၂၁ ရာစု စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈ အလွည့္အေျပာင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

0

၂၁ ရာစု စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈ အလွည့္အေျပာင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

၂၁ ရာစုအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အရည္အခ်င္းေတြဟာ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ဝိဇၨာပညာရပ္ဟာ တပ္မေတာ္အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေတြအေနနဲ႔ အရာရွိေတြနဲ႔ အျခားအဆင့္စစ္သည္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ရာထူး/အဆင့္အလိုက္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမယ္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရွိႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္သည္ေတြကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္း၊ ပမာဏမ်ားျပားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းနဲ႔ စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးရျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာတို႔ဟာ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ စစ္သည္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္သာမက ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးသက္မႈ ရွိေစပါတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အထက္ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအတိုင္း တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ သေဘာသဘာဝရွိပါတယ္။  အျခားနယ္ပယ္ေတြျဖစ္တဲ့ စက္မႈ၊ ပညာေရး စတာေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အာဏာရွင္ဆန္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ အထက္ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံနဲ႔ တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့အာဏာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲျခင္းနဲ႔ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားမွာ တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ တာဝန္မွာ လက္နက္မ်ိဳးစံုတပ္ဆင္ထားတဲ့ မိမိတပ္ဖြဲ႔ကို ရန္သူ႔ေနရာဆီ ခ်ီတက္ေစၿပီး တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွယ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိအင္အားကို ဘယ္လိုအသံုးခ်မယ္နဲ႔ ပစ္မွတ္ရန္သူကို အႏိုင္ရရွိဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘယ္လိုအာ႐ံုစိုက္ထားရမည္ကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၂၀ ရာစုနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္မတိုင္မီက စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျပည့္စံုဖို႔လိုအပ္တဲ့ သံုးနားညီႀတိဂံလို႔ တင္စားေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြက နည္းပညာကို ကၽြမ္းဝင္သိရွိျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တိက်ျပတ္သားျခင္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာဦးတည္ထားတဲ့ အမူအက်င့္ရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။

(၂၁) ရာစုမွာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စစ္ပြဲ၏ သေဘာသဘာဝလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ ထိေရာက္တဲ့ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈေပးဖို႔ လုိအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားေတြဟာလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေတြအေနနဲ႔ အစဥ္အလာအတိုင္း အထက္ေအာက္ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ တပ္ဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အလ်င္အျမန္ ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အဲဒီဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ တပ္မွဴးတစ္ဦးအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုေလာက္နဲ႔ သူ႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္က စစ္သည္အားလံုးကို တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္အမိန္႔ေပး အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္းရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က ၂၁ ရာစုတြင္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြဟာ အတိတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့စစ္ပြဲေတြနဲ႔ အလြန္ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္ရင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြဟာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာသာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီသမား႐ုိးက်စစ္ပြဲေတြမွာ စစ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာဆိုရရင္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပက္တန္အေနနဲ႔ စစ္ပြဲအတြင္း သူထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ကို တိတိက်က်သိရွိၿပီး ထိုတာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္္။ သို႔ေသာ္ ၂၁ ရာစု စစ္ပြဲေတြကေတာ့ ကြဲျပားစြာ ျဖစ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။

BONN – MAY 21: General United States George S. Patton, christened “Blood and Guts” by his men, is shown on May 21, 1945 at his last press conference at his headquarters somewhere in Germany. General Patton’s armored advance across France and Germany in 1944 and 1945 made a significant contribution to Allied victory in World War II . He died in Heidelberg, Germany on December 21, 1945 because of his injuries in an automobile accident. (Photo by Charles Haacker/AFP/Getty Images)

ISIS တို႔ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေထာက္ျပလုိပါတယ္။ ISIS ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိ၊ ပါဝါတည္ေဆာက္မႈကို ကြဲျပားပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး သေဘာတရားေရးရာအရ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘက္မညီ စစ္နည္းဗ်ဴဟာမေတြ (Asymmetric Tactics) ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရန္သူ႔အေနအထားကိုသာမက စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲရာေဒသရဲ႕ လူမႈပထဝီဝင္ (Social Geography) ကိုပါ နားလည္ရန္ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေကာင္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့စစ္ပြဲကို ေဒသခံလူထု ေထာက္ခံမႈရွိဖို႔အတြက္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းနဲ႔ အျခားအျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ စြမ္းရည္ အသေခ်ၤတို႔ဟာ ၂၁ ရာစု စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျပည့္စံုရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

          ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားစစ္မဟာဗ်ဴဟာ (National Military Strategy) သည္လည္း သမား႐ိုးက် စစ္ပြဲေတြကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ျခင္းမွသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိကၡေတြကို ကာကြယ္ျခင္း (Prevention/ Shaping) နဲ႔ တားဆီးျခင္း (Deterring) အဆင့္ေတြဆီကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြမွာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားတဲ့ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲေတြနဲ႔ သမား႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ စစ္ပြဲေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ သမား႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ စစ္ပြဲေတြလို႔ိဆိုရာမွာ ISIS အဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကို တားဆီးကာကြယ္ဖို႔အတြက္ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ဦးစားေပး ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရတာနဲ႔စာရင္ ရန္သူ႔စက္႐ံု ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူ႔အေျခစိုက္စခန္းကို ဗံုးႀကဲဖ်က္စီးရတာက ပိုမိုလြယ္ကူတယ္လို႔ပင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

          အဲဒီ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပဲ တပ္မေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ေရွးေခတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳလာရပါတယ္။ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အရင္ေခတ္ကလိုပဲ နည္းပညာပိုင္း ကံုလံုျပည့္စံုဖို႔လိုအပ္ျခင္း၊ စစ္ပြဲရဲ႕ သီအုိရီနဲ႔ လုပ္ငန္းဥပေဒသေတြကို နားလည္ဖို႔လိုအပ္ျခင္းနဲ႔ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုကြပ္ကဲရမယ္ဆိုတာကို နားလည္ျခင္းစတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရပါမယ္။ ဒါတင္မကေသးပါ၊ အနာဂတ္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည့္စံုဖို႔လိုအပ္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ –

၁။      အာဏာရွင္ပံုစံ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အေတြးအေခၚအစား တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။

အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ စမတ္က်ၿပီး ပညာရည္ျမင့္မားတဲ့ စစ္သည္ေတာ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ “ငါေျပာသလိုလုပ္” လို႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို အမိန္႔ေပးတာဟာ ကာလတိုအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။     အဲဒီအခ်က္က စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ အၾကပ္ႀကီးေတြကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအထိ အရပ္သားေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ေအဂ်င္စီေတြ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာလည္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံတတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လက္ေအာက္ငယ္သား အားလံုးဟာ တစ္ေျပးညီျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သား အားလံုးဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔ဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းညႊန္ျပသႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ ျမင့္မားျခင္းတို႔နဲ႔လည္း ျပည့္စံုၾကပါတယ္။ ႏြားသိုးႀကိဳးျပတ္လို စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ထင္ရာလုပ္တတ္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဟာ အခုေခတ္ တပ္မေတာ္မ်ိဳးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၂။     ေခတ္သစ္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ Transactional Leadership ပံုစံႏွင့္စာလွ်င္ Transformational Leadership ကို လုိက္နာက်င့္သံုးသူ ျဖစ္ရပါမည္။

Transactional Leadership ဟာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ဖို႔အတြက္ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို တြန္းအားေပးပါတယ္။ သူတို႔က အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဆုေပး/ဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သံုးျခင္း၊ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ တြန္းအားေပးျခင္းတို႔နဲ႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို တိုးတက္ႀကီးပြားေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ Transformational Leadership ကေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ Transformational Leadership မွာ ေခါင္းေဆာင္ဟာ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔သားေတြနဲ႔အတူ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းညႊန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္အျမင္ (Vision) ကို ခ်မွတ္ျခင္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲကို အဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ အစီအစဥ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ Transactional Leadership နဲ႔ Transformational Leadership ပံုစံေတြဟာ Full Range Leadership Model ရဲ႕  အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Figure: Full Range Leadership Model

၃။     စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိမၼာပါးနပ္မႈ ရွိရပါမည္။

ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသည္းႏွလံုးကို သိမ္းႀကံဳးရယူႏိုင္ဖို႔နဲ႔ စစ္ပြဲေတြကို တုိက္ခိုက္စရာမလိုဘဲ တားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားရာ စစ္ဆင္ေရးေဒသရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရမယ့္အျပင္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာတရားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိရပါမယ္။

၄။     စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အသားက်ေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဟာ အလြန္လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာရဲ႕ စြမ္းအားကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိရွိတာဟာ မိမိ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပမွာျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ မိမိတပ္ဖြဲ႔ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားရာ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဒသခံလူထုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲေရး စနစ္ေတြနဲ႔ လက္နက္စနစ္ေတြရဲ႕ နည္းပညာေတြကို အျပည့္အဝ နားလည္ထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၅။     ယခုေခတ္တြင္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Rules of Engagement) ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ဆိုတာ မိမိတို႔ အက်အဆံုးအနည္းဆံုး၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေသဆံုးမႈနည္းနည္း (အရပ္သားမ်ားကို ဆိုလိုသည္) နဲ႔ ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က အျခားသူေတြ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းနဲ႔ က်ဆံုးျခင္းမရွိေစဘဲ ရည္မွန္းခ်က္ကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မိမိအင္အားကို လိုအပ္သေလာက္သာ ခ်ိန္ညိႇသံုးစြဲျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီႏွစ္ေတြအတြင္းက ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ အစၥေရးတို႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အရပ္သားေတြ ေသဆံုးေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ထြက္ေပၚလာတာက စစ္ဆင္ေရးရဲ႕ အႏိုင္၊အ႐ႈံးကို ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

၆။     ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမိတာဝန္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။

ယေန႔တပ္မေတာ္ေတြမွာ သီးသန္႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြနဲ႔ အမွတ္သေကၤတ ဘာသာစကားေတြ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်လိုပါက စစ္မွန္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း (အေျခခံအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္း) ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို အတိုက္အခံျပဳေနတာနဲ႔ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယေန႔ေခတ္မွာ ISIS လုိ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းဖို႔အတြက္ မဟာမိတ္ညြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ကို ကြပ္ကဲဖို႔ ပက္တန္ကို တာဝန္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကြပ္ကဲတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မလားဆိုတာ စဥ္းစားဖုိ႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့သေဘာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈစစ္ပြဲမွာေတာ့ ႐ႈံးနိမ့္ႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ (၆) ခ်က္ကို တပ္မေတာ္ေတြအျပင္ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း လိုအပ္သလို လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ တာဝန္ယူထားရတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔  အျခားသူေတြကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ေရွ႕က ဦးေဆာင္ေျပးေနသင့္တာ မလြဲဧကန္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

 

Ref;  21st Century Military Leadership by Michael D. Matthews Ph.D. , Professor of Engineering Psychology, United States Military Academy, Oct 06, 2014

Share.

About Author

Leave A Reply