ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမာ္စကိုႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတကၠသိုလ္ (Moscow State Institute of International Relations) (MGIMO University) တို႔အၾကား နားလည္မႈ သေဘာတူစာခြၽန္လႊာေရးထိုးျခင္း

0

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမာ္စကိုႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတကၠသိုလ္ (Moscow State Institute of International Relations) (MGIMO University) တို႔အၾကား နားလည္မႈ သေဘာတူစာခြၽန္လႊာေရးထိုးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး တကၠသိုလ္ (Moscow State Institute of International Relations) (MGIMO University) အၾကား သုေသသနႏွင့္ ပညာေရး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာဖက္မွ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ႐ုရွားဖက္မွ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ Professor Stanislav Surovsev တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး တကၠသိုလ္ (Moscow State Institute of International Relations) (MGIMO University) သည္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခြၽန္လႊာေရးထိုးေသာ စတုတၳေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

Signing Memorandum of Understanding on cooperation between Thayninga Institute for Strategic Studies and Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply