ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာသည့္ မ်က္ေမွာက္ကမာၻ

0

(ကမာၻ႔ေရးရာ အမွတ္ (၁၄) ဇြန္၊ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲလာသည့္ မ်က္ေမွာက္ကမာၻ

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စေတာ့ဟုမ္း ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသန အင္စတီက်ဴ (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) က ဧၿပီ (၂၅) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၁၁၃) ဘီလ်ံ သို႔ေရာက္ရွိကာ ဝ.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ (၂) ထရီလီယံေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိ ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ အမ်ားဆုံး (၅) ႏိုင္ငံမွာ

(က)အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊

(ခ)တ႐ုတ္၊

(ဂ)အိႏၵိယ၊

(ဃ)ယူေကႏွင့္

(င)႐ုရွားတို႔ ျဖစ္ကာ ထို (၅) ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္မွာ တစ္ကမာၻလုံး၏ (၆၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္သည့္ ၂၀၂၁ တြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိရာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ (၂.၁) ထရီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ (၇) ႏွစ္ဆက္တိုက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ SIPRI ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးအစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္း သုေတတီ ေဒါက္တာ Diego Lopes da Silva က ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသည့္အေျခအေနတြင္ပင္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္သည္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ Real Term အရ တိုးတက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသည္ဟု ျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ Nominal Term အရဆိုလွ်င္မူ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ (၆.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ထားပါသည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရးသည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာမႈေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻလုံး GDP ၏ (၂.၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာက (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ (၂.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ (ဝ.၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားသည္။ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးစားေပးလာျခင္း

အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၈၀၁) ဘီလီယံရွိရာ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ကေအာက္ (၁.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားသည္။ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ GDP ၏ (၃.၇) ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲခဲ့ရာက (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ (၃.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Research and Development – R & D) အတြက္ ရန္ပုံေငြသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း (၂၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္မႈမွာ (၆.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ (၂၀၂၁) အတြင္း R & D ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္မႈအသုံးစရိတ္ (၂) မ်ိဳးလုံးတြင္ ေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ R & D အတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ အႏႈတ္ (၁.၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ လက္နက္ဝယ္ယူမႈအသုံးစရိတ္ကို အႏႈတ္ (၅.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲခဲ့သည္။

၂၀၁၂ – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း R & D အသုံးစရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ အေမရိကန္အေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္နည္းပညာမ်ားအေပၚ အေလးထားလာျခင္းကို ၫႊန္းဆိုေၾကာင္း SIPRI ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအစီအစဥ္မွ သုေတတီ Alexandra Marksteiner က သုံးသပ္ထားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဖက္မ်ားအေပၚ စစ္ဘက္နည္းပညာအရ ႏွာတစ္ဖ်ားသာလြန္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားလိုသည္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားသည္ဟု သူကဆိုသည္။

စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်တ္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲသည့္ ႐ုရွား

႐ုရွား၏ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၆၅.၉) ဘီလီယံျဖစ္ရာ (၂.၉) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ယူကရိန္းနယ္စပ္တြင္ ႐ုရွားတို႔ တပ္အင္အား တိုးျမႇင့္ခ်ထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ (၄.၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ရွိလာသည္။

ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြေၾကာင့္ (၂၀၂၁) တြင္ ႐ုရွားသည္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္အား သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံရျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ (၂၀၁၆) မွ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ရပါသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ေလးပုံသုံးပုံအတြက္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်တ္အား ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိုတိုးျမႇင့္ေပးမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၈.၄) ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ကုန္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ထက္ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယူကရိန္းသည္လည္း (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္ သိမ္းပိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ႐ုရွားအား ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို (၇၂) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္း ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၉) ဘီလီယံသို႔ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း GDP ၏ (၃.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာရပ္ဝန္းမွ အဓိက သုံးစြဲသူမ်ား

ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး  အသုံးစရိတ္သုံးစြဲေနသည့္ တ႐ုတ္သည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၉၃) ဘီလံယံခြဲေဝသုံးစြဲခဲ့သည္။ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၄.၇) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ (၂၇) ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ (၂၀၂၅) ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ဆုံးမည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သည္လည္း (၂၀၂၁) ခုႏွစ္ ကနဦး ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်တ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇) ဘီလီယံအား ထပ္ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ  (၅၄.၁) ဘီလီယံ ျဖစ္လာရာ (၇.၃) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ (၁၉၇၂) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။

(၂၀၂၁) ခုႏွစ္ ၾသစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၁.၈) ဘီလီယံျဖစ္ရာ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်အား အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၈) ဘီလံယံ တန္ဖိုးရွိ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာ (၈) စီး ေပးအပ္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က AUKUS သုံးႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားထင္ရွားသည့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အီရန္၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၄.၆) ဘီလီယံျဖစ္ရာ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (Islamic Revolutionary Guard Corps) အတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ကထက္ စာလွ်င္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အီရန္တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (North Atlantic Treaty Organization – NATO) အဖြဲ႕ဝင္ (၈) ႏိုင္ငံသည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ တပ္မေတာ္မ်ား၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အား GDP ၏ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္သုံးစြဲရန္ လ်ာထားခ်က္အား ျပည့္မွီ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ေအာက္ တစ္ႏိုင္ငံ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း (၂၀၁၄) ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ တိုးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄.၅) ဘီလီယံျဖစ္ရာ (၅၆) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ခြဲထြက္ေရး သူပုန္မ်ားစသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတြင္ သုံးစြဲမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ဂ်ာမနီသည္ (၂၀၂၁) ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၆) ဘီလီယံျဖစ္ရာ GDP ၏ (၁.၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ (၁.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

(၂၀၂၁) ခုႏွစ္ ကာတာ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၁.၆) ဘီလီယံျဖစ္ရာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ပၪၥမေျမာက္ အသုံးစြဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆုံး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၄၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂၀၂၁) ခုႏွစ္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇၆.၆) ဘီလီယံျဖစ္ရာ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ထက္ (ဝ.၉) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ထက္ (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း သုံးေငြ၏ (၆၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ Real Term ျဖင့္ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ ေဈးႏႈန္းေသ (Constant Price) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ လစာႏွင့္ စရိတ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ား၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အမိန႔္ေပးကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးစသည့္ တပ္မေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လက္နက္ဝယ္ယူမႈအသုံးစရိတ္ (Arms Spending) ဟူသည့္ ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳမည့္အစား ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္ (Military Expenditure) ဟူေသာ ေဝါဟာရကသာ ပိုမို သဘာဝက်ေနေပသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

Source: World Military Expenditure passes USD 2 Trillion for First Time

Share.

About Author

Leave A Reply