရွိေတာ့ေပ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအေနျဖင့္က အိုမင္းသည္ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို အဆိုးဂယက္အျဖစ္ အနက္ေကာက္ယူၿပီး ထိုသို႔ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကို လက္ခံျခင္း မရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးမွာ ထိရွလြယ္ေသာ အျခင္းအရာ ျဖစ္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းမွ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား

မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူသားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀၀) အၾကာက မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္မ်ားေလာက္ ပါးနပ္ခ်က္ခ်ာ စမတ္မျဖစ္သလို က်န္းမာျခင္းလည္း မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားအရ လက္ရွိကမာၻမွ လူသားမ်ားသည္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားထက္ ဇီဝပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေလာ္ရာ ကာစတန္ဆန္က ဆိုသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြား လာၾကပါသနည္း။ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသနည္း။ သမိုင္းရႈေထာင့္က ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အံ့ၾသစရာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲသည့္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ (၂၀) ရာစု မတိုင္မီက လူသားတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းအသက္မွာ (၆၀) ႏွစ္ေအာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အသက္ရွည္ျခင္းအား ထိုစဥ္က မည္သူကမွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ လူမႈသိပၸံအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ပါက အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မေရရာ မျပတ္သားေသာ လိုသလို အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။

အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္းအား ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသည့္ ျပယုဂ္ရင္းျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ပင္ အိုမင္းမစြမ္းျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနသည့္ ရင္းျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

သမိုင္းမတင္မီေခတ္ (Ancient times)

သမိုင္းမတင္မီေခတ္အခ်ိန္က က်န္းမာသန္စြမ္းသူ အခ်ိဳ႕သာလွ်င္ အသက္ (၇၀) တန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အသက္ (၅၀) တန္းမတိုင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေလ့ ရွိၾကသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္အ႐ြယ္ကို ေရာက္သည္ႏွင့္ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ခံရသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္းမရွိသူ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရကာ ဥပေကၡာျပဳျခင္း ခံရတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ သတ္ျဖတ္ျခင္းပါ ခံရတတ္ပါသည္။ ထိုသမိုင္းမတင္မီေခတ္က အိုမင္းသည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အသက္အ႐ြယ္ေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆုံးခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးဂရိႏွင့္ ေရာမ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား (Classical Greek and Roman Cultures)

ထိုေခတ္ကာလက လွပျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးမားျခင္းႏွင့္ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းတို႔သည္ အျခားအရာမ်ားထက္ တန္ဖိုးထားဦးစားေပးျခင္း ခံရသည္ျဖစ္ရာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ျခင္းအား အက်ႏွင့္ အိုမင္းမစြမ္းအဆင့္အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ အရစ္စတိုတယ္လ္တို႔ေခတ္က ေအသင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိပဲ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ဆန႔္က်င္ပုန္ကန္ေလ့ ရွိၾကသည္။

အလယ္ေခတ္ (ေအဒီ ၅ ရာစုမွ ၁၄ ရာစုခန႔္) ႏွင့္ ရီေနဆန႔္ေခတ္မ်ား (ေအဒီ ၁၄ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုခန႔္) (Medieval and Renaissance periods)

ထိုေခတ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးျမင့္ျခင္းအတြက္ ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းသည့္ေခတ္ဟု သက္ေသျပစရာ မရွိသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ အိုမင္းသူမ်ားအား ဆန႔္က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ျခင္းအား ဘဝ၏ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲၿပီး အားနည္းေပ်ာ့ညံ့သည့္ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၾကသည္။ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေလးစားခံရသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ စက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္း ခံရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ေသာမတ္စ္မိုးႏွင့္ အန္တိုနီယို ဒီေဂြးဗားရားတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ (၁၆) ရာစု စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒီအခ်ိဳ႕က ကမာၻႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သူ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအေနျဖင့္ အိုမင္းမစြမ္း ေနထိုင္မည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အေသခံမည္လားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ စတင္ တိုက္တြန္းေရးသားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာတြင္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္ရျခင္းသည္ ရေတာင့္ရခဲ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

အေရွ႕တိုင္းအေတြးအေခၚ – ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ (Eastern thought: Confucianism)

အေရွ႕တိုင္းအေတြးအေခၚႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအရ မိသားစု၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံအရ အသက္အ႐ြယ္ ဝါစဥ္အလိုက္ ေလးစားမႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ဘုံခ်ဥ္းကပ္မႈအား ပိုမိုတန္ဖိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ လက္တင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား (Mediterranean and Latin Culture)

ထိုယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားတြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အသက္အႀကီးဆုံး မ်ိဳးဆက္သည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက အိမ္အျပင္ထြက္ စီးပြားရွာေနခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွိ အငယ္ဆုံးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေနရကာ အိမ္အလုပ္ကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ဘဝကို ရပ္တည္ေနရေပသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားသည္ ၎တို႔ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္အား မိသားစုႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယေန႔ေခတ္ (Modern Period)

ရာစုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အဘက္ဘက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ လူသားတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းအသက္သည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ (၇၉) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ (၈၃) ႏွစ္ အထိ ရွိလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္တိုင္း ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ စီနီယာမ်ား၏ ဓေလ့ထုံတမ္းဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းအား အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါ။

အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားသည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ေတြ႕လာရကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းႏွင့္ သီးျခားအမွီအခိုကင္းမဲ့စြာ ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းတို႔ ႀကဳံရတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားမွာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ သီးသန႔္ တည္ေထာင္ေပးထားသည့္  အၿငိမ္းစားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ရာ Retirement Community ေနရာမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ေပးထားသည့္ Assisted Living Facility မ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ ေစခိုင္းခံရပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္အား အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူကို ဝိုင္းပယ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (Ageism) ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆိုပါသည္။

