တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China Central Television (CCTV) သတင္းဌာနက ႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲဆိုင္ရာ လာေရာက္ ေမးျမန္း႐ိုက္ကူးျခင္း

0

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China Central Television (CCTV) သတင္းဌာနက ႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲဆိုင္ရာ လာေရာက္ ေမးျမန္း႐ိုက္ကူးျခင္း

 ⁃ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း ပဋိပကၡတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑

 ⁃ ေနတိုး၏ အေရွ႕ဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ယူကရိန္းက ေနတိုးသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း ပဋိပကၡမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး

 ⁃ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေနတိုးႏိုင္ငံမ်ား၏ ယူကရိန္းသို႔ လက္နက္အေျမာက္အျမား ေပးပို႔ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္  ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အတားအဆီးမ်ား

 ⁃ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေနတိုးႏိုင္ငံမ်ားက ႐ုရွားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ား

 ⁃  အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေနတိုးႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွား ယူကရိန္း ပဋိပကၡ ၾကာရွည္မည့္ အေျခအေန

 ⁃ ႐ုရွား  ယူကရိန္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကမာၻ႔စီပြါးေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

Share.

About Author

Leave A Reply