ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္ The Hidden Reality of the Rakhine Situation behind the Media Mask (လွ်ပ္တျပတ္႐ိုက္ခ်က္)

0

Snap Shot 1 – The Hidden Reality of the Rakhine Situation behind the Media Mask by TISS

လွ်ပ္တျပတ္႐ိ္ုက္ခ်က္ အပိုင္း (၁)

Snap Shot 2 – The Hidden Reality of the Rakhine Situation behind the Media Mask by TISS

လွ်ပ္တျပတ္႐ိ္ုက္ခ်က္ အပိုင္း (၂)

Share.

About Author

Leave A Reply