အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္မႈ စတင္ေနၿပီလား

0

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္မႈ စတင္ေနၿပီလား

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား ဟြန္ေဒး အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီလ်ံခန႔္ တန္ဖိုးရွိ စစ္ေရယာဥ္ ေလးစီးအား ဝယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။ ထပ္မံၿပီးလည္း အိႏၵိယထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဘရားမိုစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ေၾကျငာေသာ သတင္းမ်ားမွာ လူအမ်ားအတြက္ အေလးေပး ေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္၏ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အင္ဒိုနီးရွားသည္လည္း ၎၏ ေရတပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လၽွက္ရွိရာ မၾကားေသးမီ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာ သုံးစီးႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္ အမ်ားအျပားကို ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ပထဝီ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္မည္ဆိုပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားအၾကား လက္နက္မ်ားဝယ္ယူ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္၏ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူမ်ား တိုးပြား မ်ားျပားလာျခင္းကို ထိန္းထားရန္ သက္ေသမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူနိုင္ပါသည္။ သိုေသာ္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစ့ငုစြာ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလၽွင္ အထက္ပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ တိက်မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕နိုင္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္၏ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈအရ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ  အနည္းငယ္မၽွသာျဖစ္ေသာ ပီဆို ၂၂၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယံ) သိုမဟုတ္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္စုစုေပါင္း၏ ၄.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကာလမွ စတင္ေလ့လာမည္ဆိုက ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္သည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိရာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါအတြက္ တမူထူးျခားစြာ အသုံးျပဳရခ်ိန္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အား အျခား စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကုစားေရးႏွင့္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားထံသို ေရႊ႕ေျပာင္း အသုံးျပဳျခင္းတိုေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ က်ဆင္းသြားပါသည္။

သိုပင္လင့္ကစား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ကပ္ေရာဂါမတိုင္မီ ၂၀၁၈ က အသုံးစရိတ္ ျဖစ္ေသာ ပီဆို ၂၃၉ ဘီလီယံေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ သိုေသာ္ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ပီဆို ၂၄.၃ ဘီလီယံသာရွိရာက ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ပီဆို ၃၉ ဘီလီယံ ရွိလာသည္။ ဤသည္မွာ ဘရားမိုစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမႈမ်ားအပါအဝင္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အျခားစစ္ဘက္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုအပ္ပဲ အသုံးစရိတ္ျမင့္တက္လာမႈကို ပုံေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ ပိုမိုလၽွင္ျမန္စြာ တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ကဲသိုပင္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ကုစားနိုင္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ခြဲေဝေပးလိုက္ရေသာ္လည္း ဤသည္မွာ ယာယီသာ ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွား၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ ၂၀၂၁ ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ တိုးတက္လာရာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္ေပါင္း၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုႏွစ္ႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း ႐ူျပား ၂၇၁ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၈ ဘီလီယံ) ခြဲေဝ ေပးျခင္း ခံရသည္။ ႐ုတ္တရက္ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း တင္ပိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္လိုေငြျပမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤကာလအတြင္းတြင္ေတာ့ ျမင့္တက္လာေသာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ေၾကာင့္ နိုင္ငံအား ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။

စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းတိုကဲ့သိုေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ နည္းပါးသည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ သုံးစြဲပုံမွာ တူညီျခင္း မရွိေပ။ ကိုဗစ္ – ၁၉ မတိုင္မီ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ စင္ကာပူ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လည္း ေလ်ာ့က် လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ထံမွ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူေရးကိစၥႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနေသာ ထိုင္း၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာလည္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ မရွိဟု ဆိုနိုင္သည္။ ထိုင္း၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းဝယ္ယူမႈအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မွာလည္း ယခင္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိေပ။

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နမ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀၀ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄၁ မီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ ဘီလီယံ ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ အသုံးစရိတ္၏ ၈.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ဗီယက္နမ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္နိုင္ငံေျမာက္ လက္နက္တင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတိုႏွင့္အတူ ဗီယက္နမ္သည္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသ၏ လက္နက္တင္သြင္းမႈ ထိပ္တန္း ၅ နိုင္ငံတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ The International Institute for Strategic Studies (IISS) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ – ၂၀၂၀ ကာလအတြင္း ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၈.၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ ပုံမွန္တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ နိုင္ငံ့ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရိုက္ခတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပုံမွန္ ထိန္းထားလ်က္ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္အေနျဖင့္ အဓိက ဦးစားေပးမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အပါအဝင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မေလးရွားသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အျဖစ္ ရင္းဂစ္ ၁၆.၁၄ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၉ ဘီလီယံ) တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ရင္းဂစ္ ၁၅.၈၆ ဘီလီယံထက္ ၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ စစ္ဆင္ေရးအသုံးစရိတ္ ရင္းဂစ္ ၁၁.၁၀ ဘီလီယံႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးမႈအသုံးစရိတ္ ရင္းဂစ္ ၅.၀၄ ဘီလီယံတို ပါဝင္သည္။ ဤသည္မွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ စစ္ဆင္ေရးအသုံးစရိတ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ၿပီး ဖြံၿဖိဳးမႈအသုံးစရိတ္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက တ႐ုတ္ကဲ့သိုေသာ နိုင္ငံ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္မႈကို ပုံေဖာ္ေနသည္လားဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္တပ္မေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ လုံေလာက္စြာ မရရွိခဲ့ပါ။ သက္တမ္းရင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ စစ္ေရယာဥ္ KRI Nanggala သည္ ဘာလီကမ္းလြန္တြင္ နစ္ျမႇုပ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္၏ ရန္လိုမႈ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အင္ဒိုနီးရွားအေနျဖင့္ ၎၏ ေရငုပ္သေဘၤာ စစ္ေရယာဥ္စုကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သိုေသာ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္ တပ္မေတာ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေပါင္းဆုံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္နက္၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမႇင့္တက္လာရျခင္းသည္ ေမၽွာ္လင့္ထားသကဲ့သိုပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ သိုေသာ္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးျဖစ္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ထိုပုံစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္လာမည္လားဆိုသည္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရမ်ားသည္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသမႈအသုံးစရိတ္မ်ားကို စတင္ထိန္းခ်ဳပ္လာနိုင္သည့္ အေျခအေနသို ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သင့္တင့္မၽွတသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ားအား ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ခြဲေဝေပးနိုင္သည္ ဆိုပါက တည္ရွိၿပီး ဦးစားေပး အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မည္သည္က တြန္းအားေပးေနသည္ကို ရွင္းျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာနိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ

(ကမၻာ့ေရးရာ အမွတ္ (၁၃) ဧၿပီ ၂၀၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ရင္းျမစ္။

(၁) Is there an Arms Race underway in South East Asia, The Diplomat

(၂) Vietnam Defense and Security Sector, The International Trade Administration, U.S

(၃) Malaysia proposes USD3.9 billion defence budget for 2022, Janes

 

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply