အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာ၏ ဆက္ဆံေရး – လုံၿခဳံေရး႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ခ်က္

0

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာ၏ ဆက္ဆံေရး – လုံၿခဳံေရး႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ခ်က္

နိဒါန္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (The Association of South East Asian Nations) သို႔မဟုတ္ အာဆီယံအဖြဲ႕ (ASEAN) ႀကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး နိုင္ငံေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ႀကီးအျဖစ္ ေလ့လာသူမ်ားက ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆုံး ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဥေရာပသမဂၢျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းလုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (Southeast Asia Treaty Organization  – SEATO) ေခၚ စုေပါင္းလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (Collective Security Organization) ကို ၁၉၅၄ မွ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း  ဖြဲ႕စည္းခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕ဝင္ (၈) ႏိုင္ငံတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ လြဲလၽွင္ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေဒသျပင္ပမွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျပန႔္ပြားလာျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ SEATO သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေခ်။

အာဆီယ

အာဆီယံအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္းျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ႏိုင္ငံသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီး (၄၁) ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္  အာဆီယံပဋိညာဥ္အား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံသည္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အခ်င္းအခ်င္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ စစ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစည္းေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈတို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

အာဆီယံႏွင့္ အီးယူ၏ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား

အာဆီယံႏွင့္ အီးယူတို႔အၾကား အဓိကက်သည့္ တူညီခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ေဒသမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အီးယူသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆိုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အီးယူတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္ကို သတိမူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ BREXIT ကဲ့သို႔ကိစၥမ်ား၊ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အေရးကိစၥ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတူညီခ်က္တစ္ခုမွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းကာ ေဈးကြက္တစ္ခုတည္း (Single Market) အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝဖူလုံမႈ တိုးတက္လာေရးႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈစြမ္းအားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အီးယူေဈးကြက္တြင္ စားသုံးသူ သန္း ၄၅၀ ရွိၿပီး အာဆီယံတြင္ သန္း ၆၅၀ ရွိသည့္ ေဈးကြက္ႀကီး ရွိေနပါသည္။

အာဆီယံႏွင့္ အီးယူတို႔အၾကား မတူညီသည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ အာဆီယံသည္ နိုင္ငံ့အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Inter-governmental အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အီးယူသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ ပုံစံ Supranational အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အီးယူသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တစ္ေပါင္းတည္း က်င့္သုံးသည္။ အီးယူတြင္ ပါလီမန္၊ တရား႐ုံး၊ တစ္ခုတည္းေသာ ယူရိုေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ္လည္း အာဆီယံတြင္ မရွိေခ်။

ကာကြယ္ေရးက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အာဆီယံတြင္ တပ္မေတာ္သီးသန႔္ မရွိေသာ္လည္း အီးယူတြင္ ဥေရာပ တပ္မႀကီး (European Corps – Eurocorps)၊ အလွ်င္ျမန္တုံ႔ျပန္ေရးတပ္ (EU Rapid Deployment Force) (၂၀၁၂ တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့)၊ ေရတပ္ (EU Maritime Force –  EUROMARFOR သို႔မဟုတ္ EMF)၊ ဥေရာပ အလွ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ (European Gendarmerie Force) စသည္တို႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

အာဆီယံအတြင္းေရးမႉခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ဝန္ထမ္း (၄၀၀) ဦးခန႔္သာရွိေသာ္လည္း ဥေရာပေကာ္မရွင္တြင္ ဝန္ထမ္း (၂၃၀၀၀) ေက်ာ္ ခန႔္ထားပါသည္။ အာဆီယံ၏ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၂၀) ခန႔္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၁၈၀) ခန႔္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္ တခ်ိန္တြင္ အီယူကဲ့သို႔ ေပါင္းစည္းရန္ ျဖစ္နိုင္၊ မျဖစ္နိုင္မွာလည္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။

အာဆီယံ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အာဆီယံတြင္ ရွိၿပီး လုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ယႏၲရားမ်ား ရွိေနပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေရး – လုံၿခဳံေရးအသိုက္အဝန္းကို တည္ေထာင္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ ကင္းစင္သည့္ အာဆီယံျဖစ္ေပၚေရး၊ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥက႑မ်ား ျဖစ္သည့္ အာဆီယံႏွင့္ အာဆီယံေဒသေက်ာ္လြန္၍ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔အား ဦးတည္သည္။

(က) အာဆီယံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး (ADMM)

အာဆီယံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဆီယံကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အေပါင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

(ခ) အာဆီယံေဒသတြင္း ဖိုရမ္ (ASEAN Regional Forum)

အာဆီယံေဒသတြင္း ဖိုရမ္ (ASEAN Regional Forum – ARF) သည္ အင္ဒို – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း အေရးပါေသာ လုံၿခဳံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း လက္ရွိ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ARF အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံ၏ ေဆြးေႏြးဖက္ (၁၀) ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ပါဝင္သည္။ ၎အျပင္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ တီေမာလက္စေတတို႔လည္း ပါဝင္ၿပီး ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါပူအာနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။

(ဂ) အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝး

အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအစည္းအေဝး ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM) ႏွင့္ သီးျခားစီျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးမ်ားသို႔လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပုံမွန္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝး (ACDFM-19) သို႔ နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္စား ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  ေမာင္ေမာင္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

(ဃ) အျခား ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား

အျခား ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအေနျဖင့္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မိုးျမင့္ထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲဝင္းဦးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္းေကာင္း ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

(င) အာဆီယံတပ္မေတာ္ (ၾကည္း) မ်ား ေသနတ္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲ

ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေသနတ္ပစ္အသင္းအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ (ၾကည္း) မ်ား ေသနတ္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲ (ASEAN Armies Rifle Meet – AARM) သို႔ ပုံမွန္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။

(စ) အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔က ဦးေဆာင္၍ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေပါင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း (11th ADMM- Plus Experts’ Working Group on Counter-Terrorism Meeting- EWG on CT Meeting) ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တို႔တြင္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္စနစ္ျဖင့္ က်င္းပေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ADMM-Plus EWG-CT ပူးတြဲဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္ တို႔ႏွင့္အတူ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္သည္။

 

(ဆ) အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စင္ကာပူနိုင္ငံ ခ်န္ဂီေရတပ္စခန္းတြင္ မလကၠာေရလက္ၾကားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံအမ်ားစုပါဝင္သည့္ Information Fusion Center ကို ၂၀၀၉ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ျမန္မာအပါအဝင္ (၂၄) ႏိုင္ငံက ေရတပ္အရာရွိမ်ားသည္ International Liaison Officer မ်ားအျဖစ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ပုံမွန္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

(ဇ) အာဆီယံ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား

အာဆီယံ – အေမရိကန္ ပူးတြဲ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ခန္း (ASEAN – US Maritime Exercise – AUMX) အား (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ – တ႐ုတ္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း (ASEAN – China Maritime Field Training Exercise) အားလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ASEAN ကို ေက်ာ္လြန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အိႏၵိယေရတပ္က ကမကထ ျပဳလုပ္သည့္ MILAN 2022  ေရတပ္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုေလ့က်င့္ခန္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  MILAN 2022 ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ နိုင္ငံေပါင္း (၄၀) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပါဝင္ေလ့က်င့္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ေရတပ္သည္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယေရတပ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း (India – Myanmar Coordinated Patrol – CORPAT) ကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဘင္းမ္စတက္ (BIMSTEC – Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) အဖြဲ႕၏ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

ထိုသို႔ပါဝင္ေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံသစ္မ်ားရရွိျခင္း၊ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စစ္ဘက္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေလ့လာခြင့္ရရွိျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူူးမ်ားကို ရွိေသာေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစလႊတ္ပါဝင္ ေလ့က်င့္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ASEAN ၏ ဝင္စြက္ဖက္မႈ

အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) မွ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္လည္း ဝင္စြက္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုကာလက မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမိုဟာမက္၏ ျပင္းထန္ေသာ စကားမ်ားကို ၾကည့္က သိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စင္တာ (AHA) မွ တဆင့္ အကူအညီလက္ခံျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံပဋိညာဥ္ (ASEAN Charter) ARTICLE 2, PRINCIPLES တြင္ Rrespect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States; ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States; အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကို ယခင္က လိုက္နာေကာင္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုသို႔ေသာ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔မွ ထြက္ရန္ေတာ့ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ မတူညီသည္မွာ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ မတူညီသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရပုံစံ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား၊ မ်ားျပားသည့္ လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔ကို အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ၊ အကူအညီေပးနိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အားကို ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ထိုင္းသည္ ျမန္မာ၏ Potential Enemy ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

BRI ႏွင့္ Indo – Pacific Strategy အားၿပိဳင္မႈ

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္၏ Belt and Road Initiative (BRI) သည္ စီးပြားေရးအရ ပါဝင္သည့္နိုင္ငံမ်ား အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စစ္ေရးအပါအဝင္ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) သည္ ၂၀၃၀ တြင္ ေရျပာေရတပ္ (Blue Water Navy) အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတည္ေဆာက္မႈသည္ (၃) စီးအထိ ေရာက္လာၿပီး၊ ကာလတိုအတြင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈသည္ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရအဖြဲ႔ (Carrier Strike Group – CSG) မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ကမ႓ာတစ္လႊားကို ျဖန႔္ၾကက္ စစ္ဆင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားလာသည္။ တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအား ေက်ာ္လြန္ၿပီး အင္အားျဖန႔္က်က္မႈ (Power Projection) ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ရွိ႐ုံမရပဲ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး (Logistics) အတြက္ ၾကားစခန္းမ်ား လိုအပ္လာသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဂ်ဘူတီ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးစခန္း တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းမွာ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တို႔ကလည္း တ႐ုတ္အား တန္ျပန္ရန္တြက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ (Free and Open)၊ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ (Connected)၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈ (Prosperous)၊ လုံၿခဳံမႈ (Secure) ႏွင့္ ဒူေပနာေပခံႏိုင္မႈ (Resilient) တို႔ကို အေျခခံသည့္ အင္ဒို – ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာ (Indo – Pacific Strategy) ကို ေဖာ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။  အေမရိကန္သည္ ကမ႓ာႀကီးအား ေပါင္းစည္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (၇) ခု (တနည္းအားျဖင့္ စစ္တိုင္းႀကီးမ်ား) အျဖစ္ ပိုင္းျခားထားရာ ယခင္က ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (USPACOM) အား အင္ဒို-ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (USINDOPACOM) အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္ကလည္း အေမရိကန္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား (ဥပမာ – ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ဆူးဗစ္ပင္လယ္ေအာ္ေရတပ္စခန္း၊ စင္ကာပူမွာ အၿမဲတမ္းစစ္ေရယာဥ္ ဆိုက္ကပ္ထားျခင္း၊ စတာမ်ားရွိ) ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္လည္း ၎၏အင္အားႀကီးထြားမႈကို ျပသရန္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လာေရာက္ တပ္စြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လာအိုတြင္ အေျခစိုက္စခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား သာမက ေဒသျပင္ဖက္က အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားကပါ ဝင္ေရာက္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ Free and Open Navigation အား အေၾကာင္းျပ အကာအကြယ္ယူၿပီး ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားရန္ အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး ကိုယ္ခံအား ေကာင္းမြန္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

 

အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား (Think Tanks)Track 1.5 ႏွင့္ Track 2 ဒီပလိုေမစီ

အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား (Think Tanks) မ်ားသည္ Track 1.5 ႏွင့္ Track 2 ဒီပလိုေမစီအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ အာဆီယံက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႔ (Think Tank) အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္သတ္မွတ္ခံရပါသည္။ Track 1 ဒီပလိုေမစီအရ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနခ်ိန္တြင္ Track 1.5 ႏွင့္ Track 2 ဒီပလိုေမစီမ်ားက အလုပ္ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါသည္။ ထင္ရွားေသာသာဓကမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာေနခ်ိန္တြင္ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား (Think Tanks) အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း  ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံ၏ အနာဂတ္

အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးအား တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဦးေဆာင္နိုင္မည့္သူ လက္ရွိကာလတြင္ မရွိပါ။ အာဆီယံ၏ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္း မရွိပါ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အင္ဒို – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ အားၿပိဳင္မႈမွာ အာဆီယံအတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အားၿပိဳင္မႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲသစ္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ မတူညီသည့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဦးစားေပး အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ရွိပါသည္။ နိုင္ငံအလိုက္ မိမိတို႔ သက္ဆိုက္ရာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းေရးကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ မိမိေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ပ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ တရားမဝင္ ခိုးဝင္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ဇီဝပ်က္စီးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ာ၊ လူမႈပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း မညီမၽွမႈမ်ား၊ စီပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမႈ မညီမၽွမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သမားရိုးက်မဟုတ္သည့္ လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္လည္း အာဆီယံအေနျဖင့္ အားနည္းေနသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။

႐ုရွား ယူကရိန္း ျပႆနာ

လက္ရွိကမ႓ာ့မီဒီယာမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေခတ္စားေနသည္မွာ ႐ုရွား  ယူကရိန္းအေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေရးသည္ အာဆီယံအားလည္း တနည္းတဖုံ ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုရွား  ယူကရိန္း ျပႆနာျဖစ္ပြားေနစဥ္ႏွင့္ အၿပီးတြင္ ကမ႓ာ႔အခင္းအက်င္း (World Order) အသစ္တစ္ခု ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ ၉/ ၁၁ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္လည္း ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အခင္းအက်င္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ Non – State Actor မ်ား အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယေန႔ ကမ႓ာအေရးအခင္းမ်ားအား သုံးသပ္ၾကည့္လၽွင္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ရပ္တည္၍ မရနိုင္သည္မွာ ပိုမိုထင္ရွားလာပါသည္။ ကမ႓ာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိပါသည္။ Collective Security Organzation မ်ားလည္း ပိုမိုေပၚထြန္းလာနိုင္သည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယူကရိန္းႏွင့္လည္း ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳလိုပါသည္ –

(၁) အာဆီယံ၏ Consensus အား အခ်က္အားလုံး လက္ခံလုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ေက်ာ္လြန္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို လက္ခံရန္ မလိုအပ္ပါ။

(၂) အာဆီယံမွ အမွန္တကယ္ ႏႈတ္ထြက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လာလၽွင္ ျပင္းထန္သည့္ သံတမန္ေရးရာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(၃) ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ဘက္မလိုက္မူဝါဒႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅) ခ်က္ကို လက္ခံက်င့္သုံးေနသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားဖက္သို႔ ပိုမို အေလးထားသင့္သည္။

(၄) Track 1.5 နဲ႔ Track 2 ဒီပလိုေမစီ ကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

(၅) အာဆီယံအတြင္း လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ဥပမာ အကၡရာစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေနေသာ အာဆီယံၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံ ၾကည္းတပ္မ်ား ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ASEAN Armies Riles Meet (AARM) မ်ားကို အလွည့္က်ပါက အစဥ္အလာမပ်က္ လက္ခံ က်င္းပဖို႔ လိုပါသည္။

(၆) အာဆီယံကို ေက်ာ္လြန္ (Beyond ASEAN) စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အာဆီယံအေနျဖင့္ Collective Security Organization တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (Shanghai Cooperation Organization – SCO)  တြင္ ဧည့္ဖိတ္ၾကားခံအျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာအေနျဖင့္ SCO တြင္ အနည္းဆုံး ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

(၇) ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ (National Security  Strategy) ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ ထိုမွသာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ႀကဳံေတြ႔လာတိုင္း စနစ္တက် တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာနိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

(ျမန္မာ့ေရးရာ အမွတ္ ၁၉၊ ဧၿပီ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္)

 

Share.

About Author

Leave A Reply