ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပဋိပကၡအတြင္းမွ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ အခန္းက႑

0

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပဋိပကၡအတြင္းမွ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ အခန္းက႑

ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

”ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပဋိပကၡအတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ (၇) ႏိုင္ငံအနက္ (၅) ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အနည္းဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီးေတာ့ ဝယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။”

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱ (၅) ပတ္က ၾသစေတးလ်သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ BAE Systems ထုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ဝယ္ယူရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဖရီးဂိတ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဝယ္ယူမႈသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပိုင္နယ္ အျငင္းပြားမႈအတြင္း ႀကီးႀကီးမားမား လက္နက္တပ္ဆင္မႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲကာလက ၿဗိတိန္၏ အလံေဆာင္ စစ္ေရယာဥ္အား အေမရိကန္တို႔၏ ေရေအာက္တြင္ ငုပ္႐ႈိးႏုိင္ေသာ “လိပ္” (Turtle) ဟု အမည္တြင္သည့္ စစ္ေရယာဥ္က ဗံုးေထာင္ေဖာက္ခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အခ်ိန္ကပင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစတင္ကာ တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤားမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရန္သူ႔အား အလစ္အငိုက္ရယူတုိက္ခိုက္ျခင္းစေသာ တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံခ်င္း ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား အလြန္ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ပထမကမာၻစစ္ကာလက ဂ်ာမန္ U – Boat မ်ားသည္ ေရယာဥ္ ၅၀၀၀ ခန္႔အား ႏွစ္ျမႈပ္ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ကၽြန္းပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရျပင္ပိုင္နက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ ႏုိင္ငံ (၇) ႏိုင္ငံအနက္ (၅) ႏုိင္ငံသည္ တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာ (Attack Submarine) အနည္းဆံုးတစ္စီးအား ဝယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အျငင္းပြားမႈအတြင္း ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံ (၅) ႏိုင္ငံမွာ

(က)    ဘ႐ူႏိုင္း

(ခ)     တ႐ုတ္

(ဂ)     တိုင္ဝမ္

(ဃ)    မေလးရွား

(င)     အင္ဒိုနီးရွား

(စ)     ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္

(ဆ)    ဗီယက္နမ္တို႔ျဖစ္ၿပီး

တ႐ုတ္၊ တိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေသာ အထက္ပါ (၅) ႏုိင္ငံလံုးသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္းသြားလာျခင္း တာဝန္ (Freedom of Navigation Missions) ကို  လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရငုပ္သဘၤာအင္အား ႀကီးထြား မ်ားျပားလာျခင္း အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ၾသစေတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာသစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ရပါသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးပါေနရပါသနည္း။ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ထရီလီယံရွိ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္ရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ ဘီလီယံခ်ီေသာ စက္မႈကုန္ၾကမ္းဆီမ်ား တင္ေဆာင္ျဖတ္သန္းေနပါသည္။ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပိုင္နယ္ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကပင္ စတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္က အဆိုပါပင္လယ္အတြင္း ကၽြန္းတုမ်ားအား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ စတင္တည္ေဆာက္လာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကမာၻက သတိျပဳရသည့္ အေရးအခင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေတာ့သည္။

တ႐ုတ္၏ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ယူလင္း – အေရွ႕ ေရငုပ္သေဘၤာအေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေဒသတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာအင္အား ျပသျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းစုေဆာင္းရန္၊ ပါဝါျဖန္႔ၾကက္ရန္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ထိေတြ႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား ဟန္႔တားရန္အတြက္ အသံုးျပဳေနပါသည္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ စတင္လုိက္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေဒသတြင္းေနရာယူထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားက ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္  ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားလာမႈ၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားအား သံုးသပ္ရာတြင္ ေတြ႔ရသည္မွာ အဆိုပါေရာင္းခ်မႈမ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံတည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသံုးသပ္ရပါသည္။ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ၊ the Nuclear Threat Initiative   ႏွင့္ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈ ကြန္ယက္အား ေရးဆြဲၾကည့္ရာ အဓိက ကြန္ယက္ (၃) ခု ေပၚထြက္လာပါသည္။

အထင္ရွားဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ ႐ုရွားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျငင္းပြားေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္က ႐ုရွားထံမွ ကီလို (Kilo) အတန္းအစား ဒီဇယ္ – အီလက္ထရစ္ တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာ (၈) စီးအား မွာယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ဗီယက္နမ္သည္လည္း အဆိုပါ ေရငုပ္သေဘၤာ (၆) စီးအား ႐ုရွားထံမွ မွာယူခဲ့ပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ေနာက္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္လည္း ႐ုရွားထံမွ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူရန္ မၾကာေသးမီက ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းထုတ္ Jin အတန္းအစား ႏ်ဴးကလီးယား စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုးမဟုတ္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား  တစ္ႏုိင္ငံတည္းထံမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္မွ စတင္ကာ တ႐ုတ္သည္ ေရငုပ္သေဘၤာအမ်ားဆံုး ဝယ္ယူေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ၃၅ စီးအား ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား ထည့္သြင္းေရတြက္ထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအား တပ္ေတာ္ဝင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) တြင္ လက္ရွိ ဒီဇယ္ – အီလက္ထရစ္ ေရငုပ္သေဘၤာ (၄၈) စီးႏွင့္ ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာ (၁၀) မွ (၁၃) စီးအထိ အသံုးျပဳေနပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာ (၅) စီး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စစ္ေရယာဥ္စုအား ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာအေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာပေလာက္ေသာ အေရအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာအေရအတြက္အား (၈) စီးအထိ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရတပ္မ်ားမွ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနၾကသည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေတးလ်၊ ယူေကႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔သည္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း Freedom of Navigation Operations အား စတင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေၾကညာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ပါဝင္ဝင္ေနၾကပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားလာေလေလ မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ တ႐ုတ္က ေတာင္းဆိုထားေသာ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီရင္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေဒါသမီးပံုက်ေစပါသည္။ မေတာ္တဆ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးႏွင့္ အေမရိကန္ ဆိုနာကိရိယာ (Sonar Array) တုိ႔ တိုက္မိခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား တစ္ဟုတ္ထိုး တိုးပြားလာျခင္းသည္ အဖ်က္သေဘာသို႔ေဆာင္သည့္ အလာအလားရွိေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ မတ္လအတြင္းက အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္သည္လည္း ေရေအာက္ ေစာင့္ၾကည့္အသံဖမ္းကိရိယာမ်ား (Underwater Listening Devices) မ်ားကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းခ်ထားျခင္းျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ၾသစေတးလ်၏ ယခုေနာက္ဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမႈအပါအဝင္ အျပင္းအထန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္နက္တပ္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္မားလာပါက အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ဘ႐ူႏိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ တိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာ ဝယ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Source: Submarines in the South China Sea Conflict by Tyler Headley, The Diplomat, August 10, 2018

 

Share.

About Author

Leave A Reply