အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဦးစီးဇယား

0

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဦးစီးဇယား

Share.

About Author

Leave A Reply