အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ ဗဟုကမာၻသို႔ ဦးတည္ရာလမ္း

0

(ကမာၻ႔ေရးရာ အမွတ္ (၁၆) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ ဗဟုကမာၻသို႔ ဦးတည္ရာလမ္း

အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဗလာဒီေဗာ့စ္ေတာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိုရမ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေပးရန္ ရည္႐ြယ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္က ႐ုရွားသမၼတ၏ အမိန႔္ဒီကရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ားမွာ ႐ုရွားအစိုးရႏွင့္ Roscongress Foundation တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း သမၼတ၏ အမိန႔္အမွတ္ (၂၅၀) ျဖင့္ အေရွ႕ဖ်ား စီးပြားေရးဖိုရမ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ –

႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္အားျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္တို႔အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ –

(က) အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္အား ဗလာဒီေဗာ့စ္ေတာ့ခ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

(ခ) အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ က်င္းပေရးဆိုင္ရာ ဦးစီးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္။

(ဂ) အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ က်င္းပေရးဆိုင္ရာ ဦးစီးေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ည္းမ်ားအား အတည္ျပဳရန္။

(ဃ) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပသြားရန္။

(င) အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ က်င္းပေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ ရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း အစိုးရအား ၫႊန္ၾကားရန္။

(စ) သမၼတအမိန႔္သည္ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္အား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလ်က္ ရွိပါသည္။

႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသသည္ ယူေရးရွားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရွ႕အစြန္ဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွ – ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာ၌ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ အသုံးခ်၍ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမွသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းႏိုင္မႈအထိ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ရည္႐ြယ္ကာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံမွ အစျပဳ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

(၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ (7th Eastern Economic Forum 2022)

(၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္အား ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ဗလာဒီေဗာ့စ္ေတာ့ခ္ရွိ အေရွ႕ဖ်ား ဖယ္ဒရယ္တကၠသိုလ္ဝန္း (Far Eastern Federal University – FEFU) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း အေရွ႕ဖ်ားေဒသ၏ အေရးပါမႈမွာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖိုရမ္၏ အဓိကအာေဘာ္မွာ ႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒျဖစ္သည့္ ဗဟုကမာၻသို႔ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသြယ္ (The Path to Multipolar World) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ ကမာၻ႔ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈ အသိုက္အဝန္းတို႔အား ခ်ိတ္ဆက္မႈ စတင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလန္းမ်ားဆိုင္ရာ ႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ားေဒသ၏ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔္ေသာ သုံးသပ္မႈႏွင့္ အဆင္ျမင့္ တိုးတက္လာေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား အတြက္လည္း အေရးပါေသာ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည္။

ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဗဟိုခ်က္မအေျပာင္းအလဲ၏ ပဲ့တင္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆီသို႔ တြန္းအားမ်ားဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ုရွား၏ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူအမ်ားစုသည္ ဖိုရမ္အဓိကအာေဘာ္အားလည္း အေလးဂ႐ုျပဳမိၾကသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမိန႔္ခြန္းတြင္ သမၼတပူတင္က ယခုဖိုရမ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဖိုရမ္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ထြန္းကားရာ ေဒသမ်ားအျဖစ္မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့နည္း ေပ်ာက္ကြယ္လာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသသည္လည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရး အခ်က္အျခာအျဖစ္ အလားအလာ ေကာင္းလာသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

 (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ မည္သူေတြ တက္ေရာက္ၾကသနည္း

(၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္အား ႐ုရွားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၈ ႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္သူႏွင့္ မီဒီယာ ၇၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ပါသည္။ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၀၀ ခန႔္လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ပါသည္။ အဓိကအစီအစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ ၇၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ေဟာေျပာသူႏွင့္ ညႇိဳႏႈိင္းပံ့ပိုးသူ ၇၅၀ ေက်ာ္တို႔က အစည္းအေဝးမ်ား၊ စီးပြားေရး စကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အာေမးနီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ 

အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဂါနာ၊ ဒိုမီနီကန္၊ ဒိုးနက္ခ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဇမ္ဘီယာ၊ ကင္မ႐ြန္း၊ လိုင္ေဘးရီးယားႏွင့္ ယူဂန္ဒါတို႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ပါသည္။ ဖိုရမ္သို႔ ျပည္ပအဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၁၅ ဦးတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ လီဇန္ရႉး၊ အာေမးနီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နီကိုးလ္ ပါရွင္ယန္၊ မြန္ဂိုလီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လပ္ဗ္ဆန္နာစရိန္ အိုယြန္-အာဒင္းန္၊ အာေမးနီးယား ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဂရီေဂၚယန္တို႔လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္ သံအမတ္ႀကီး (၁၅) ဦးတို႔လည္း တက္ေရာက္သည္။ ႐ုရွားအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေအဂ်င္စီအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ ႐ုရွားအစိုးရအရာရွိႀကီး ၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္သည္။

အလုပ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ား

ဖိုရမ္၏ အလုပ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အဓိကမ႑ိဳင္ ၆ ခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ –

(က)စီးပြားေရး

(ခ)ဘဏ္လုပ္ငန္း

(ဂ)ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ျဖည့္တင္းေရး ေဈးကြက္

(ဃ)ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

(င)ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

(စ)မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာပညာေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ပထမ မ႑ိဳင္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ‘Russia’s Place in the World: Diamonds Are Made under Pressure’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ႐ုရွား၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္အလားလာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စက္မႈႏွင့္ အျခားက႑မ်ားဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အေရးပါေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အေရွ႕ဖ်ားေဒသသည္ ဗဟုကမာၻသစ္အတြက္ အဝင္မုဒ္တံခါးျဖစ္ၿပီး နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူ ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဒုတိယမ႑ိဳင္အား ‘The Global Division of Labour: From Old Connections to New’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြၾကသည္။ ၎တြင္ ႐ုရွားစီးပြားေရး က႑အသီးသီး၏ အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးသည္။ အေရွ႕ဖ်ားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိသည္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကိုသာမက ကမာၻ႔အစီအစဥ္ တည္ေဆာက္မႈ ပုံစံသစ္ ေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံက ရင္ဆိုင္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတာဝန္မ်ား၏ အတိုင္းအတာပမာဏကိုလည္း ေဆြးေႏြၾကသည္။

တတိယမ႑ိဳင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ‘Financial Markets: What Holds Value When There Is a Loss of Confidence?’ ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ ၎တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေျဖမ်ားကို ရွိေဖြျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကမာၻ႔ေငြေၾကး ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ဦးစာေပးေဆြးေႏြးသည္။

စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ခရီးသြားလာလည္ပတ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေဒသတြင္ ခရီးသြားလာလည္ပတ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားသည္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ဗလာဒီေဗာ့စ္ေတာ့ခ္သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ရာ ႐ုရွား၏ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလာလည္ပတ္ေရး ဝင္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပၪၥမမ႑ိဳင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္မွာ ‘Everyone Has Their Own Route: The Logistics of a Changed World’ ျဖစ္သည္။ ဤက႑တြင္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ျဖည့္တင္းေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ဘိုင္ကယ္လ္ – အာမူရာ ကားလမ္းမႏွင့္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ျဖတ္ေက်ာ္ မီးရထားလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႐ုရွားေျမာက္ပိုင္းရွိ ေျမာက္ပိုင္းကုန္သြယ္ေရလမ္းေၾကာင္း (Northern Shipping Route) သို႔ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္သစ္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ အေရွ႕ဖ်ားႏွင့္ အာတိတ္ေဒသမ်ားတြင္ ေလဆိပ္အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆဌမမ႑ိဳင္မွာ ‘Patriotism over Tolerance’ ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုးထြင္းတီထြင္ႀကံဆဉာဏ္ႏွင့္ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ႐ုရွားမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္ အနာဂတ္ေက်ာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေရး၊ ကြန္ယက္ျဖန႔္က်က္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ ထိုးထြင္းႀကံဆႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဖိုရမ္၏ ရလဒ္မ်ား

