ပထဝီစီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အလားအလာ

0

(ျမန္မာ့ေရးရာ အမွတ္ (၂၀) ဇူလိုင္၊ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အထူးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ပထဝီစီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အလားအလာ

ရန္သူ႔တပ္မေတာ္အား တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရျခင္း မရွိပဲ ႏွိမ္နင္း သိမ္းသြင္းႏိုင္ျခင္းသည္ အျမင့္မားဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။

ဆြန္ဇု

နိဒါန္း

မ်က္ေမွာက္ကမ႓ာတြင္ ပထဝီေဘာဂေဗဒ (Geoeconomics) ႏွင့္ ပထဝီစီးပြားေရး (Geoeconomic) ဟူေသာ စကားရပ္မ်ား ေခတ္စားလာေသာ္လည္း တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ မရွိေခ်။ သာမန္အားျဖင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ စီးပြားေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားဖြင့္ဆိုမႈတစ္ခုကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိရန္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအား မည္သို႔ မည္ပုံ အေလးအနက္ထား အသုံးခ်ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထဝီစီးပြားေရးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္အားၿပိဳင္မႈဟု ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ပထဝီေဘာဂေဗဒဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Edward Luttwak ၏ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ ပထဝီေဘာဂေဗဒ စြမ္အားထက္ျမက္ေစရန္ စစ္ေရးစြမ္းအား၏ အေရးပါမႈသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးျဖင့္ အဘိဓါန္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ပထဝီေဘာဂေဗဒ ေဝါဟာရကို က်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳလာရသည္ ေနာက္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေပၚထြန္းလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ အင္အားျဖန႔္က်က္ (Power Projection)ရန္အတြက္ စီးပြားေရးကို လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ေနသည္။ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ အစိုးရ၏ အရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျပန္လည္သက္ဝင္အားေကာင္းလာျခင္းသည္ အစိုးရမ်ား၌ စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္စီမံခန႔္ခြဲ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းကို ၫႊန္းဆိုျခင္းႏွင့္ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္တို႔သည္ နက္ရႈိင္းစြာ ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပထဝီေဘာဂေဗဒအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစသည္။

ပထဝီစီးပြာေရးဆိုင္ရာ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား

Robert Blackwill ႏွင့္ Jennifer Harris တို႔၏ In War by Other Means စာအုပ္တြင္ ယေန႔ေခတ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ပထဝီေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားမွာ – 

(က)ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒ

(ခ)ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈ မူဝါဒ

(ဂ)စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား

(ဃ)ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြးေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒ

(င)စြမ္းအင္ႏွင့္ လူသုံးကုန္မ်ား

(စ)အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဆိုင္ဘာတို႔ ျဖစ္သည္။

အေထာက္အပံ့ (Aid) သည္ ယခင္ကတည္းက ရွိေသာအရာျဖစ္ၿပီး၊ ဆိုင္ဘာ (Cyber) သည္ အသစ္ျဖစ္ကာ၊ စြမ္းအင္သည္ (Energy) သည္ကာ မတူညီေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ပထဝီစီးပြားေရးအား က်င့္သုံးမႈမ်ား

တ႐ုတ္သည္ ကမာၻ႔ေပၚတြင္ ပထဝီစီးပြားေရးအား က်င့္သုံးရာတြင္ အထင္ရွားဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ က်င့္သုံးေနၾကသည္။ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးကိစၥဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားျခင္းဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္သည္ မၾကာခဏဆိုသလို ဂ်ပန္ကား တင္သြင္းမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္သို႔ ရွားပါးသတၱဳတင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ တ႐ုတ္သည္ ကုလသမဂၢတြင္ မိမိဘက္မွ မဲေပးေသာ အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဆုခ်ေလ့ရွိသည္။

႐ုရွားသည္လည္း မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္ကို အသုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ ႐ုရွားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေနစဥ္ ေဆာင္းရာသီအတြင္း ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအား ပိတ္ခ်လိုက္သည္။ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသအား သိမ္းပိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္းလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္းမီးယားအား ႐ုရွားက သိမ္းပိုက္ျခင္းကို တုံ႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ယူကရိန္းသို႔ တပ္မ်ား ေပးပို႔ရမည့္အစား ႐ုရွားအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အီရန္၏ ႏ်ဴကလီးယားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္လည္း အေမရိကန္က ဦးေဆာင္ေနသည္။ ေဒၚလာ အသာစီးရရွိေနမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ အေတာ္အတန္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သမၼတေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ အစိုးရကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပထဝီေဘာဂေဗဒအား အသုံးခ်မည္လားဟူသည့္ ေမးခြန္းမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၂၀၂၂ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္ကာ ယူကရိန္း၌ ဆင္ႏႊဲေနေသာ ႐ုရွား၏ အထူးစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႐ုရွားအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ စြမ္းအင္လက္နက္ကို ကိုင္စြဲကာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႕အား ပိတ္ဆို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအား ႐ူဘယ္လ္ျဖင့္ ေပးေခ်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပထဝီစီးပြားေရးအား ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ပထဝီစီးပြားေရးႏွင့္ ပထဝီေဘာဂေဗဒဟူေသာ စကားရပ္အား ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ၾကားေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 ပထဝီစီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

တည္ရွိေနပုံအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတည္ရွိေနပုံအား အက်ိဳးအျမတ္ရယူ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းမႀကီးတြင္ ေျမဧရိယာအရ အက်ယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအား ဆက္စပ္ေပးေနေသာ ေနရာတြင္လည္း ရွိသည္။ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္မွာ ကမ႓ာ့အင္အာႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အၾကား တည္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အသုံးခ်တတ္မည္ဆိုလွ်င္ ေဈးကြက္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ခါးပတ္တစ္ကြင္းလမ္းတစ္စင္း စီမံကိန္း (Belt and Road Initiative – BRI) သည္ စီးပြားေရးကို အေျခခံသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဗဟိုခ်က္ဟု ဆိုရမည္။ BRI သည္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ ႏိုင္ငံႀကီး သံခင္းတမန္ခင္း (Major Country Diplomacy) အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံႀကီး သံခင္းတမန္ခင္းဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္၏ ႀကီးထြားလာေသာ အင္အားႏွင့္ အဆင့္အတန္းတို႔အရ ကမ႓ာ့ေရးရာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

BRI ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ေသာ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၆ ႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကုန္းလမ္းေပၚမွ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈအား ပိုးလမ္းမစီးပြားေရး ခါးပတ္ (Silk Road Economic Belt) ဟုတ္ ေခၚဆိုၿပီး ေရလမ္းမွဆက္သြယ္မႈအား ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမႀကီး (21st Century Maritime Silk Road) ဟု ေခၚဆိုသည္။ BRI သည္ စီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရည္႐ြယ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္တြင္ အျခားေသာမဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္မည့္ ပင္လယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (Carrier Strike Group) မ်ား ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းေရးအတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ေရျပာေရတပ္ (Blue Water Navy) အျဖစ္ ရည္မွန္းတည္ေဆာက္ေနရာ မၾကာမီ တတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးအား ေရခ်တာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္အားျဖန႔္က်က္ျခင္း (Power Projection) ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရတပ္၏ စြမ္းအားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ထိုခါးပတ္တစ္ကြင္း လမ္းတစ္စင္း စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ – ျမန္မာ စီပြားေရးစၾကၤန္ (China – Myanmar Economic Corridor – CMEC) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ အသုံးခ်တတ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ Win – Win အေျခအေန ျဖစ္ပါမည္။ CMEC တြင္ ပါဝင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အိႏၵိယအား ၾကည့္မည္ဆိုပါက ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဆင္မ္ဟာေရာင္း အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ (Look East Policy) အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာ မိုဒီလက္ထက္တြင္ အေရွ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ မူဝါဒ (Act East Policy) အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုမူဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း ပထမမူဝါဒ (Neighbourhood First Policy) အားလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ဖက္အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားအရ ကုလားတန္ျမစ္ ဘက္စုံစီမံကိန္း (Kaladan Milti – Model Transit Transport Project) ႏွင့္ အိႏၵိယ – ျမန္မာ – ထိုင္း သုံးႏိုင္ငံ အျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္း (Inida – Myanmar – Thailand Trilateral Highway) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးခ်တတ္မည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပထဝီစီးပြားေရးတြင္ အေရးပါေသာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑အား ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ အဓိက (၅) ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အမ်ားဆုံး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအတြက္ စြမ္းအင္က႑သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိမႈသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ပထဝီေဘာဂေဗဒတြင္ မည္သည္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သိရွိထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဦးစားေပးက႑  (ကုန္စည္) (Priority Sector – Goods) တြင္ ဆန္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑ (ဝန္ေဆာင္မႈ) (Priority Sector – Services) တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အလားအလာရွိသည့္က႑ (Emerging Sector) တြင္ ေရာ္ဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစားေပးက႑မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ (Cross-Sector) မ်ားမွာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ အရည္အေသြးစီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။ ဦးစားေပးက႑မ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္မ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ စြမ္းအင္က႑ကဲ့သို႔ က႑သစ္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးက႑တြင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ၎အျပင္ Cross-Sector မ်ားသည္ ပထဝီစီးပြားေရးတြင္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ပထဝီစီးပြားေရးနယ္ပယ္သည္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အၿပိဳင္အဆိုင္အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာမည့္ နယ္ပယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ စီးပြားေရးလက္နက္၏ အေရးပါပုံကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ အကန႔္အသတ္ အတားအဆီးမ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ယခုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ရပ္တည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို မိမိတို႔ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဦးတည္ရာ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ထိန္းေၾကာင္း ပဲ့ကိုင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

 

Share.

About Author

Leave A Reply