တ႐ုတ္၊ အာဆီယံႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား – ကိုဗစ္-၁၉ ၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ား

0

တ႐ုတ္၊ အာဆီယံႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား

ကိုဗစ္၁၉ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ား

 

စကားခ်ီး

၂၁ ရာစုႏွစ္အတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါသည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားစြာျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။  ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တစ္ကမာၻလုံးကို လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွွံ႔ခဲ့ၿပီး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာအေနျဖင့္ အဆိုးရြားဆံုး ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

John Hopkin တကၠသိုလ္မွ ေကာက္ယူထားရွိေသာ ကိုဗစ္-၁၉ စာရင္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ လူေပါင္း (၃) သန္းခြဲေက်ာ္ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၁၇၁) သန္းေက်ာ္ ကူးစက္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ လူေပါင္း (၅၀၅) သန္းေက်ာ္ ကူးစက္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၆ သန္း ၂ သိန္း ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ အထက္ပါ စာရင္းအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ အတြင္း ေသဆုံးမႈ ၂ ဆ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ ၃ ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇသစ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆး အခ်ိန္မီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္၊ ျဖန႔္ျဖဴး၊ ထိုးႏွံျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္မႈေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေသဆုံးႏႈန္းကို မ်ားစြာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုဗစ္ – ၁၉ စတင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ခ်ိန္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္  အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားျပားခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလတြင္ သက္လတ္ပိုင္းမ်ားကိုပါ အသက္ဆံုး႐ႈံးရသည္ထိ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကပ္ေရာဂါဆိုးေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေသဆံုးမႈ မ်ားျပားေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ကူးစက္ျမန္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဝယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရျခင္း၊ Lockdown မ်ား ခ်မွတ္ကာ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားျခင္း၊ Stay at Home အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အဓိက သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာခံရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ ေမွ်ာ္မွန္းအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ (အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို Small & Medium Enterprises – “SME” ဟူ၍ ေဆာင္းပါးေနာက္ပိုင္းတြင္ သုံးႏႈန္းသြားမည္။)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ SME မ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပို၍ ဦးစားေပး တင္ျပပါမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ SME ကုမၸဏီမ်ား ထိခိုက္မႈကို မီဒီယာမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ပင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ နည္းပညာစြန႔္ဦးတီထြင္မႈမ်ားသည္ SME မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို SME မ်ားမွ ရွာေဖြေပးသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အခြန္ရရွိမႈ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဆိုပါ SME မ်ားမွ ေပးေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံ၏ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အားေပးေနလ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ SME မ်ား၏ အလားအလာမ်ားသည္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္းႏွင့္ ကိုဗစ္အလြန္ကာလမ်ားတြင္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုဗစ္ – ၁၉ စတင္ၿပီး လပိုင္းအတြင္းကပင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား၊ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ SME မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ကူညီေနေသာေၾကာင့္ ကိုဗစ္၏ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အေတာ္အတန္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကူညီေရးမူဝါဒမ်ားတြင္ SME မ်ားသည္ ေကာင္းစြာလိုက္နာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေပသည္။ SME မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းနည္းပါးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အေပၚမွထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံေလ်ာ့ရဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်စြာ မွတ္ထားမႈ မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားကို ေကာင္းစြာလိုက္နာရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ SME မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား ေပးအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က စီမံခန႔္ခြဲၿပီး အကူအညီေပးအပ္သည့္တိုင္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ျဖစ္ပြားၿပီး လပိုင္းအၾကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒုတိယလပတ္တြင္ SME မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာတြင္ အျမတ္ေငြက်ဆင္းမႈမ်ားသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ လုပ္ငန္းေပါင္း ၈၂၄ ခုတြင္ လုပ္ငန္း ၂၆၅ ခု (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အျမတ္ေငြ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း အျမတ္ေငြ က်ဆင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ႐ိုက္ခတ္မႈ မည္မၽွျပင္းထန္သည္ကို ေတြးဆႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အျမတ္ေငြက်ဆင္းသြားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အျမတ္ေငြ တိုးတက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အျမတ္ေငြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ရရွိခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ အျမတ္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာတြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ဆိုလာစြမ္းအင္၊ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္း၊ အြန္လိုင္း႐ုံးခန္း၊ ဉာဏ္ရည္တု (Artificial Intelligent) သုံးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား ထုတ္လုပ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဗီတာမင္ေဆးဝါးမ်ား၊ အဖ်ားတိုင္းစက္၊ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္၊ အြန္လိုင္းဂိမ္း၊ အသား စသည္တို႔သည္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း လြန္စြာေရာင္းအားတက္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အျမတ္အစြန္း မ်ားခဲ့ေပသည္။

အာဆီယံ

ကိုဗစ္-၁၉ သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကိုင္တြယ္ေသာေၾကာင့္ အဖိတ္အစင္ နည္းပါးခဲ့သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။ ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လည္ပတ္ေငြက်ပ္တည္းျခင္း၊ ဝယ္လိုအားေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းရျခင္း၊ ေဖာက္သည္အသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းလဲမႈ ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔သည္ အဓိက အခက္အခဲ (၅) ရပ္အျဖစ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အနာဂတ္အလားအလာမ်ား

ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ လြယ္ကူစြာႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းမည္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားၾကားတြင္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ New Normal အေျခအေနႏွင့္ စတင္ အသားက်လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အလားအလာမ်ားမွာ လူအခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕မႈမရွိဘဲ ေရာင္းဝယ္သည့္ E-commerce၊ Social-commerce စသည္တို႔သည္ ပို၍ ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုမွစၿပီး SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္သင့္သလို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပူပင္စရာမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိလွေပသည္။

ေက်ာ္ထင္ခန႔္

MBA (University of Northampton, UK)

Ph.D. Candidate (Rushford Business School, Switzerland)

ကိုးကား။

  1. Development Asia: An Initiative of Asian Development Bank
  2. Finance Research Letter
Share.

About Author

Leave A Reply