ကမာၻ႔အင္အားအၾကီးမားဆံုးေသာ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအေၾကာင္း

0

ကမာၻ႔အင္အားအၾကီးမားဆံုးေသာ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအေၾကာင္း

ထက္ေအာင္

ကမာၻေပၚရွိ ေရတပ္မေတာ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံႏွင့္တပ္မေတာ္၏ အရြယ္အစားအလိုက္ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိၾကျပီး အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႕တြင္မွ တပ္ဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအရြယ္အစား အၾကီးမားဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုမွာ အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ရုရွားေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တို႕ပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕

အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕သည္ ကမ႓ာ့အၾကီးဆံုးေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ၾကီးႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ၾကီးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေရေပၚသြားစစ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕(Surface Fleet) မ်ားထက္ပင္ သိသိသာသာ အင္အားၾကီးမားေနေသးသည္။

ကမာၻေက်ာ္ေရတပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့လာေရး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Navy Analysis မွ ျပဳစုထားေသာ အခ်က္အလက္ဓါတ္ပံု (Infographic) အရ အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ၇၁ စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျပီး ၄င္းတို႕တြင္ Ohio အတန္းအစား တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (Ohio SSBN)၊  Ohio အတန္းအစား ခရုဇ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (Ohio SSCN)၊   Sea Wolf, Los Angeles ႏွင့္ Virginia အတန္းအစား တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာမ်ား (SSN)  စသည္တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသာ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ခ်ိန္ အကန္႕အသက္သည္ ရိကၡာစားစရာ အကန္႕အသက္သာရွိေနျပီး ေရေအာက္ထဲတြင္ ႏွစ္ဝက္ခန္႕အထိ ငုပ္လွ်ိဳးေနနိုင္ေပသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ Ohio ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားသည္ အၾကီးမားဆံုးေသာေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စုစုေပါင္း Ohio ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၈ စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (SSBN) အမ်ိဳးအစား ၁၄ စီးႏွင့္ ခရုဇ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (SSGN) ၄ စီးတို႕ ရွိေနသည္။ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားတြင္ Trident D-5  ႏ်ဴကလီးယားဒံုးပ်ံမ်ားသယ္ေဆာင္ထားသည္။ ၄င္းတို႕သည္ အဆိုပါ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးပ်ံမ်ားအား သယ္ေဆာင္ကာပင္လယ္ေရနက္ပိုင္းတြင္ငုပ္လွ်ိဳးျပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္မွဳေပးရန္ႏွင့္ ရုတ္တရက္ ႏ်ဴကလီးယားတိုက္ခိုက္မွဳ ျပဳလုပ္ရန္တို႕အတြက္ တာဝန္ယူထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ခရုဇ္ဒံုးပ်ံ တင္ေဆာင္ေသာ Ohio ေရငုပ္သေဘၤာ မ်ားတြင္မူ Tomahawk ခရုဇ္ဒံုးပ်ံ ၁၅၄ စင္းစီ တင္ေဆာင္ကာ ကုန္းေျမေပၚရွိပစ္မွတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာ (SSN) အစုအဖြဲ႕တြင္မူ Sea Wolf ေရငုပ္သေဘၤာ ၃ စီး အားေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕အား စစ္ေအးေခတ္အတြင္းကတည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ဝင္ရိုးစြန္းေဒသ ေရခဲျပင္မ်ားေအာက္တြင္လွဳပ္ရွားတက္ေသာ ဆိုဗီယက္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားအား ရွာေဖြေျခမွဳန္းရန္အတြက္ တာဝန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။  ယေန႕ေခတ္တြင္မူ အဆိုပါေရငုပ္သေဘၤာ ၃ စီး သာက်န္ရွိေနျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရး မ်ားတြင္သာအသံုးျပဳပါေတာ့သည္။

အျခားတိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာ မ်ားအျဖစ္ Los Angeles ႏွင့္ Virginia အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ၄၈ စီး အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တြင္ ရွိေနေသးသည္။ ၄င္းတို႕အား Hunter-Killer ဟု ေခၚဆိုၾကျပီး ၄င္းတို႕၏ တာဝန္သည္ ရန္သူ႕စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထံသို႕ တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ေခ်မွဳန္းရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕တြင္ ေတာ္ပီဒိုမ်ားသာမက Tomahawk ဒံုးပံ်မ်ားပါဝင္ျပီး ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအားလည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ Los Angeles ႏွင့္ Virginia ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာ အုပ္စုတိုင္းတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိသည္။ Ohio အတန္းအစားမ်ားမွာမူ သီးသန္႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလ့ရွိျပီး ရံဖန္ရံခါ စစ္ပြဲလိုအပ္ခ်က္အရ ခရုဇ္ဒံုးပ်ံ သယ္ေဆာင္ထားေသာ Ohio ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္လည္း ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာအုပ္စုျဖင့္ လိုက္ပါေလ့ရွိသည္။

အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕အား လွဳပ္ရွားေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ (Moving Target Fleet) ဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပိုမိုသစ္လြင္ေသာ Virginia ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီး ေရခ်ကာ အျခားတစ္စီး တပ္ေတာ္ဝင္ေလ့ရွိျပီး အိုမင္းလာေသာ Los Angeles ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးအား အနားေပး ဖ်က္သိမ္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕၏ Ohio ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားအားလည္း  Columbia ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးနိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္သည္။  အနာဂါတ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရငုပ္သေဘၤာ သံုးစီးတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္အထိ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္မေတာ္၏ ေရေအာက္တပ္ဖြဲ႕မွာ ပိုမို အင္အားၾကီးမားလာမည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

ရုရွားေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕

ရုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕သည္လည္း အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ ကဲ့သို႕ပင္ အင္အားၾကီးမားေသာတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႕ စာရင္းျပဳစုေနသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ၄င္းတို႕ေရငုပ္သေဘၤာ အေရအတြက္သည္ ၇၂ စီးရွိေနသည္။ ရုရွားေရတပ္တြင္မူ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သံုးႏွင့္ သမရိုးက်စြမ္းအင္သံုး တပ္ဖြဲ႕ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ ထို႕အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အဓိက တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအျပင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ စပိုင္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားဖြဲ႕စည္းထားျပီး အမ်ိဳးအစားမွာလည္း မ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ရုရွားေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ား (SSBN) စာရင္းထဲတြင္ ေခတ္အမီဆံုးေသာ Borei အတန္းအစား (၄)စီး၊ Delta အတန္းအစား (၇)စီးႏွင့္ Typhoon အတန္းအစား (၁) စီးတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ Borei ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ လက္ရွိကမ႓ာေပၚတြင္ အသစ္လြင္ဆံုးေသာ SSBN အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး Bulava တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား သယ္ေဆာင္ထားပါသည္။ Delta SSBN မ်ားတြင္မူ Sineva တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား သယ္ေဆာင္ထားပါသည္။ Typhoon အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာမွာမူ စစ္ေအးေခတ္အတြင္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကမ႓ာ့အၾကီးဆံုးေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ပါသည္။ ရုရွားေရတပ္၏ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားအားလံုးသည္  ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳထားျပီး ကမ႓ာ့ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ဖက္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ကင္းလွည့္တာဝန္အားထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ မူလက တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (၁၄) စီးထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီကမွ Delta အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးအား တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ အနားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္  လက္ရွိတြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၂ စီးသာက်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရုရွားေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တြင္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အသံုးျပဳသည့္ Oscar အတန္းအစား ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာ (၈)စီးအား ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ P-700 အမ်ိဳးအစား သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၂၄ စင္းစီအား တပ္ဆင္ထားျပီး အေမရိကန္ေရတပ္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕အား ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးတည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခား ခရုဇ္ဒံုးပ်ံတင္ေရငုပ္သေဘၤာမွာ အသစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ Yasen အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီး ရွိေနပါသည္။

ႏ်ဳကလီးယားစြမ္းအင္သံုး တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာမ်ား (SSN) အျဖစ္ Akula အတန္းအစား (၁၂)စီး Victor III အတန္းအစား (၃)စီး Sierra အတန္းအစား (၄) စီး ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါေရငုပ္သေဘၤာအတန္းအစား သံုးမ်ိဳးသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ ကတည္းကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ရုရွားေရတပ္၏ Hunter Killer Submarine မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႕သည္ရန္သူ႕ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားအား ရွာေဖြတိုက္ခိုက္ရျပီး Klub/Kalibr ခရုဇ္ဒံုးပ်ံမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမျပပစ္မွတ္မ်ားအားလည္း တိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္းရွိသည္။

ရုရွားေရတပ္၏ သမရိုးက်စြမ္းအင္သံုးေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တြင္မူ Kilo အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာ ၂၁ စီးႏွင့္ Lada ေရငုပ္သေဘၤာ ၁ စီးတို႕ လက္ရွိတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ၄င္းေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္လည္း ခရုဇ္ဒံုးပ်ံမ်ားအား တပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနျပီး ရုရွားႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသႏွင့္ နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႕က်က္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ Lada အတန္းအစားသည္ ရုရွားေရတပ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ သမရိုးက်စြမ္းအင္သံုးေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ျပီး ေဟာင္ႏြမ္းလာျပီျဖစ္ေသာ Kilo ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အထူးစစ္ဆင္ေရးသံုး ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕တြင္ Delta ေရငုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားအား အေျခခံကာ ပံုစံေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ထားေသာ Special Mission Submarine ႏွစ္စီး ရွိေနပါသည္။ ၄င္းေရငုပ္သေဘၤာၾကီးႏွစ္စီးသည္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေရနက္ပိုင္းငုပ္လွ်ိဳးသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာငယ္မ်ားအား တင္ေဆာင္ထားႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးစစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာက္နိုင္ပါသည္။ အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ Losharik အတန္းအစား (၁)စီး၊ Nelma အတန္းအစား (၃) စီးႏွင့္ Kashalot အတန္းအစား (၃) စီးတို႔လည္း ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၄င္းေရငုပ္သေဘၤာငယ္မ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အသံုးျပဳထားျပီး ပင္လယ္ေရေအာက္မ်ားစြာနက္ရွိဳင္းေသာ ေနရာမ်ားအထိ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္မ်ားအပါအဝင္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပို႕ေဆာင္ေပးျခင္းကဲ့သို႕ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ရုရွားေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕သည္လည္း အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ပင္ ေရငုပ္သေဘၤာသစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ အနာဂတ္ေရငုပ္သေဘၤာစီမံကိန္းအတြက္ Husky အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ထက္ ရုရွားတပ္ဖြဲ႕သည္ အေရအတြက္ ၁ စီးသာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕သည္ တိုက္ပြဲဝင္နိုင္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ထို႕အျပင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလံုးသည္ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာအသံုးျပဳထားျခင္းမွာလည္း ပိုမိုသာလြန္မွဳရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply