အစၥေရးသည္ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ခဲ့

0

အစၥေရးသည္ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ခဲ့

ယခုအခ်ိန္အထိ အစၥေရးစစ္တပ္သည္ ၎၏တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ တိုက္ခိုက္ေရးေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားအား အစၥေရးကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (IDF)၏ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿမဲျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၿပီးေနာက္ IDF ၏ Military Censor အဖြဲ႕သည္ ရန္သူ႔ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ၎၏ေက်ာ္ၾကားေသာ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီအရင္ခံခြင့္ျပဳလိုက္ပုံရွိသည္။

“IDF စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ UAV အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အတားအဆီးမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။” အစၥေရးစစ္တပ္ စာေပစိစစ္တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု Times of Israel သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုတ္ေဖာ္မႈအေပၚ “အတြင္းက်က်ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ” ျပန္လည္သုံးသပ္မႈရလဒ္အျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ IDF ၏ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ေတာ့ ေပးမထားေခ်။

 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ လက္ဘႏြန္စစ္ပြဲတြင္ အစၥေရး၏ တိုက္ခိုက္ေရးေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အစီရင္ခံစာမ်ား။

IDF ၏ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းႏွင့္ လက္နက္မဲ့ဒ႐ုန္းမ်ား ျဖန႔္က်က္အသုံးျပဳမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ အစၥေရးေလတပ္ (IAF) လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဆိုပါ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အုပ္မ်ားကို ရန္သူေထာက္လွမ္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျခရာခံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ရန္သူ႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း အပါအဝင္ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္အမ်ားအျပားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဒ႐ုန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ IAF ပ်ံသန္းမႈ နာရီအားလုံး၏ ၈၀% ခန႔္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။

IDF တြင္ Shoval (Heron 900)၊ Eitan (Heron TP) ႏွင့္ Zik (Elbit Hermes 450) ကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ Zik (Elbit Hermes 450) သည္ အလတ္စားဘက္စုံသုံး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ မိုင္ ၈၀ (၁၃၀ ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အကြာအေဝး ၁၉၀ မိုင္ (၃၀၀ ကီလိုမီတာ) ရွိသည္။

Hermes 450 ဒ႐ုန္းတြင္ synthetic-aperture ေရဒါ/ေျမျပင္-ေ႐ြ႕လ်ားပစ္မွတ္ၫႊန္ျပမႈ၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္စစ္ဆင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ hyperspectral အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ payload ေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳ၍ အေျမာက္အမ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

Shoval သည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၄၅ နာရီအထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အလတ္စား၊ multi-payload၊ အလယ္အလတ္ အျမင့္ ၾကာရွည္ပ်ံႏိုင္ေသာ UAV အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆုံး အျမင့္ ၃၅၀၀၀ (၁၀၆၆၈ မီတာ) ထိ ပ်ံသန္းစစ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ေထာက္လွမ္းရန္ အသင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္သည္ စစ္ဆင္ေရးအကြာအေဝး မိုင္ ၆၂၀ (ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀) ေက်ာ္ထိ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဂါဇာစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အထူးတပ္ျဖန႔္ထားေသာ Eitan သည္ Israeli Aerospace Industries ထုတ္ Heron ၏ ဗားရွင္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ေနစဥ္ မိုင္ ၄၆၆၀ (၇၅၀၀ ကီလိုမီတာ) အထိ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

 ေလယာဥ္တြင္ ၿဂိဳလ္တုေဒတာလင့္ခ္ႏွင့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားကာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈပစ္မွတ္ပ႐ိုဖိုင္မ်ားကို စုစည္းကာ ရန္သူ႔ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက လက္ဘႏြန္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဟစ္ဇ္ဘိုလာ ဒ႐ုန္းတစ္စီးကို IDF မွ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 လက္နက္မဲ့ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ (UAV) ကို IAF ေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး Karish ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Hezbollah တို႔ဘက္မွ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟု ယူဆရေၾကာင္း စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး Jerusalem Post က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 ဟစ္ဇ္ဘိုလာအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဟက္ဆန္နာစရယ္လာက အဆိုပါေနရာကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ တားဆီးရန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခင္းမျဖစ္ပြားမီတြင္ IDF သည္ ေျမထဲပင္လယ္ရွိ အစၥေရး၏ စီးပြားေရးေရပိုင္နက္ဆီသို႔ ဟစ္ဇ္ဘိုလာတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ပစ္လႊတ္သည္ဟု ယူဆရသည့္ ေနာက္ထပ္ UAV ၃ စင္းကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပစ္မွတ္ ၃ ခုအနက္ တစ္ခုမွာ F-16 ျဖင့္ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး အျခား UAV ႏွစ္ခုမွာ အစၥေရးလုပ္ Barak-8 MR-SAM စနစ္ျဖင့္ ထိမွန္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

သက္ထူးခန္႔ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply