ေသနဂၤ အင္စတီက်ဴ႕မွ ဒါရိုက္တာေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

0

“ကြန္ဖယ္ဒရိတ္အဆင့္ထိေမွ်ာ္လင့္လာတဲ့ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ အလားအလာမေကာင္းႏိုင္ဘူး” (Feature Interview – ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ေသနဂၤ အင္စတီက်ဴ႕မွ ဒါရိုက္တာေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

■ ႏွစ္ေပါင္း၇၀ၾကာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပိုမိုေရွ႕တန္းေရာက္လာခ်ိန္မွာပဲ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟာ ရခိုင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္ပြဲေတြေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကိုအာရံုစိုက္မႈျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈကေတာ့ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။

■ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ေျပာတဲ့ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတိုက္ပြဲအေျခအေနေတြနဲ႕ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေရရွည္မွာရပ္တည္ႏိုင္မႈ အေနအထားေတြကို Eleven ရုပ္သံမွ အယ္ဒီတာကိုလူေမာ္ႏိုင္က ေသနဂၤအင္စတီက်ဴ႕မွ ဒါရိုက္တာေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

“ကြန္ဖယ္ဒရိတ္အဆင့္ထိေမွ်ာ္လင့္လာတဲ့ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနနဲ႕

“ကြန္ဖယ္ဒရိတ္အဆင့္ထိေမွ်ာ္လင့္လာတဲ့ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ အလားအလာမေကာင္းႏိုင္ဘူး” (Feature Interview-ရုပ္သံအစီအစဥ္)ေသနဂၤ အင္စတီက်ဴ႕မွ ဒါရိုက္တာေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း■ ႏွစ္ေပါင္း၇၀ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပိုမိုေရွ႕တန္းေရာက္လာခ်ိန္မွာပဲ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟာ ရခိုင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္ပြဲေတြေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကိုအာရံုစိုက္မႈျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈကေတာ့ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ■ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ေျပာတဲ့ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတိုက္ပြဲအေျခအေနေတြနဲ႕ AAလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေရရွည္မွာရပ္တည္ႏိုင္မႈ အေနအထားေတြကို Eleven ရုပ္သံမွ အယ္ဒီတာကိုလူေမာ္ႏိုင္က ေသနဂၤအင္စတီက်ဴ႕မွ ဒါရိုက္တာေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Eleven Broadcasting 發佈於 2019年1月16日星期三

Share.

About Author

Leave A Reply