ဖိုရမ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈသေဘာတူ စာခြၽန္လႊာအမ်ားအျပားကိုလည္း စံခ်ိန္တင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳသိုက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း ၂၉၆ ခုအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ႐ူဘယ္လ္ ၃.၂၇၂ ထရီလီယံဖိုး ရွိပါသည္။ အေရးပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ

(က)ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဖြံံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၈၀ ခု၊

(ခ)ပညာေရးႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၅ ခု

(ဂ)ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၃ ခု

(ဃ)စက္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၉ ခု

(င)ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၇ ခု

(စ)အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခု

(ဆ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၅ ခုႏွင့္

(ဇ)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၅ ခုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ (The 7th Eastern Economic Forum – 2022) ၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝး (Plenary Session) ပါဝင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးပါသည္။ ထိုမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံေရး (Food Security) က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ (Energy) ကို အစားအေသာက္မ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈရွိေရး (Food Security) သည္ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ သက္ရွိ လူသားမ်ား အားလုံးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အဓိကအက်ဆုံး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံေရး (Food Security) ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္ရွင္သန္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည့္ သက္ရွိမ်ားအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးအလိုက္ စားသုံးကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္လာရာမွ ယေန႔ေခတ္တြင္ အဆိုပါအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈသည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ မထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စားသုံးကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသျဖင့္ ဘ႑ာေရးလုံၿခဳံမႈ (Financial Security) သည္ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံေရး (Food Security) အေပၚ လႊမ္းမိုးလာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံေရး (Food Security) သည္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာက႑ (National Security) အသီးသီးရွိသည့္အနက္ အေရးပါေသာက႑တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားက ကမာၻ႔ႀကီး၏ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဂ်ဳံစိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႔သည့္ ထိပ္တန္း (၁၀) ႏိုင္ငံတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ အေရးအခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈမ်ားအား ထိခိုက္လာၿပီး ၎အား မွီခိုေနရသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာ စားနပ္ရိကၡာအၾကပ္အတည္း ႀကဳံေတြ႕လာရေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ဖိုရမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Eastern Economic Forum – 2022 ကဲ့သို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား သည္လည္း ယူေရးရွားေဒသတြင္း မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္း ယႏၲရားမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသအား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုလည္း တြန္းလွန္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာရွေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးအား တည္ေထာင္ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (International North South Transport Corridor – INSTC) ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ ထြန္းကားလာမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈရွိေရးကိုလည္း ပို၍ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာရွေဒသတြင္း အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အာဆီယံ၊ BIMSTEC အဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးအား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ႐ုရွားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေရးႀကီးပုံအား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္းေတြ႕သည္။

အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသႀကီးသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမာၻႀကီး၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ဗဟိုခ်က္သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႀကီးဆီသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားလာရာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ေဒသျပင္ပ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကလည္း ႀကီးမားလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွဆုံမွတ္မ႑ိဳင္ (Pivot to Asia) ဟူေသာအခ်က္မွာလည္း ေခတ္စားလာပါသည္။ ထိုသို႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကားတြင္ မိမိတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံံ့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိမိတို႔ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြဲရွိၿပီးျဖစ္သည္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိမိႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔သို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးသည္ (၇၅) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား သံတမန္ဆက္ဆံမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ က႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အာကာသႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အျပန္အလွန္ တိုးတက္လာေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစေရး ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးျပဳ၍ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးတို႔ အပါအဝင္ က႑ေပါင္းစုံတို႔၌ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသည္တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘက္စုံက႑စုံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္က စိန႔္ပီတာစဘတ္ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ (PIIF 2022 St. Petersburg International Youth Investment Forum) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ထိုအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအား ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ေဈးကြက္သည္ ျမန္မာ၏ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္တင္ မကပဲ ထိုေဈးကြက္ႀကီး ႏွစ္ခု (ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂.၈၃၈ ဘီလီယံေက်ာ္) ရွိေနပါသည္ဟု ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ဖိုရမ္အား တက္ေရာက္လာသည့္ ႐ုရွားလူငယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာအား BRICS Plus သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔လည္း တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ႏိုဗာဆီးဗရစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔ ေလယာဥ္တိုက္႐ိုက္ ေျပးဆြဲခ်ိန္၌ ပိုမို ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုကမာၻႏွင့္ ႐ုရွား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ျဖစ္သည့္ ဗဟုကမာၻသို႔ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသြယ္ (The Path to Multipolar World) အား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ (Eastern Economic Forum) သို႔ေသာ စီးပြားေရးဖိုရမ္မ်ားမွာ အေရးပါလ်က္ ရွိေနသည္။ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (The X Moscow Conference on International Security) ဖြင့္ပြဲတြင္ သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ဧကဝင္႐ိုး ကမာၻဆိုသည္မွာ အတိတ္တြင္ က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္ဟု မိန႔္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး General of the Army ႐ႊိုင္းဂူကလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၎မဟာမိတ္မ်ား၏ အႂကြင္းမဲ့ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈသည္ အတိတ္က အရာျဖစ္သြားၿပီ။ ယူကရိန္းတြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရး စတင္ဆင္ႏႊဲသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ကစၿပီး ဧကဝင္႐ိုးကမာၻ အဆုံးသတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းတြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ အထူးစစ္ဆင္ေရး (The Special Operation in Ukarine) သည္ ျမင္သာထင္သာ ရွိေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားသာမက အျခား မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပုံ ရပါသည္။။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဧကဝန္႐ိုးကမာၻ (Unipolar World) အား အဆုံးသတ္ေစၿပီး ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻ (Multipolar World) အစပ်ိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး

႐ုရွားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းတြင္ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိပါသည္။ အဆိုပါဆက္ဆံေရးသည္ ၎၏ လက္နက္ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းထက္ ပိုမိုသည္ဆိုသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ႐ုရွားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအပါအဝင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသႀကီးအား ယခင္ကထက္ ပိုမို အေလးထားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မၾကာမီေရာက္ရွိလာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံမႈ (၇၅) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။  သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သည္သာမက ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ က႑တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးက႑တို႔တြင္လည္း ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေကာင္းကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတပူတင္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကာလရွည္ လက္တြဲေနသည့္ ယုံၾကည္ရေသာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မၾကာေသမီက ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႕ (Shanghai Cooperation Organization – SCO) သို႔ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံ (Dialogue Partner) အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအား အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းသာမက ႏိုင္ငံစုံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္ Bipolar World အဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ Unipolar World သာ က်န္ရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားအင္အားႀကီးထြားလာမႈ၊ သေဘာထားတူညီရာျဖစ္ေစ၊ ပထဝီအေနအထားတူရာျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္း ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစုအဖြဲ႕မ်ား (Regional Cooperation Organisations) (ဥပမာ Shanghai Cooperation Organisation (SCO), BRICS, BRICS Plus) ဖြဲ႕စည္းလာျခင္းသည္ ဗဟုဝင္႐ိုးကမာၻေခၚ Multipolar World အား ဦးတည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းသည္ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါသည္။ အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးဖိုရမ္ (The 7th Eastern Economic Forum 2022) ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေ႐ြ႕တစ္ခုသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္မည္လား၊ ႐ုရွား ဦးတည္ေနေသာ ဗဟုကမာၻ (Multipolar World) မည္မွ်အထိ ေအာင္ျမင္မည္နည္းစသည္တို႔မွာ ဆက္လက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိကမာၻ႔အခင္းအက်င္းတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား လက္လြတ္မခံပဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ရယူေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply