(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္ (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္အေရးပါမႈ) အပိုင္း (၂)

0

Time For Discussion

(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္အေရးပါမႈ အပိုင္း (၂)

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply