စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ လိုသည္

0

စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ လိုသည္

“သမိုင္းေၾကာင္းအရ လူ႔အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုလုံး၏ ဘ၀အခြင့္လမ္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳက လြဲ၍ မည္သည္႕အရာကမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ”

Dani Rodrik, Harvard University (2007)

လူ႔အဖြဲ႔စည္း၏ ပဓာနလိုအပ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ ေနဖို႔ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရး အဆင္ေျပတိုးတက္မႈကသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းကို ဆင္းရဲတြင္းကေန ဆြဲထုတ္ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဘ၀အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ အေကာင္းဆုံး အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။

(၂၀၀၂) ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေသာ သုေတသနမ်ားအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ၀င္ေငြ ဆယ္ရာ ခိုင္ႏွဳန္း တိုးတက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းကေန သုံးဆယ္ ရာခိုင္ႏွဳန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ တစ္ရာရာခိုင္ႏွဳန္း တိုးတက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၁.၇ ရာခိုင္ႏွဳန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပသည္။

သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၇၉-ခုႏွစ္ကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈကေန ဆြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၈၀-ခုႏွစ္ကစၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သိသာစြာ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀-ခုနစ္အလြန္မွာေတာ့ အခ်ိန္ျမွင့္ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၂-ခုႏွစ္အထိ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ က်ဆင္းသြားသည့္အေနထားကေတာ့ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၈ရာခိုင္ ႏွဳန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထက္၀က္မွ် က်ဆင္းသြား ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သို႕မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ လုပ္သားလူထု အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အျပန္အားျဖင့္ အလုပ္အကိိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ား တိုးျမင့္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုပ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႕သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားၾကားက ေဂဟစနစ္ တည္ၿမဲခိုင္မာဖို႔ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေရတြက္ႏွင့္ အလုပ္အမ်ဳိးစားမ်ားကို က႑အလိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးဖို႔လိုသည္။