ေဂ်ာ့မီႏြိဳက္က အၿမဲတမ္းႏွင့္ ေနရာတိုင္းလိုလိုပင္ လူငယ္သည္ လူႀကီးမ်ားထက္ ဦးစားေပးခံရသည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္ အေနာက္တိုင္း ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရ ငယ္႐ြယ္ျခင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္မူ၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္တို႔ကို အေလးထားသည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ပုံစံမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ မိသားစုအတြင္း ဘိုးဘြားမ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ မိသားစုမ်ားစြာအတြက္ အလႈပ္အခတ္မွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။

ေလာ္ရာ ကာစတန္ဆန္က အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ လူဦးေရ ပိရမစ္ပုံစံျဖစ္သည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားက ပိရမစ္၏အေျခတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားက ပိရမစ္၏ ထိပ္တြင္ အနည္းငယ္သာ ရွိေနရမည့္ အေျခအေနသည္ ယခုအခါ ေထာင့္မွန္စတုဂံပုံစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ထိုေထာင့္မွန္စတုဂံပုံစံ သို႔မဟုတ္ ထုလုံးရွည္ပုံစံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမာၻတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ က်န္းမာစြာ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းသြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။

လူသားတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း တိုးတက္လာျခင္းသည္ ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္တို႔ထက္ ပိုမိုခြန္အားႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ား၊ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ နည္းပညာတို႔က က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရးတို႔တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ သက္႐ြယ္ဝါႀကီးတို႔၏ အခန္းက႑

သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအေပၚ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ မတူညီဘဲ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အ႐ိုအေသျပဳမႈမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ေခတ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တိုးတက္လာျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ျပဳစုဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုစိတ္ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မီးခိုးေရာင္ေျပာင္းသြားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ မာေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ေနေသာ အ႐ိုးအဆက္မ်ားက သူတို႔အား ကြၽႏိုပ္တို႔ အသိုက္အဝန္း၏ ေက်ာက္သားကဲ့သို႔ မာေက်ာေနေသာ အုတ္ျမစ္အေျခခံအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းမွ တားဆီးျခင္းျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကြၽႏိုပ္တို႔သာ လိုလိုလားလား နားေထာင္ သင္ယူလိုပါက သူတို႔သည္ ခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ပုံျပင္ေျပာျခင္းႏွင့္ ေျမးငယ္မ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔တြင္ ထူးထူးျခားျခား သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနေလ့ ရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။

သူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွာ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေကာင္း ခ်ိနဲ႔ေနေပျငား သမုဒၵရာတစ္ခုအလား ႀကီးမား က်ယ္ျပန႔္သည့္ သူတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ဉာဏ္ပညာမ်ားက ငယ္႐ြယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံသဖြယ္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ႂကြယ္ဝေသာ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအား ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြမ်ား တန္ဖိုးထားေရးတို႔အား သင္ၾကားေပးရာတြင္ အဓိကက်ေနပါသည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ အခ်ိန္သည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားက အသစ္သစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သည့္ မ်ိဳးဆက္ကို ကာကြယ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ မ်ိဳးဆက္လည္း ေပၚထြက္လာပါသည္။ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံတမ္းေနာက္ခံက လာသည္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းေနသည့္ မိဘမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ တာဝန္ယူစိတ္ ျပင္းျပမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းထံမွလည္း အျပန္အလွန္ သင္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အသက္အ႐ြယ္အားလုံး ပါဝင္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လမ္းျခင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲစြာ အသက္ေမြး ဝမ္း ေက်ာင္းေနရသည့္ သက္ႀကီးဝါႀကီး အေရအတြက္မွာ သိသာစြာ မ်ားျပားေနေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း ထိုပင္စင္စား ဆင္းရဲမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အားထည့္ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သက္ႀကီးဝါႀကီး လူဦးေရအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုန္လႈပ္စြာ ရႈျမင္ ဦးစားေပးေနမည့္အစား အမွန္တကယ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ မူဝါဒေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုမွ်တမႈရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ –

(က) သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္နည္း။

(ခ) သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား မည္သို႔ ရရွိႏိုင္မည္နည္း။

(ဂ) အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မည္သို႔ အကူအညီေပးရမည္နည္း။

(ဃ) သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ဆက္လက္မွ်ေဝမႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးသင့္သနည္း။

အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒေရးရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕သည္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနၿပီး အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေနသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအတြက္ ပိုမို ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ၿပီး ပိုမို လြယ္လြယ္ကူကူ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ အစိုးရတိုင္းအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားအား သုံးစြဲရာတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရပါမည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားသည္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ား ျဖတ္ကူးရန္အတြက္ ကတ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေနရာတြင္ ထိလိုက္သည္ႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာထိန္း အခ်က္ျပမီးမွာ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး လမ္းျဖတ္ကူးရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရရွိေစပါသည္။

သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားေနထိုင္ရန္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အတုယူလုပ္ေဆာင္ကာ ၎တို႔အတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာရ လြယ္ကူေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။

နိဂုံး

ယေန႔ေခတ္တြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားသည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ပါဝင္လာႏိုင္ၾကၿပီး အသိဉာဏ္ပညာမ်ားကိုလည္း ပိုမိုမွ်ေဝေပးလာႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးစရာမ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာအား လြန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း လုပ္ေဆာင္သြားရပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ မွ်ေဝမႈမ်ားအား ကြၽႏိုပ္တို႔ မည္သည့္အခါမွ် သံသယပြားဖြယ္မရွိပါ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

ရင္းျမစ္။ The Role of Senior Citizens Throughout History, Stannah, 27th September 2017

Share.

About Author

Leave A Reply