လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

0

လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) ႏွင့္

သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အၾကံေပးျခင္းတို႔သည္ Think Tank မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ (တနလၤာေန႔) ေန႔လည္ ၁၂:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔သည္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က က်င္းပသည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ Kanda University of International Studies မွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ ရခိုင္အေရးကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Rick Heizman ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ ဦးေရာ္နီၿငိမ္းတို႔ႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (Independent Commission of Enquiry- ICOE) သို႔ သြားေရာက္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျပဳစုခဲ့သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအား ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
Thayninga Institute for Strategic Studies – ေသနဂၤ

Share.

About Author

Leave A Reply