ေငြအား၊ နည္းပညာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပို႔ကုန္တိုးျမင့္ျခင္း၊ က႑အစုံ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးျခင္း၊ တရားမ၀င္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တရား၀င္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အခြန္ေကာက္ျခင္းတို႔သည္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္မႈကို ပံ႔ပိုးႏိုင္႐ုံသာမက လုပ္သားလူထုအတြက္ပါ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အခြင့္လမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ထက္ ျပည္တြင္းသြင္းကုန္ အမ်ားျပား စီး၀င္ေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္စြမ္းအားကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္အျပင္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ား ရွားပါးေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၈၊၂၀၁၃-ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္တို႔ၾကား သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ မညီမွ်မႈက အေမရိကန္ျပည္တြင္း အလုပ္လက္မဲ့ ၃.၇သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ား ရရွိျခင္းသည္ လူသားအရင္းျမစ္မ်ားကို ဖြံ႔ျဖဳိးေစမည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူေနမႈအဆင့္တန္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္က်င့္ တရားဆိုင္ရာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း က်ယ္ျပန္႔မႈကို တိုးျမင့္ႏိုင္႐ုံသာမက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ မ်ဳိးဆက္မ်ား အတြက္ တီထြင္ၾကံဆမႈႏွင့္ အသိပညာဖြံ႔ျဖဳိးမႈဆိုင္ရာ ပညာေရးက႑မ်ားကို ေနရာအလိုက္ ခ်ဲ႕ ထြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ေပသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္လာလွ်င္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႔ျဖဳိးက်ယ္ျပန္႔လာမႈနွင့္အတူ ေန႔စဥ္အမွ် ကၽြမ္းက်င္ မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာနွင့္ အသိပညာအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာမွ အက်ဳိးျမတ္ ႀကီးႀကီး မားမား ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းသည္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ တိုးပြားလာမွာ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးလိုလာေသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းတိုးပြားလာျခင္းသည္ လူေနမႈအဆင့္တန္းတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ အေပါင္း လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔စည္း ေရရွည္ဖြံ႔ျဖဳိးဖို႔အတြက္ အခအရာျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔စည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑အတြက္ အသုံးစာရိတ္မ်ား တိုးျမွင့္ႏိုင္႐ုံသာမက ၀င္ေငြ ျမင့္မားလာေသာ အိမ္ေထာင္စု အသီးသီး လူ႔အဖြဲ႔စည္း၏ အလာတူက႑မ်ားမွာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို တိုးလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဘက္စုံဖြံ႔ျဖဳိးမႈကို အေထာက္ပ့ံျဖစ္ေစသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးပြားလာျခင္းသည္ သုေတ သနအခ်က္လက္မ်ားအရ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းကေန တဆင့္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား ေသဆုံးမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေက်ာင္းထြက္ႏွဳန္း နဲပါးေစၿပီး ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမင့္မားေစျခင္း၊ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းရွည္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမွဳႏွင့္ နာလည္မႈရရွိၾကျခင္း မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္ေစမႈကို ေတြ႕ရေပသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ အရင္းႏွီးႏွင့္ လုပ္အားမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသလို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈကို အဓိက လိုအပ္သည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းမွာဆိုလွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံစက္႐ုံမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စာရိတ္ အရင္းႏွီးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ အႏုတ္လကၡဏာအေနနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အတားဆီး တစ္ခုျဖစ္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ၾကသည္။ ဘ႑ာေရးကို ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ေစႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ စီးပြားေရးတိုးတက္ၾကသည္ကို တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းႏွီးအေနနဲ႔ ျမွဳပ္ႏွံရာျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေရးက႑သည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္ပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သလို လူသားအရင္းျမစ္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးအတြက္လည္း ျဖစ္ျပန္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ သင္ယူအေထာက္အကူျပဳ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ခလစာဆိုင္ရာ သြယ္ဝိုက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ျဖင့္ ထင္ရွားေနသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သလို စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္လည္း လူ႔စြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔ အရင္းႏွီး ျဖစ္ျပန္သည္။ ဖြံ႔ျဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္လူ႔စြမ္းအား ရွားပါးေနျခင္းသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ ေျဖရွင္းေနရေသာ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ လူသားစြမ္းအားကို တိုးျမႇင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မွသာလွ်င္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိးေရးအတြက္ အသိပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္၊ အသုံးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးရမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အကာကြယ္ေပးမႈက အခအရာက် ျပန္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အလုပ္ရွင္အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ ဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈကို လိုလာေသာ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပဳိင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ အားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္လက္ဝါႀကီးအုပ္စိုးမႈစနစ္သည္ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲစားသုံးသူမ်ား အၾကဳိက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိေပ။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပဳိင္မႈသည္သာ စိတ္ၾကဳိက္ ေစ်းႏႈန္းအလိုက္ စားသုံးသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သလို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမွင့္ဖို႔ တြန္းအားေပး ရာလည္း ေရာက္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စြန္႔စားမႈနဲေသာ ပတ္၀န္း က်င္မ်ားကို ဖန္တီးထားရမည္အျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လုံေလာက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္လ္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဏ္စနစ္မ်ားကို အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ထားဖို႔ လိုသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ႏွင့္ မေပါင္းစည္းႏိုင္သေရြ႕ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုး တက္မႈကို မရႏိုင္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္စည္ေစ်းကြက္ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ သြင္းအားစု ေစ်းကြက္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းႏွီး ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ပံ့ပိုးေနသင့္ ေပသည္။

ကုန္သြယ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း စြန္႔စားမွ်ေ၀ႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္စည္ ေစ်းကြက္ကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း၊ ယွဥ္ၿပဳိင္  မႈေစ်းကြက္ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရျခင္းစေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံေသာ လူ႔စြမ္းအားျဖင့္ လယ္ယာက႑မ်ားကို အမွီျပဳကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္လာခဲ့ၾကသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို သုေတသန၊ နည္းပညာ၊ အရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားမ်ားကို ေပါင္းကာ အစဥ္တစ္စိုက္ တိုးျမွင့္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး တိုးတက္မႈရရွိကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၀န္းက်င္မွ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္မႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔စည္း တိုးတက္ျမင့္မာမႈသည္ ဂေဟစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်ိပ္ဆက္ေနေပသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နိမ့္က်လွ်င္ ႏိ္ုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႔စည္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး နိမ့္က်ေလသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး နိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႔စည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ လိုသည္။

ေအာင္သူ

 

Share.

About Author

Leave A Reply