သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

0

(ျမန္မာ့ေရးရာ အမွတ္ (၂၃) ဧၿပီ ၂၀၂၃ ပါ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

နိဒါန္း

၁။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမာၻႀကီးသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမာၻႀကီး တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာက႑အား ေသခ်ာေစ့ငုစြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ လုံၿခဳံေရးအား ေလ့လာရာ၌ သမား႐ိုးက် လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Traditional Security Threats) ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Non-Traditional Security Threats) ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားေလ့လာၾကပါသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ (Cold War) အၿပီး ကမာၻႀကီးတြင္ အေနာက္အုပ္စုတစ္စုတည္းသာ က်န္သည့္အေျခအေနတြင္ ကမာၻ႔လုံၿခဳံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရးက႑သည္ ေမ့ေဖ်ာက္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေရးပါသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲတစ္ရပ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားေနသည္ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနပါသည္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

၂။ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ သမား႐ိုးက် လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားနည္းတူ ေရွ႕တန္း ပိုမိုေရာက္ရွိလာပါသည္။ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအနက္ ကိုဗစ္-၁၉ ကဲ့သို႔ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား၊ တရားမဝင္လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ကမာၻႀကီးအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမွာ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး Non-State Actor မ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အျခားေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈအား ခံစားေနရသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ားအား ေပါင္းကူးေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာေနရာတြင္ အခ်က္အျခာက်က် တည္ရွိလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ႐ိုက္ခက္မႈမ်ားအား ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လတ္တေလာ ႐ိုက္ခတ္ေနသည့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ (၃) ခုရွိေနေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္။ ၎တို႔မွာ

(က) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (Terrorism)

(ခ) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး (Health Security) ႏွင့္

(ဂ) စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရး (Energy Security) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NUG/ CRPH ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ PDF အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအား မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ား (Counter Terrorism Operations) ကိုပါ ရင္ဆိုင္ဆင္ႏႊဲလာရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

၅။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈအားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခံစားေနရပါသည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကိုဗစ္-၁၉ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၆၃၃၈၆၇ ဦးရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၉၄၉၀ ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၀.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး Myancopharm အား ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံထားသူမ်ားတြင္ ေရာဂါျပင္းထန္မႈ၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသခံယူရမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster) ထိုးႏွံထားပါက ေရာဂါျပင္းထန္မႈ၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသခံယူရမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားအား ပိုမိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမာ႔ၻႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ အိုမီခ႐ြန္ဗီဇေျပာင္းမ်ိဳးကြဲအသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ (Living with COVID) ေနထိုင္ရာတြင္ ေနထိုင္မႈပုံစံသစ္ (New Normal) နည္းလမ္းမ်ားအား လိုက္နာေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

၆။ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ရင္ဆိုင္လာရသည့္ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ႐ုရွား-ယူကရိန္းအေရးအခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အခ်င္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ မိမိျပည္တြင္း၌ စက္သုံးဆီ ဖူလုံေရးအား စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဈးကစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ပါသည္။ ကမာၻ႔အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ပင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး (Food Security) မွာလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ထို႐ိုက္ခတ္မႈအား ျပင္းထန္စြာခံစားရျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမ္း႐ိုတန္းရွည္လ်ားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဘက္ နတ္ျမစ္ဝမွသည္ ေတာင္ဘက္စြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္အငူအထိ ၁၃၈၅ မိုင္ (၂၂၂၈ ကီလိုမီတာ) အရွည္ရွိပါသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းရွည္လ်ားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အေလးထား ကိုင္တြယ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ လူေမွာင္ခိုမႈမ်ား၊ တရားမဝင္ ငါးခိုးဖမ္းမႈမ်ား၊ ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္နက္ေရျပင္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Exclusive Economic Zone) မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါသည္။

ဘက္စုံစစ္ပြဲ (Multidimensional Warfare) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

၈။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏွစ္ဘက္ညႇပ္ကာ ဘက္စုံစစ္ပြဲအသြင္ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထိုဘက္စုံစစ္ပြဲတြင္ သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သကဲ့သို႔ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘက္စုံစစ္ပြဲဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအား လြဲမွားစြာအသုံးခ်လ်က္ အာဏာရရွိေရးႏွင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ဆန႔္က်င္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဘက္စုံစစ္ပြဲအား နယ္ပယ္ (၃) ခုတြင္ ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၎စစ္ေျမျပင္မ်ားမွာ –

(က) စစ္ေရးနယ္ပယ္

(ခ) သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ စစ္ေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ပ်က္ျပားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သာမန္အရပ္သားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အင္အားနည္းသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ လွည့္ကင္းမ်ားအား ၿခဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းစသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၀။ မီဒီယာစစ္ေျမျပင္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ Facebook ႏွင့္ Twitter တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား အသုံးခ်ကာ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမွန္ႏွင့္ သတင္းမွားမ်ား ေရာႁပြန္းထုတ္လႊင့္ကာ ျပည္သူလူထုအား ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးေနၾကသကဲ့သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ သတင္းမွားမ်ားအား ယုံၾကည္လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ခံေသာ ျပည္ပမီဒီယာႀကီးမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ Mainstream Media မ်ားမွတဆင့္ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ကာ အစိုးရအား ပုံဖ်က္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၁။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ျပဳေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အစိုးရအား မဟုတ္မွန္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပ်က္စီးၿပိဳကြဲသြားေစရန္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စနစ္တက် စီစဥ္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေရာႁပြန္းစစ္ပြဲ (Hybrid Warfare) ႏွင့္ သတိျပဳရမည့္အရာမ်ား

၁၂။ ေရာႁပြန္းစစ္ပြဲ (Hybrid Warfare) သည္ ဘက္စုံစစ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Non – state Actors) အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ေရာႁပြန္းစစ္ပြဲ (Hybrid War) နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုရရွိရန္အတြက္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမာ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒသျဖစ္ၿပီး ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ပုံစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Hybrid War ကို Hybrid Warfare, Hybrid Threat (သို႔မဟုတ္) Hybrid Adversary ဟူ၍လည္း ေခၚေဝၚသုံးစြဲၾကပါသည္။ Hybrid War ကို အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးက Hybrid War ကို သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ား၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ သြက္လက္တက္ႂကြၿပီး ေထြျပားစြာ အသုံးျပဳျခင္းဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။

၁၃။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ သာမန္အားျဖင့္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ားအလိုက္ သီးျခားစီ အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ ေရာႁပြန္းစစ္ပြဲ (Hybrid War) မ်ားတြင္ေတာ့ အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးသူမ်ားက ေရာႁပြန္းစစ္ပြဲ (Hybrid War) သည္ သမား႐ိုးက် စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ားကို တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း အသုံးျပဳၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုပုံစံတြင္ တိုက္ပြဲသည္ စစ္ဆင္ေရးဝန္းက်င္မ်ိဳးစုံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ စစ္ေျမျပင္အမ်ားအျပားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီဆင္ႏႊဲႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး (Synchronized Effects) ကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ ဤပုံစံတြင္ ဘက္မညီစစ္နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (Asymmetrical Tactics and Techniques) ကို အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိဘဲ တသမတ္တည္း ျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ Hybrid War နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေခတ္သစ္လူမႈ အသိုက္အဝန္းတြင္ Hybrid War သည္ ေအာက္ပါ စစ္ေျမျပင္ (၃) မ်ိဳး၌ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။

(က) သမား႐ိုးက် စစ္ေျမျပင္ (Conventional Battlefield)

(ခ) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား (The Indigenous Population of the Conflict Zone)

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း (The International Community)

၁၄။ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးသုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက Arakan Rohingya Slavation Army (ARSA) အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ Hybrid War ကို သုံးစြဲေနသည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ Hybrid War ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသုံးခ်ျခင္း၊ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သတင္းစစ္ပြဲႏွင့္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ား ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ Hybrid War ကို က်င့္သုံးေနသည္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကို ရယူထားျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္မႈကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူရရွိခဲ့ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပိုမို အဆင့္ျမင့္လာျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔သည္ Hybrid War ကို အသုံးျပဳေနျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ARSA အဖြဲ႕သည္ လူမႈကြန္ရက္ကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ၿပီး ဝါဒျဖန႔္ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဘဂၤါလီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းသည္လည္း ေခတ္သစ္ Hybrid War ကို ဆင္ႏႊဲေနၾကျခင္းဟု သုံးသပ္ရပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ARSA ဟု အမည္မေျပာင္းခင္က Movement of Faith ဟူေသာ အမည္ကို သုံးစြဲခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ARSA ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္ပမွ ႀကိဳးကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ရသည္အထိ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။ ARSA အဖြဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့လွ်င္လည္း အနာဂတ္တြင္ အျခားအမည္တစ္ခုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။

၁၅။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NUG/ CRPH ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ PDF အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ထိုေရာႁပြန္းစစ္ပြဲပုံစံ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ သမား႐ိုးက် တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ Hybrid War အား ရင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ သမား႐ိုးက် တပ္မေတာ္မ်ားသည္ နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္၊ ဦးစားေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ေခတ္သစ္ Hybrid War ကို ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ Hybrid War ကို ရင္ဆိုင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားသင့္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ

၁၆။ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒဟူေသာ စကားလုံးမွာ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻသတင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားလာေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးအား မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပရမည္ကို အစိုးရမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားအၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခုန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ သံတမန္ေရးရာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းတို႔အတြက္ သီအိုရီပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မွ်သာမကပဲ ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈအား တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုတိက်ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ လိုအပ္ရွိေနပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၁၇။ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ရွည္လ်ား ရႈပ္ေထြးၿပီး လက္ေတြ႕က်ျခင္း မရွိေပ။ ဥပေဒဆိုင္ရာ တရားဝင္ျဖစ္သြားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ လြန္စြာ က်ယ္ျပန႔္ေနသည္ ျဖစ္ရာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆန႔္က်င္မႈမ်ိဳးႏွင့္ မဆို အက်ဳံးဝင္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆုံးတြင္ေတာ့ ဤပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ပညာရွင္အားလုံးက တစ္ကမာၻလုံးက လက္ခံသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ိဳး မရွိေၾကာင္း လက္ခံထားလိုက္ၾကပါသည္။

၁၈။ အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ စကားလုံးအား ၎အမည္အတိုင္းပင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအား စုစည္းေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်မႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားသူငွာ၏ စိတ္ထဲတြင္ အနည္းဆုံး ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈမ်ားကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကပ္ပါလာသည့္ သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူဆိုးမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႐ိုးရွင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည့္ အစား ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးအား အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္ေစေသာ္လည္း အျခားသူတစ္ဦးအား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဝင္သူတစ္ဦီးျဖစ္ေစသည္ဟူသည့္ ဆိုး႐ိုးစကားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

၁၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အထက္ပါအတိုင္း လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ ဘက္မညီစစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အင္အားနည္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အင္အားႀကီးသည့္တပ္မ်ားအား အသာစီးရရန္အတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ နည္းလမ္းသုံးကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ယခင္က အၾကမ္းဖက္မႈ (Terrorism) ဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းမႈ (Insurgency) ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားၾကေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား လက္ခံရယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေပးထားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စစ္သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အမည္ခံ တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔နယ္ေျမတြင္ လက္ခံေနထိုင္ခြင့္ေပးကာ ျပည္ပနည္းျပမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနႏိုင္ေၾကာင္းအားလည္း ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးေလ့လာၾကည့္ပါက ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္သည့္အေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သေယာင္ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပန္လည္ေခ်ပရန္ စနစ္တက် တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

နိဂုံး

၂၁။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အၾကမ္းဖက္မႈ ၫႊန္းကိန္း (Global Terrorism Index 2022) အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ကာလအတြင္း ကမာၻေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အခံရဆုံး (၁၀) ႏိုင္ငံမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဘူကီးနားဖာဆို၊ ဆီးရီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ မာလီ၊ ႏိုင္ဂ်ားႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း NUG/ PDF အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈၫႊန္းကိန္းမွာ ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန႔္မွ စတင္တာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းအား ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားကာ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္းနင္းေရးစစ္ဆင္ေရး (Counter Terrorism Operation) မ်ားႏွင့္ အထူးစစ္ဆင္ေရး (Special Operations) မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားမည္ဆိုပါက အနာဂတ္တြင္ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အေရးအခင္မ်ားအားလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အနာဂတ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည့္ မိမိႏိုင္ငံအား ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္ဖြယ္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply