တ႐ုတ္ – အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ (ကမာၻ႔ေရးရာ အတြဲ (၁၈) ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၂၃ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

0

(ကမာၻ႔ေရးရာ အတြဲ (၁၈) ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၂၃ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

တ႐ုတ္ – အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

နိဒါန္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအား ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ကမာၻ႔အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ အရႈပ္ေထြးဆုံး ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ စတင္တည္ေထာင္သည့္ (၁၉၄၉) ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုင္ဝမ္အေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္မႈမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ သမိုင္း ေၾကာင္းအရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ကဲ့သို႔ေသာ အၾကပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ တည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ (သို႔ေသာ္ကိုးရီးယားစစ္ပြဲကာလအတြင္း တ႐ုတ္တပ္မ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။)

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္အၾကာက အေမရိကန္သမၼတ ရစ္ခ်က္ နစ္ခ္ဆင္ တ႐ုတ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ထိုအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အၿမဲတေစအေကာင္းဘက္ကခ်ည္း မဟုတ္ေခ်။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္လာသကဲ့သို႔ပင္ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအား လႊမ္းမိုးရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးအား (၂၁) ရာစုေခတ္၏ အေရးအႀကီးဆုံးဆက္ဆံေရးအျဖစ္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပစၥဳပၸန္ကာလ ဆက္ဆံေရး

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အေမရိကန္သည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္က ဒုတိယလိုက္ပါသည္။ Purchasing Power Parity (PPP) အရတိုင္းတာသည့္ ဂ်ီဒီပီတြင္အရဆိုလွ်င္ေတာ့ တ႐ုတ္သည္ အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ဘုံအက်ိဳးစီးပြား ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ န်ဴကလီးယားလက္နက္မျပန႔္ပြားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမရႏိုင္ေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္၏ တိုင္ဝမ္ႏွင့္ ေရလက္ၾကားျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမူအား ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရအတြင္း ဒီမိုကေရစီ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ အေမရိကန္အတြက္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမီရွင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရပိုင္နက္နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္လည္း အျငင္းပြားမႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တစ္ခုလုံးနီးပါး ၎၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္နက္အတြင္း ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာ ေတာင္းဆိုထားသည္။ အေမရိကန္ကမူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္အျဖစ္သာ ရႈျမင္ၿပီး ၎နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေလယာဥ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ျဖတ္သန္းသြားလာ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းအတိုင္း သံတမန္ဆက္ဆံေရး အမ်ားအျပားရွိေစကာမူ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ တင္းမာလ်က္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဘိုင္ဒင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အလာစကာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တီယန္က်န္း၌ ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္လည္း သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ သမၼတ ဘိုင္ဒင္တို႔သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တ တည္ၿငိမ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကေသာ္ျငား လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္သာ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ျခင္းသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ဘိုင္ဒင္အစိုးရသည္ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္တြင္ အဓမၼခိုင္းေစ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တန္ျပန္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အား ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္အား သံတမန္ေရးရာ သပိတ္ေမွာက္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ကန႔္သတ္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ထပ္မံထည့္သြင္းရန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ ရန္လိုေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ ထင္ရွားစြာ ပုံေပၚလာရာ တင္းမာမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ညႇိဳႏႈိင္းရန္ ေနရာလပ္အနည္းငယ္မႈသာ က်န္ရွိေပေတာ့သည္။

အေမရိကန္၏ တ႐ုတ္အေပၚသေဘာထား

အေမရိကန္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္ဟူေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွ ရႈျမင္သည္။ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ၎၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးစံႏႈန္းမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ေနရာမွ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ေဘဂ်င္း၏ ရန္လိုမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ားအား တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ စစ္ေရးအရ အေရးသားမႈႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ လုံၿခဳံ‌ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ ကုလသမဂၢစနစ္တြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပန္လည္ပါဝင္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ကန႔္ကြက္ရန္ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္က ရည္႐ြယ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ၎၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကပ္ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းစသည့္ အတူရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးရလဒ္ ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက႑က ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အေရးပါသည္။ လက္ရွိ ဘိုင္ဒင္အစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ရင့္သီးၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသာ အျပဳအမူ အေလ့အက်င့္မ်ားအား အေရးယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အေမရိကန္ဘက္က ဆိုသည္။ အေမရိကန္၏ စီပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားမွာ အမိေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစျပဳျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္လူမ်ိဳးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္၏ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံဆန္းသစ္တီထြင္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား  ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ကုန္သြယ္‌ေရးနယ္ပယ္၊ နည္းပညာနယ္ပယ္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပလုပ္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအား တြန္လွန္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းကာ ဘုံသေဘာတူညီလမ္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အေမရိကန္တို႔က ဆိုသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္သည္လည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္အား ရန္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္၏ Global Development Initiative (GDI) ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ရႈေထာင့္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံအတြင္း ရွီက်င့္ဖ်င္၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ Global Development Initiative (GDI) သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္ဟု အေမရိကန္တို႔က သုံးသပ္သည္။ GDI သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Belt and Road Initiative (BRI) အေပၚတြင္ ၎၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ျမင္သည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ GDI ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျဖန႔္ၾကက္မည့္ တ႐ုတ္၏ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မည္သို႔ကိုက္ညီႏိုင္မည္နည္းဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ဘက္က စိတ္ဝင္စားသည္။ GDI သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေရးစသည္တို႔ကို အကူအညီေပးသြားရန္ ရည္႐ြယ္သည္ျဖစ္ရာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အားေပးေထာက္ခံမႈျပဳေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

တ႐ုတ္၏ Global Security Initiative (GSI) ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ရႈေထာင့္

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က ဘိုေဘာဖိုရမ္ (Boao Forum for Asia Annual Conference 2022) တြင္ Rising to Challenges and Building a Bright Future Through Cooperation ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန႔္ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ Global Security Initiative (GSI) အား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ GSI တြင္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ မ႑ိဳင္ (၆) ခုပါဝင္ၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကို တားဆီးရန္၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ၏ ဘုံဆႏၵမ်ား၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ျပည္သူအားလုံး၏ တူညီေသာဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါကိုေက်ာ္လြန္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ားအား အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက GSI အား ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တ႐ုတ္ဦးေဆာင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ၾကား ေျပလည္ေအာင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု တ႐ုတ္က အေစာပိုင္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ယခုရလဒ္မ်ားအရ မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ရွင္းလင္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္တို႔က ယူဆပါသည္။ GSI သည္ ေပက်င္း၏ သံတမန္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တ႐ုတ္၏ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မႈက႑အား ျမႇင့္တင္ရန္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္က ရည္႐ြယ္ထားသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ိဳးမရွိဟု အေမရိကန္က ျမင္သည္။

GSI သည္ အလြန္က်ယ္ျပန႔္ၿပီး တိက်သည့္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့တြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ အမွားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ယူဆသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္မွ် အားစိုက္ထုတ္ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ၎တို႔က ယူဆပါသည္။ GSI တြင္ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ သုံးခု ရွိသည္ဟု အေမရိကန္က ျမင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ယူကရိန္းတြင္ စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတို႔က တြန္းပို႔ေနေၾကာင္း သိျမင္ရန္ တ႐ုတ္က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ပထမအခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်က္ ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးနယ္ပယ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏အေပါင္းအပါ မဟာမိတ္မ်ားက ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္သာ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ယူဆသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ GSI သည္ တ႐ုတ္အတြက္ ၎၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပလပ္ေဖာင္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးေနသည္ဟု အေမရိကန္က ျမင္သည္။

တိုင္ဝမ္ကြၽန္းအေရးႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္-တိုင္ဝမ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏိုင္ငံ စနစ္ႏွစ္ခုအား စတင္အဆိုျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဆိုျပဳခ်က္အရ တိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးကို လက္ခံမည္ဆိုပါက အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္ကို ထိုစဥ္က တိုင္ဝမ္အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ တိုင္ဝမ္တို႔ရွိ လူထုအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္သာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးလွသည္ဟု ဆိုရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ တိုင္ဝမ္၏ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ (၆၀) အထိ ရွိေနၿပီး တိုင္ဝမ္သား တစ္သန္းခန႔္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုအေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုင္ဝမ္၏ စီးပြားေရးသည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို မွီခိုေနရသည့္ သေဘာရွိေပသည္။ တိုင္ဝမ္သည္ ေနာက္ဆုံး လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခ်က္အထိ သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းအား ေ႐ြးခ်ယ္ထားရွိမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမႇင့္တက္ခဲ့မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမူဝါဒအား အသိအမွတ္ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္ဝမ္အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးေနေသာေၾကာင့္ တိုင္ဝမ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္လည္း ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေပၚရစၿမဲပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ နန္စီပယ္လိုစီသည္ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ရာ (၂၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တင္းမာမႈအား ပိုမိုဆိုး႐ြားေစပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိုခရီးစဥ္အား ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ရႈံ႕ခ်ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ က်ည္စစ္ က်ည္မွန္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ျခင္း အပါအဝင္ အေရးပါေသာ ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၄ ရက္၊ ေဘဂ်င္း စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၀၀ နာရီမွ ဩဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၁၂၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းအနီး သတ္မွတ္ ေရျပင္ေနရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကညာထားသည့္အတိုင္းပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အေရွ႕ပိုင္း စစ္နယ္ဝွမ္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (PLA Eastern Theater Command) သည္ ဩဂုတ္ ၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ နာရီမွ စတင္ကာ ၄ ရက္ၾကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား စတင္လိုက္သည္။

ပဲ့ထိန္းဒုံး အမ်ားအျပားအား တိုင္ဝမ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားအား ေက်ာ္လြန္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ၎ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ က်ည္စစ္က်ည္မွန္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း အႀကီးမားဆုံးေလ့က်င့္ခန္းလည္း ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ ပစ္မွတ္အားလုံးအား ထိမွန္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ ေလ့က်င့္ခန္းနယ္ေျမမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ တိုင္ဝမ္က ၎တို႔ ပိုင္နယ္ ေရျပင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေရမိုင္ (၁၂) မိုင္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္။ ဤသည္မွာ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းသည္ တ႐ုတ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔က ျပသျခင္းဟု ယူဆပါသည္။ ေျမပုံအရ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းအား ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္တို႔မွ ပူးတြဲပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ ဒုံးပ်ံမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

ကီလိုမီတာ (၃၅၀) အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ သမား႐ိုးက် ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားအား တိုင္ဝမ္ကြၽန္းေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ ယခင္က မရွိခဲ့ဘူးပဲ၊ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တိုင္ဝမ္းကြၽန္းအား ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္ ပူးတြဲပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအား ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဝဟင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ တပ္မ်ား ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္မ်ား စသည္တို႔အား စစ္ဆင္ေရးတြင္ မည္သို႔ အသုံးခ်ႏိုင္မည္ကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အေရွ႕ပိုင္း စစ္နယ္ဝွမ္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ပါသည္။ အေရွ႕ပိုင္း စစ္နယ္ဝွမ္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (PLA Eastern Theater Command) သည္ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းႏွင့္ အနီးဆုံးတြင္ရွိေသာ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္သိမ္းပိုက္ပါက ၎၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တပ္မ်ားက အဓိကပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ ထိုင္ဝမ္အေပၚ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား စသည္ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားကို ထိပါးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ တားျမစ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္အေရးႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားစသည့္ အေရးမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ တင္းမာမႈမ်ားျဖင့္ပင္ တည္ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ တတိယသက္တမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သမၼတသက္တမ္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ေပက်င္းႏွင့္ ဝါရွင္တန္ၾကား ဆက္ဆံေရး ၿပိဳလဲသြားမည့္ အရိပ္အေယာင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီတြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ျပဳလုပ္သည့္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြင္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္တို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လိုသည့္ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ၾကၿပီး အေစာပိုင္းလမ်ားကတည္းက ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မည္ဟု ဘိုင္ဒင္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း ၎က ပဋိပကၡရွာျခင္း မျပဳလုပ္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေျပလည္ရန္ နည္းလမ္းမွန္ကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုံးနာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူကရိန္းတြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ ႐ုရွား၏စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥအားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယူကရိန္းတြင္ န်ဴကလီယားလက္နက္အသုံးျပဳမႈကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း အေမရိကန္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္က ထုတ္ျပန္ေသာစာတြင္ န်ဴကလီးယားလက္နက္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ဘိုင္ဒင္သည္ ရွင္းက်န္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ဝမ္အေပၚ တ႐ုတ္၏ ရန္စမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ထိုကြၽန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္၏မူဝါဒမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမူအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္သည္ နည္းပညာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုမွီခိုအားထားလာရမည္ဆိုသည္အား ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ တတိယသက္တမ္းအတြက္ ဤသည္ကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖယ္ခြာမႈျဖစ္စဥ္ (Decoupling) ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကဖြယ္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္မွ ထြက္ခြာသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အလားအလာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္အား တတိယသက္တမ္း ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဟူေသာ စကားရပ္မွာ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆုံး ျဖစ္ရာ အနာဂတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား ဤရႈေထာင့္မွ အမ်ားဆုံး ၾကည့္ရႈ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

အနာဂတ္ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား အနာဂတ္ဆက္ဆံေရးသည္ (၂၁) ရာစုေခတ္၏ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြင္းမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈသည္ ပထဝီဝင္တြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ ဝင္႐ိုးစြန္းရွိ ေရခဲဖုံးေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ႐ုတ္ခ်ည္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေစႏိုင္သည့္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း စတင္ေျပာင္းလဲမႈပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဤ (၂၁) ရာစု ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မည္လားဟူသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္လည္း ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေမာ္ဒယ္လ္သည္သာ သာလြန္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားႀကီးထြားလာေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ရွိေနဦးမည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားတြင္ပင္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပါဝင္မႈမရွိပါက တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္က႑မ်ား၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္အတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္သည္ အာရွတိုက္တြင္ အေမရိကန္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား ဝင္ေရာက္အစားထိုး ေနရာယူရန္အစီအစဥ္ ရွိေနသည္လားဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ Massachusetts Institute of Technology (MIT) လုံၿခဳံေရးေလ့လာမႈအစီအစဥ္၏ ဒါ႐ိုက္တာ M. Taylor Fravel က တ႐ုတ္၏ ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးရန္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ေသာ္ ပို၍အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမွာ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ရန္ တ႐ုတ္က မည္မွ်လွ်င္ျမန္စြာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသနည္းဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒသတြင္း အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈအရ သုံးသပ္ရလွ်င္ တ႐ုတ္တြင္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန္အတြက္ ရႈပ္ေထြးေသာ လုံၿခဳံေရး ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ရွိေနပါသည္။

နိဂုံး

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အေျပာင္း အလဲသည္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသားတို႔ အေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ ဤကမာၻေပၚတြင္ မွီတင္ေနထိုင္ၾကသူအေပါင္းတို႔အေပၚတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံအား မည္သူက ဦးေဆာင္မည္ ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တတိယ သက္တမ္းအား ဆက္လက္ ဦးေဆာင္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝ ေျပာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ေရးတို႔အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ႏႈိင္းရအင္အားအေျပာင္းအလဲအား မည္သို႔ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူသည့္ အရာထက္ အေရးႀကီးမည္မဟုတ္ပါ။

ကမာၻႀကီး၏ အနာဂတ္သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ မွီတည္ေနပါသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏ အရိပ္သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္လည္း အနာဂတ္တြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္လားဟူသည္ကို သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ကမာၻႀကီး၏အနာဂတ္သည္လည္း စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ေတြ႕ႀကဳံေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းျမစ္။

(၁) How Should the U.S Respond to Chinas Global Security Initiative?, Carla Freeman; Alex Stephenson, August 4, 2022

(၂) U.S China Relations (1949 2022), Council on Foreign Relations

(၃) Why U.S.-China Relations Are Locked in a Stalemate, Paul Haenle,  Sam Bresnick, February 21, 2022

(၄) Will US-China relations change during Xi’s third term?, William Yang, November 3,2022

(၅) Xis New Global Development Initiative, Center for Strategic and International Studies, September 12, 2022

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply