အီတလီႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ား အပါအဝင္ ယူကရိန္းသို႔ အကူအညီ ယူ႐ို ၁၀ သန္း ပံ့ပိုးေပးမည္

0

အီတလီႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ား အပါအဝင္ ယူကရိန္းသို႔ အကူအညီ ယူ႐ို ၁၀ သန္း ပံ့ပိုးေပးမည္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ၎၏တြစ္တာအေကာင့္တြင္ ယူကရိန္းသမၼတ Volody myr Zelenskyy က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား အပါအဝင္ ယူကရိန္းအတြက္ ေနာက္ထပ္အကူအညီ ယူ႐ို ၁၀ သန္းကို အီတလီႏိုင္ငံက ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အီတလီသည္ MBDA ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္ SAMP/T ကို ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

အီတလီအစိုးရသည္ အီတလီစစ္တပ္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းမွ ထုတ္ႏုတ္၍ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေပးပ႔ိုႏိုင္ေျခကို တြက္ခ်က္ေတြးေတာေနေၾကာင္း အီတလီႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Guido Crosetto က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယူကရိန္းသို အဆိုပါလက္နက္စနစ္အသစ္မ်ား ေပးပိုျခင္းသည္ အီတလီစစ္တပ္၏ လက္ရွိစစ္ဆင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို အားနည္းသြားေစျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ခံယူထားပါသည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္သတင္းစာ “Challenges” က ပါရီႏွင့္ ေရာမၿမိဳတိုသည္ Eurosam ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ MBDA ႏွင့္ Thales တို႔မွ ထုတ္လုပ္ေသာ SAMP/T Mamba တာလတ္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားအတြက္ ကိယက္ဗ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယူကရိန္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ Etienne de Poncins ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ အီတလီႏိုင္ငံ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေလကာစနစ္ ၅ စုံထဲမွ တစ္စုံကို ေပးအပ္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္အား Challenges တြင္ ေရးသားထားသည္။ သိုရာတြင္ တရားဝင္အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါေခ်။

ယေန႔တြင္ အီတလီစစ္တပ္တြင္ SAMP/T တာလတ္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးစနစ္ စုစုေပါင္း အစုံ ၂၀ ထိပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ၎သည္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ား၊ ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားကဲ့သိုေသာ ေလေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တုံျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ၎ကို ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပိုေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ႐ြ႕လ်ားစစ္ကစားမႈ ျမင့္မားေသာစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

SAMP/T ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္၏ Aster 30 ဒုံးက်ည္သည္ အျမင့္ေပ ၅၀ မီတာမွ ၁၅ ကီလိုမီတာအထိ ေဝဟင္ပစ္မွတ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေလယာဥ္ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ASTER 30 ၏ အမ်ားဆုံး တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ အကြာအေဝး မွာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

ပုံမွန္ SAMP/T တပ္ခြဲ ၁ ခြဲတြင္ အမိန႔္ေပးထိန္းခ်ဳပ္ယာဥ္ ၂ စီး၊ Arabel ရွာေဖြေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေျခရာခံထိန္းေက်ာင္းေရးေရဒါ ၁ စီးႏွင့္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာယာဥ္ ၆ စီးအထိ ပါဝင္ဖြဲစည္းထားပါသည္။ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားသည္ Arabel ေရဒါမွ ၁၀ ကီလိုမီတာ (ေရဒီယိုလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္) ႏွင့္ optical fiber ႀကိဳးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၁ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးအထိ ပစ္လႊတ္သည့္ ေနရာမ်ားသို ျဖန႔္ခြဲခ်ထားႏိုင္သည္။

Arabel ေရဒါသည္ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ပစ္မွတ္ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ဒုံးက်ည္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအတြက္ X-Band 3D ဘက္စုံသုံးေရဒါ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အမိန႔္ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ပစ္မွတ္မ်ားကို စိစစ္ခြဲျခား၍ ဦးစားေပးအဆင့္အတိုင္း သတ္မွတ္ေပးသည္။ ပထမ၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးအစဥ္အလိုက္အတိုင္း ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား ပစ္မွတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသို ေပးပိုထားၿပီး ေရဒါႏွင့္ ေဒတာလင့္ခ္ လွိင္းႏႈန္းခ်န္နယ္မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ဒုံးက်ည္သည္ပစ္လႊတ္ၿပီး ပစ္မွတ္ဆီသို ပ်ံသန္းရာတြင္ ပစ္မွတ္၏ အေနအထားႏွင့္ အလ်င္ႏႈန္း အခ်က္အလက္ကို တစ္စကၠန႔္အတြင္း uplink channel မွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္သည္ ပစ္မွတ္ ၁၀၀ အထိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျခရာခံႏိုင္ၿပီး ဒုံးက်ည္ ၁၆ စင္းထံသို အမိန႔္ေပးထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စံျပဳ Arabel ေရဒါသည္ အျမင့္ဆုံးပါဝါအသုံးျပဳမႈ 150 kW ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အကြာအေဝး ၈၀ ကီလိုမီတာအထိ ဖမ္းယူေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါသည္။

Italy to provide Ukraine €10 million of aid including air defense missile systems

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ

Share.

About Author

Leave A Reply