႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲအား စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရွုေထာင့္က ေလ့လာျခင္း

0

(ကမၻာ့ေရးရာ အမွတ္ (၁၅) ဩဂုတ္၊ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲအား စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရွုေထာင့္က ေလ့လာျခင္း

႐ုရွား – ယူကရိန္းစစ္ပြဲသည္ ဇြန္လတြင္ စတုတၳေျမာက္လသို႔ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုပဋိပကၡသည္ မၾကာမီ ၿပီးဆုံးမည့္ အရိပ္အေယာင္လည္း မျပေသးေပ။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ရွုေထာင့္အျမင္မ်ားအား အေလးထား ေလ့လာၾကေသာ္လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူမွုေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးဂယက္ရိုက္ခတ္မွုမ်ားသည္လည္းလြန္စြာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ကြန္ဖရင့္ (United Nations Conference on Trade and Development  – UNCTAD) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာႀကီးသည္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုတြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္ လူေနမွုစရိတ္ႀကီးျမင့္သည့္ဒဏ္ကို ခံစားေနရသည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစားအစာႏွင့္ စြမ္းအင္ စရိတ္စကမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အျမဲက်ပ္တည္းေနသည့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ပန္းတိုင္မ်ား (၂၀၃၀) (Sustainable Development Goals 2030) ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါဆိုးႏွင့္ ယခုအခါ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္မည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာသည္။ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ့အျပားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမွုႏွင့္ လူတန္းစား မညီမၽွမ်ားမွာ ပိုမို ဆိုးရြား နက္ရွိုင္း လာသည္။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနေသာ လက္ရွိ ကမၻာ့စီးပြါးေရးအေျခအေန

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡတုံ႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕ (UN Global Crisis Response Group) ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ေဒသဆိုင္ရာ စီပြါးေရး ေကာ္မရွင္ (UN Regional Economic Commission) တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း (၉၄) နိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၁ ဒႆမ ၆ဘီလီယံသည္ ကပ္ဆိုက္ေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက လက္ရွိ အေျခအေနကို ေဖာ္ညႊန္းေနေပသည္။

– ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (Food and Agriculture Organization – FAO) ၏ အစားအစာ ေစ်းႏွုန္း ညႊန္းကိန္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ကထက္ (၃၄) ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးျမႇင့္လာသည္။ ကပ္ေရာဂါ မတိုင္ခင္ကထက္ သုံးဆ နီးပါး ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

– ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ေရနံစိမ္းေစ်းမွာ (၄၆) ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းမွာ (၄၉) ရာခိုင္ႏွုန္း  ျမင့္တက္လာသည္။ ဓာတ္ေျမဩဇာေစ်းမွာလည္း ႏွစ္ဆ ျဖစ္လာသည္။

– ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တိုးတက္မွုသည္ (၄.၇) ရာခိုင္ႏွုန္းမွ (၃) ရာခိုင္ႏွုန္းေအာက္သို႔ က်ဆင္းနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

– ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုသည္ (၅.၂) ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားရာ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။

– ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္ (Global Supply Chain) သည္လည္း ျပတ္ေတာက္သြားရသည္။ ကုန္ေသတၱာမ်ား အလြန္အမင္း ရွားပါး ျပတ္လပ္မွုႏွင့္လည္း ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခမ်ားမွာလည္း ပၽွမ္းမၽွေစ်းႏွုန္းထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္ေနသည္။

– ကမၻာတစ္လႊားတြင္ အတိုးႏွုန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာရာ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ဝ႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနျဖစ္လာသည္။

– ကမၻာ့လုံးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးက်ဆင္းမွု (Global Recession) ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ျခင္းအား စိုးရိမ္ပူပန္မွုမွာလည္း သိသာ ထင္ရွားလာသည္။

– အစားအစာ ဆိုးရြားစြာ ျပတ္လပ္မွုအား ခံစားေနရသည့္ လူဦးေရမွာ အာဖရိကတိုက္တြင္ (၄၆) သန္း ရွိၿပီး အာရွတိုက္တြင္ (၄၇) သန္း ျဖစ္သည္။ အျခား (၇၈) သန္းမွာလည္း အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမွုသို႔ သက္ဆင္းလ်က္ ရွိသည္။

– နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မွုစနစ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ ပူပန္မွု ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပါသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တို႔တြင္ ဆိုးရြားစြာ ဂယက္ရိုက္ခတ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

– ဖြံၿဖိဳးမွုအနည္းဆုံးနိုင္ငံ (LDCs) မ်ား၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ အေႂကြးႏြံနစ္မည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အစားအစာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဘ႑ာအၾကပ္အတည္းတို႔အား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိကအျခင္းအရာမွာ ႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္နိုင္ငံေပါင္းမွာ ကမၻာ့ ဂ်ဳံႏွင့္ ဘာလီ တင္ပို႔မွု၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ႏွံစားေျပာင္း တင္ပို႔မွု၏ ငါးပုံတစ္ပုံႏွင့္ ေနၾကာဆီ တင္ပို႔မွု၏ တစ္ဝက္တိတိရွိသည္။ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔သည္ ကမၻာ့ စပါးက်ီဟု ဆိုရေပမည္။ အေနာက္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက နိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ထိုႏွစ္နိုင္ငံမွ ဂ်ဳံ ဝယ္ယူ တင္သြင္းမွုအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ စစ္ပြဲက ဤေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ပါသည္။

႐ုရွားသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆုံး ေရနံစိမ္းတင္ပို႔သည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အဓိကတင္ပို႔ေသာ နိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမွုမ်ားက ကမၻာတစ္ဝွမ္း ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မွုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိသည္။ ဥေရာပသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၏ (၄၀) ရာခိုင္ႏွုန္း၊ စက္သုံးဆီ၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏွုန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ႐ုရွားထံမွ မွီခိုေနရသည္။

အစဦးပိုင္း ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ားတြင္ ႐ုရွားထံမွ စြမ္းအင္ တင္သြင္းဝယ္ယူမွုအား ႁခြင္းခ်က္ျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္အတြင္း၌ပင္ ႐ုရွားသည္ ဥေရာပသို႔ ႐ုပ္ႂကြင္း ေလာင္စာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရမွုမွ ယူရို (၉၃) ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိခဲ့သည္မွာ အဆန္းတၾကယ္ကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားသည္ ႐ုရွားထံမွ တစ္ေန႔လၽွင္ ေရနံစိမ္း စည္ေပါင္း (၃) သန္းခန္႔ တင္သြင္း ဝယ္ယူေနရာ (၂၅) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ Druzhba ပိုက္လိုင္းစနစ္မွ ျဖစ္ၿပီး က်န္ (၇၅) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ဆီတင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားနိုင္ပါသည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမၽွ ယခုအခါ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားသည္ ႐ုရွားထံမွ စက္သုံးဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္း ဝယ္ယူမွုမ်ားအား အဆင့္လိုက္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားက ႐ုရွားထံမွ ေရနံစိမ္း ဝယ္ယူမွုအား (၉၃) ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲေၾကာင့္ အိႏၵိယအား စီးပြါးေရးအရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံအေပၚ စစ္ပြဲ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာပါမည္။ ႐ုရွားသည္ ေရနံစိမ္း တင္ပို႔ရန္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရာ အိႏၵိယသည္ ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ အိႏၵိယသည္ ႐ုရွားထံမွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္က တစ္ေန႔လၽွင္ ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၄၀၀၀၀) ေအာက္သာ တင္သြင္းေနရာမွ ၂၀၂၂ ဇြန္လအေရာက္တြင္ တစ္ေန႔လၽွင္ စည္ေပါင္း (၈၀၀၀၀၀) အထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ႐ုရွားသည္ အိႏၵိယႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားအား ေရနံစိမ္းကို ေလၽွာ့ေဈးျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေနသည္ဟု သိရသည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ားက အေနာက္နိုင္ငံမ်ားအားလာည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။  အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ စြမ္းအင္ေစ်းႏွုန္းမ်ားသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ နိုင္ငံမ်ားသည္ စစ္ပြဲစတင္ကတည္းကပင္ ႐ုရွားထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမွု သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။ အိႏၵိယသည္ စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲ၏ ေဘးထြက္ဆိုက်ိဳးကို ႀကီးႀကီးမားမား ခံစားေနရသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ေစ်းႏွုန္းမ်ားမွာ ေထာင္တက္လ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံ RBI Monetary Policy Committee ၏ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့စီးပြါးေရးတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုေႏွးေကြးျခင္း၊ ပထဝီဝင္နိုင္ငံေရးတင္းမာမွုမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၊ ေရနံစိမ္းႏွင့္ အျခားကုန္စည္ေဈးႏွုန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ကိုဗစ္ ၁၉ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မွုမ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနမည္ ျဖစ္သည္။ Stagflation ျဖစ္လာမည္ကို စိုရိမ္ ပူပန္မွုမ်ား ႀကီးထြားလာရာ ထိန္းသိမ္းမရေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေဈးကြက္မ်ားအား လွုပ္ခတ္လာခဲ့သည္။ ၎က ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ား က်ပ္တည္းမွုကို ဦးတည္လာပါသည္။ ထိုအျခင္းအရာက တိုးတက္မွုအလားအလာႏွင့္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မွုတို႔ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ (Stagflation သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွု မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ တိုးတက္မွု ဆိတ္သုဥ္းျခင္းတို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ Recession ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကြာျခားပါသည္။)

အိႏၵိယ၏ စြမ္းအင္လုံျခဳံေရးအတြက္ စစ္ပြဲ၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မွုသည္ ႀကီးမားသည္။ ၂၀၁၂ – ၂၂ ခုႏွစ္ အိႏၵိယ၏ ေရနံတင္သြင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၉) ဘီလီယံရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးရွိခဲ့သည္။ အလားတူ ၂၀၂၁ -၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္သြင္းမွု ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံရွိၿပီး ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၉ ဘီလီယံမွ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေဈးႏွုန္းမ်ားသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ လြန္စြာႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည္။

ေမွာင္မိုက္ေသာ တိမ္တိုက္မ်ားတြင္လည္း ေငြေရာင္ အနားသတ္ ရွိေနပါသည္။ အိႏၵိယသည္ ႐ုရွားထံမွ သိသာထင္ရွား မ်ားျပားသည့္ေရနံ ပမာဏကို ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွားရွိ ပင္လယ္နက္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မွု ျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္မွု တုံ႔ေႏွးေနခဲ့သည့္ နိုင္ငံတကာ ေျမာက္ – ေတာင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစႀကႍ (INSTC) ျပန္လည္ရွင္သန္လာမွုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ႐ုရွား ကုန္သြယ္မွုသည္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဆင့္ပြါးအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မွုမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွု ရွိေနပါသည္။

အိႏၵိယသည္ ဓာတ္ေျမဩဇာ အဓိက ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ဂယက္ရိုက္ခတ္မွုမ်ားအား အေလးဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။ ကမၻာ့ဓာတ္ေျမၾသဇာေဈးႏွုန္းမ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္း တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Indian Express တြင္ ပါဝင္သည့္ ေဆာင္းပါးအရ အိႏၵိယသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒႆမ ၇၇ ဘီလီယံဖိုးတင္သြင္းခခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒႆမ ၃ဘီလီယံဖိုး တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္မွုအတြက္ လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ – ၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ LNG တန္ခ်ိန္ ၂၃ ဒႆမ ၄၂ သန္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ 5.5 ဘီလီယံ) တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ဓာတ္ေျမဩဇာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံဖိုး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီအထိ ေရာက္ရွိနိုင္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၏ နိုင္ငံတကာ ေဈးႏွုန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး တြက္ခ်က္မွုအေပၚ နက္ရွိုင္းစြာ သက္ေရာက္မွုရွိနိုင္ပါသည္။

ယူကရိန္း – ႐ုရွားစစ္ပြဲသည္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ဘက္ဦးတည္ေနေသာ စီးပြါးေရးလားရာကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ ျပင္းထန္ေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္။ အိႏၵိယသည္ ဤစီးပြါးအက်အား ခုခံနိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ျပင္းထန္ေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ရိုက္ခတ္မွုမ်ားမွ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲႀကီးအား ရပ္ပစ္နိုင္စြမ္းမွာ မိမိလက္ထဲတြင္ မရွိေသာ္လည္း နိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ထိုစစ္ပြဲအဆုံးသတ္နိုင္ရန္အတြက္လည္း တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အစားအစာ၊ စြမ္းအင္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ လူဦးေရအမ်ားစုအတြက္ အေရးပါေသာ အပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွုမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

႐ုရွားကိုသာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွုမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွုမရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးရန္ အိႏၵိယက ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္အႀကံျပဳထားပါသည္။

ေဒါက္တာနိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

ရင္းျမစ္။ Economic Dimensions of Russia-Ukraine War, Arvind Gupta, Director, VIF, June 25 , 2022

Share.

About Author

Leave A Reply