၂၀၂၅ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္)အား လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

0

၂၀၂၅ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္)အား လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

          မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ေတာ့မည့္ တ႐ုတ္၏ ပံုစံ ၀၇၅ အတန္းအစား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား (Type 075 Class Landing Helicopter Dock – Amphibious Assault Ship) သည္ ပစိဖိတ္ေဒသ ေရေၾကာင္းအကဲသာမႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ပံုစံ ၀၇၅ အတန္းအစား ေရယာဥ္ ၃ စီးအား Hudong-Zhonghua Shipbuilding Company က တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ယခင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ LHD မ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေရတပ္) ၏ ပထမဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္းအား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုအား ဆက္တိုက္ဆိုသလို တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ (၃)စီးသည္ ပင္လယ္ျပင္ စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ေနၾကပါၿပီ။ ဤသို႔ ဆက္တိုက္အင္အားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းသည့္ အာရွႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း မွန္းဆမႈမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေခတ္က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားထားရွိခဲ့ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘာၤတည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကူဇနက္ေဆာ့ဗ္ႏွင့္ အူလ်ာေနာ့ဗ္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲသြားျခင္းႏွင့္အတူ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ အထက္ပါ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပံုတူကူးခ်ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စီးအထိ ပိုင္ဆုိင္လာမည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) အေနျဖင့္  စစ္ေရယာဥ္အေရအတြက္ တိုးပြားလာခဲ့သည္သာမကဘဲ ပိုမိုေခတ္မီၿပီး အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုပါ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ပါသည္။ ႐ုရွား၏ တစ္စီးတည္းေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ “ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကူဇနက္ေဆာ့ဗ္” ႏွင့္ အတန္းအစားတူ ညီအစ္မ စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၏ ေလ်ာင္နင္းသည္ ကူဇနက္ေဆာ့ဗ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ပိုမိုေခတ္မီပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားတြင္ေတာ့ ေလ်ာင္နင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ နည္းပညာမ်ားထက္ ပိုမိုေခတ္မီ ဆန္းျပားေသာ နည္းပညာမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚမွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား လႊတ္တင္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႊတ္တင္ေရးစနစ္မ်ား (Electromagnetic Launch Systems  – EMALS) တပ္ဆင္ၿပီး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေျခစိုက္ ေဝဟင္ႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။)၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေျခစိုက္ အီလက္ထေရးနစ္ စစ္ဆင္ေရး ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား (လက္ရွိတြင္ Prototype အဆင့္) အား သယ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါစနစ္ႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အေမရိကန္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးျဖစ္သည့္ USS Gerald Ford တြင္လည္း တပ္ဆင္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုစနစ္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ အနာဂတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ တိုးပြားလာေသာ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးခင္က တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည့္ ဖ်က္သေဘၤာအတန္းအစားသစ္ ပံုစံ ၀၅၅ တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေရွ႕ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တို႔တြင္ တ႐ုတ္၏ ေရေၾကာင္းစြမ္းအားကို ပိုမို ျဖန္႔က်က္လာႏိုင္ၿပီး စိုးမိုးထားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၂၅ တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စီးအထိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏ အာရွေဒသမဟာမိတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾကေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုေၾကာင့္ အေရအတြက္သည္ ၄ စီးမွ ၇ စီးအထိ မ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ပံုစံ ၀၀၁၊ ပံုစံ ၀၀၂ ႏွင့္ ပံုစံ ၀၀၃ အတန္းအစားေလယာဥ္သေဘၤာ (၃) စီးအား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ တန္ခ်ိန္ ၄၀,၀၀၀ ရွိ ပံုစံ ၇၅ အတန္းအစား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ (၃) တည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ (၃) စီးမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျပင္သစ္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္သည့္ ခ်ားလ္ဒီေဂါႏွင့္ အရြယ္အစားတူညီပါသည္။ အဆိုပါကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ေရတပ္၏ အေမရိက (America) ႏွင့္ ဝါ့စ္ (Wasp) အတန္းအစား ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံႏွင့္ အရြယ္အစား ထပ္တူနီးပါးမွ် တူညီပါသည္။ တ႐ုတ္၏ အနာဂတ္ ပံုစံ ၀၇၅ အတန္းအစား စစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္စစ္ေရယာဥ္မ်ားက စံနမူနာျပေပးလိုက္သလုိပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအစီး (၂၀)အား လက္ရွိ အသံုးျပဳေနပါသည္။ ၁၁ စီးမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀,၀၀၀ ရွိ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား (Supercarriers) ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၉ စီးမွာ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္က အဆုိပါ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားကို ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ သိုေသာ္လည္း အဆိုပါစစ္ေရယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုသာမက တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပါ သယ္ေဆာင္ တုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သမား႐ိုးက် ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေျခစိုက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ F/A 18E ႏွင့္ F – 35C ကဲ့သို႔ေသာ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ ပ်ံတက္/ ဆင္းသက္ရန္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းႏွင့္ ေလယာဥ္လႊတ္တင္ေရးစနစ္မ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း ဟာရီယာတုိက္ေလယာဥ္ (Harrier Jump Jet) ႏွင့္ F-35B တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေျပးလမ္းတို ပ်ံတက္ၿပီး ေဒါင္လိုက္တည့္မတ္စြာဆင္းသက္ (Short Take – off and Vertical Landing  – SVTOL) ႏုိင္သည့္ ေလယာဥ္မ်ားအား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားသည္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး တစ္ဦးကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။

 

တ႐ုတ္၏ ပံုစံ ၀၇၅ အတန္းအစား စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ၂၀၂၅ တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ ၎တို႔သည္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီးကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ တ႐ုတ္ေရတပ္၌ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေရအတြက္မွာ ၇ စီးအထိ တိုးပြားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ရန္အတြက္ေတာ့ ပံုစံ ၀၇၅ မ်ား၏ ကုန္းပက္မွာ အလြန္ႀကီးမားေနသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား သယ္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ေျပးလမ္းတို ပ်ံတက္ၿပီး ေဒါင္လုိက္တည့္မတ္စြာ ဆင္းသက္ႏိုင္သည့္ SVTOL ေလယာဥ္ F – 35B ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါနည္းပညာကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲကာလက အဆိုပါနည္းပညာ၏ ဦးေဆာင္လမ္းထြင္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုဗီယက္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ စစ္ေရယာဥ္စုသည္လည္း ေဒါင္လုိက္တည့္မတ္စြာ ပ်ံတက္/ ဆင္းသက္ႏိုင္ေသာ (Vertical Take – off and Landing – VTOL) ေလယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အလံုးစံု အမွီသဟဲျပဳခဲ့ရပါသည္။ VTOL နည္းပညာသည့္ SVTOL ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ၁၉၈၀ ျပည္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဆိုဗီယက္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေရယာဥ္စုတိုးခ်ဲ႕ေရး စီမံခ်က္မ်ားအရ VTOL ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Yak 141 ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အေမရိကန္၏ Wasp ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ပံုစံ ၀၇၅ ကဲ့သို႔ေသာ ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားေပၚမွ ပ်ံတက္စစ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲသြားျခင္းႏွင့္အတူ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စမ္းသပ္ေနေသာ Prototype ၄ စီး က်န္ရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ဆိုဗီယက္လက္နက္အစီအစဥ္ အမ်ားအျပားကို ရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Yak 141 နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ႐ုရွားထံမွ ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ VTOL သို႔မဟုတ္ SVTOL တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ထုတ္လုပ္လာပါမည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္က မၾကာေသးခင္က တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္းနည္းပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရဒါေပ်ာက္နည္းပညာႏွင့္ AESA ေရဒါစနစ္မ်ားမွသည္ ဂ်က္အင္ဂ်င္သစ္မ်ားႏွင့္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားကို ေပါင္းစပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ Yak 141 ၏ တ႐ုတ္မ်ိဳးကြဲ၏ စြမ္းရည္မွာ သာမန္ေတာ့ ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ တစ္စီးသည္ အဆိုပါေလယာဥ္ အစီး (၃၀) ကို သယ္ေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္ (၃) စီးမွ တိုက္ေလယာဥ္ အင္အားမွာ  ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) အတြက္ေတာ့ လူတစ္ကာ ၿဖံဳေလာက္သည့္ အင္အားစုတစ္ခု ျဖစ္လာပါမည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႐ုရွားသည္လည္း ၎၏ Yak 141 အစီအစဥ္အား ျပန္လည္စတင္ရန္ စဥ္းစားေနၿပီး ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ (၄) စီးအား တည္ေဆာက္ရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (႐ုရွား – ယူကရိန္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပင္သစ္ထံမွ Mistral အတန္းအစား ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္သြားသည့္အတြက္ ႐ုရွားတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပူးတြဲပါဝင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ႐ုရွားထံမွလည္း တုိက္႐ိုက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ တ႐ုတ္၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ေရတပ္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး အသံုးတည့္သည့္ ေလယာဥ္တစ္စီးျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ အဓိက စစ္မ်က္ႏွာ အေျမာက္အမ်ားတြင္ အင္အား ျဖန္႔က်က္လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အီရန္ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္၏ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမွာလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ ၇ ႏွစ္တာ ကာလေလးအတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမည့္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၇ စီးအား ထိန္းထားရန္မွာ အေမရိကန္ေရတပ္အတြက္ေတာ့ အလြန္ပင္ႀကီးမားေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါမည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္အေနျဖင့္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသရွိ အေရးပါေသာေနရာမ်ားအား ထိန္းထားႏိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိထားပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရး အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ႀကီးထြားလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပံုမွန္တိုးတက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွင့္ ကမ္းတက္တုိက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ပါမည္။ အေမရိကန္တို႔အတြက္မူ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအစီး ၂၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္မွာ သိပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာေသာ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဘုရင့္ေရတပ္မေတာ္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး ရွင္နာႏို (Shinano) ကို ႏွစ္ျမွပ္ပစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္စု (Carrier Battle Groups) မ်ားအတြက္ အာရွေဒသအား စိုးမိုးႏိုင္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမွန္အကန္စိန္ေခၚမႈကို ႀကံဳေတြ႔လာရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္သည္ အာရွ – ပစိဖိတ္ေဒသ အင္အားခ်ိန္ခြင္ညွာ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရးပါေသာ ႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳတင္သံုးသပ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Ref; The Diplomat, “Will China Have 7 Aircraft Carriers by 2025?” by Abraham Ait, June 30, 2018

 

Share.

About Author

Leave A Reply