႐ုရွားႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးတကၠသိုလ္ (People’s Friendship University of Russia) (RUDN University), Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Theory and History of International Relations ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း 

0

႐ုရွားႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးတကၠသိုလ္ (People’s Friendship University of Russia) (RUDN University), Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Theory and History of International Relations ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္က ႐ုရွားႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးတကၠသိုလ္ (People’s Friendship University of Russia) (RUDN University), Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Theory and History of International Relations က စီစဥ္သည့္ Permanent Workshop ‘Peacekeeping & Global South’ «NON -WESTERN APPROACHES TO PEACEKEEPING AND PEACEBUILDING» အား တက္ေရာက္ၿပီး “Modernization of Peacekeeping and Increasing the Effectiveness of Operations” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ ႐ုရွားတို႔မွ ပညာရွင္ (၁၂) တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္းၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးအသီးမွ ပညာရွင္ (၆၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဳဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply