အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

0

အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

အပိုင္း(၂)

J-16D ဟု လူသိမ်ားေသာ J-16 ၏ အီလက္ထရြန္းနစ္စစ္ဆင္ေရးသုံး(EW) ဗားရွင္းအသစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဆုံးျမင္ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ဤမ်ိဳးကြဲ၏ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ AESA ေရဒါႏွင့္ ေဒါင္လိုက္တပ္ဆင္ပါရွိသည့္ အင္တင္နာမ်ားပါရွိသည့္ ေဒါင္လိုက္အင္တင္နာမ်ားေၾကာင့္ ေလယာဥ္ႏွာေခါင္းသည္ ပိုမိုတိုသြားပုံပါရွိၿပီး အသြင္အျပင္ပိုင္း၌ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ J-16 ဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္မတူ သိသိသာသာထူးျခားေနပါသည္။ ပုံမွန္အတြင္းပိုင္း 30mm အေျမာက္မ်ားႏွင့္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္း (IRST) အာ႐ုံခံစနစ္တို႔ကိုလည္း ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ၎၏ အထူးျပဳအခန္းက႑အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေနာက္ထပ္ EW စနစ္မ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္မ်ား ပိုမိုရရွိသြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

PLAAF သည္ Airshow China 2021 တြင္ ထိုအီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရး ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကိုျပသခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္တြင္ ၎၏ ေတာင္ပံႏွင့္ ေလဝင္ေပါက္ေအာက္ရွိ ႀကီးမားေသာ jamming pods တပ္ဆင္မည့္ အေပါက္ေလးခုပါရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ pod တစ္ခုစီသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ႔ျမင္ခ်က္အရ ထင္ရွားစြာကြဲျပားေနၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ spectrum မ်ား၏ မတူညီေသာ လွိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လႊမ္းၿခဳံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးပ်ံသန္းခဲ့ေသာ J-16D ေရွ႕ေျပးပုံစံကို China Electronics Technology Group မွထုတ္လုပ္သည့္ အီလက္ထေရာ နစ္စစ္ဆင္ေရးစနစ္ KG600 EW pods မ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း Zhuhai ေလေၾကာင္းျပပြဲတြင္ျမင္ရသည့္ pods အသစ္မ်ားကို ယခင္ကမွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းမရွိေသးေပ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုင္ဝမ္ေလတပ္(RoCAF) ကလည္း ၎၏တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားကို  ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္၍ ျပန္လည္စုေဆာင္းအင္အားျဖည့္တင္းသြားရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ Yuan က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လခန႔္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ Lockheed Martin ကုမၸဏီထုတ္ F-16V Fighting Falcon ဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္ ၆၆ စင္းကို ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး – F-16A/B အေဟာင္း ၁၄၂ စင္းကို F-16V သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈတြင္ပါ၀င္သည့္ လက္ရွိ Phoenix Rising အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးထဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈  ဘီလီယံခန႔္ ထပ္မံေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူနိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ F-16 တိုက္ ေလယာဥ္အဆင့္ျမႇင့္ စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ Phoenix Rising တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ Northrop Grumman ကုမၸဏီထုတ္ APG-83 active electronically scanned array Scalable Agile Beam Radar (SABR) အၾကမ္းခံေရဒါစနစ္၊ ကြန္ျပဴတာစနစ္အသစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးသုံးစနစ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္းနည္းပညာသစ္မ်ား ပါဝင္လာပါသည္။ AIM-9X Sidewinder ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္ႏွင့္ တိက်စြာပဲ့ထိန္းလက္နက္ Joint Direct Attack Munition (JDAM) တို႔ကိုလည္း ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားပါသည္။

စီမံကိန္းသည္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္တြင္သံေခ်းစားမႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ ကနဦးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအဆင့္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ရပါသည္။ Lockheed Martin ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္းလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ AIDC ကုမၸဏီသည္ ၎၏ Taichung စက္႐ုံတြင္ ပထမဆုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ F-16V ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလယာဥ္ ၃၆ စင္းကို ထိုင္ဝမ္ေလတပ္ (RoCAF) သို႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးေလယာဥ္တစ္စင္းမွာ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေနာက္ထပ္အသစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ F-16Vs တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ RoCAF အတြက္ ႀကိဳဆိုစရာ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္ရည္မွန္း ခ်က္ကေတာ့ Lockheed Martin ကုမၸဏီထုတ္ F-35 Lightning II JSF ကဲ့သို႔ေသာ ပဥၥမ မ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ကုမၸဏီႏွင့္ Boeing ကုမၸဏီတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တိုက္ရိုက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (DCS) သေဘာတူညီခ်က္အၿပီးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၊ ေလတပ္ (JASDF) ၏ F-15J ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ကို ေခတ္မီအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထိုင္ခုံတစ္လုံးတည္းပါ တစ္ေယာက္ေမာင္း F-15J ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ အစင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ေမာင္း F-15DJ အေမာင္းသင္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို MHI ကုမၸဏီမွ ဘိုးရင္းကုမၸဏီ၏ တရားဝင္လိုင္စင္ျဖင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားကာလတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Boeing ကုမၸဏီမွ ေၾကညာခဲ့ေသာ DCS သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံ ေခတ္မီေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္္ငံျခားစစ္ဘက္ေရာင္းခ်ေရး – Foreign Military Sales (FMS) ယႏၲရားေအာက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အတည္ျပဳထားေသာ F-15J/DJs တိုက္ေလယာဥ္ ၉၈ စင္းထိ ဂ်ပန္စူပါၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ (Japan Super Interceptor (JSI)) အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

“ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ Boeing အဖြဲ႕နဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈကုမၸဏီ Sojitz ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဒီႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ” ဟု Boeing ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ MHI ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံး F-15J ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းကို F-15 JSI ပုံစံသို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို MHI ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖက္မွလည္း MHI ကုမၸဏီသည္ အေသးစိတ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအင္အားကို စုစည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

Boeing ကုမၸဏီ၏အဆိုအရ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ ေခတ္မီ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္- “ကမ႓ာ့အဆင့္ျမင့္ဆုံး mission computer စနစ္အသုံးျပဳထားသည့္ အဆင့္ျမင့္ေလယာဥ္မႉးသုံး အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပမႈစနစ္အသစ္သည္ ေလယာဥ္မႉးမ်ားအား ေလေၾကာင္းႏွင့္ ရန္သူအေျခအေနဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မည္”ဟု သိရွိရပါသည္။

 F-15JSI ဂ်ပန္ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ Raytheon ကုမၸဏီထုတ္ AN/APG-82(V)1 active electronically scanned array (AESA) radar ေရဒါ၊ Honeywell ကုမၸဏီထုတ္ အဆင့္ျမင့္ Display Core Processor II (ADCP II) အခ်က္ အလက္ေဖာ္ျပမႈ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ BAE Systems ကုမၸဏီထုတ္ AN/ ALQ-239 အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးစနစ္တို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ေလယာဥ္တြင္အသံဆက္သြယ္မႈအတြက္ ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာေယာင္ၿပ spoofing GPS စနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ အမ်ားအျပားသည္ ကာတာႏိုင္ငံ၏ F-15QA၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၏ F-15SA ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လာမည့္ F-15EX တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစခဲ့ၿပီး Boeing ကုမၸဏီ၏ Advanced Eagle ပ႐ိုဂရမ္ေအာက္တြင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ သမား႐ိုးက် အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Lockheed Martin F-35A Lightning II JSF ကို ၎၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းသြားနိုင္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရားဝင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး JASDF မွ တပ္ေတာ ဝင္ျခင္းရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ F-4EJ Phantom ေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ F-4EJ Phantom ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အနားယူခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအခ်ိန္ထိ ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၊ ေလတပ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန႔္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေလယာဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Misawa ေလတပ္စခန္းတြင္ ကနဦးအေျခစိုက္မည့္ F-35A ေလယာဥ္ စုစုေပါင္း ၁၀၅ စီးကို ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း F-35A တပ္ျဖန႔္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ Komatsu ေလတပ္စခန္းသို႔ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply