လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

0

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ KIA ႏွင့္ KNU အပါအဝင္ အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ထိုေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ  People Media က ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

– KIO/ KIA ႏွင့္ KNU တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မတက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းမ်ား။

– အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေလ့က်င့္ေပးေနသနည္း။

– ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏လားရာ စသည္မ်ားျဖင့္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply