Kinzhal သည္ ပစိဖိတ္ေဒသ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည္ေလာ

0

Kinzhal သည္ ပစိဖိတ္ေဒသ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည္ေလာ

ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦး

 ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

တ႐ုတ္၏ DF-21D “Carrier Killer” ပ့ဲထိန္းဒံုးပ်ံသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ကီလိုမီတာ ၁၄၅၀ အကြာရွိ အေမရိကန္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ပစ္ခတ္ႏွစ္ျမႈပ္ပစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ စတင္အသံုးျပဳေသာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၏ သတင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ေနရာယူခဲ့ပါသည္။ DF-21D သည္ ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္တို႔တြင္ တ႐ုတ္အႀကိဳက္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္၏ ႀကီးထြားလာေသာ ေရတပ္အင္အားကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း A2/AD ဇုန္ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (A2/AD သည္ Anti-access/Area denial ျဖစ္ၿပီး ကုန္းေျမ၊ ေရျပင္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္အား သိမ္းပိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္းသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡအား တားဆီးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္သည္။) U.S. Naval Institute ၏ အဆိုအရ အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာဒံုးပ်ံျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈအား ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ စနစ္မရွိေသးပါ။ ထိုဒံုးပ်ံသည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားပါက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ အေမရိကန္၏ တံု႔ျပန္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအားလည္း ကန္႔သတ္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ DF-21D သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္မႈေပးလာသည္ကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သံုးစြဲသည့္္ လက္နက္စနစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုရွား၏ Kh-47M2 Kinzhal Hypersonic ဒံုးစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (Hypersonic – အသံလြန္ဆိုသည္မွာ အသံ၏ ၅ ဆ ထက္ပိုမိုလွ်င္ျမန္ျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။)

႐ုရွားဘာသာစကား Kinzhal သည္ Dagger သို႔မဟုတ္ ဓားေျမာင္ကို ဆိုလိုပါသည္။  ၎ကို ႐ုရွားတပ္မေတာ္၏ တပ္ေတာ္ဝင္အံ့ဆဲဆဲ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္စနစ္ ၆ မ်ိဳးအနက္မွ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအသံလြန္လက္နက္စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Sarmat ႏွင့္ Avangard တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအျဖစ္ အဓိကရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Kinzhal အား ႏ်ဴးကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာလက္နက္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Kinzhal ျဖင့္ စစ္ေျမျပင္ရွိ ရန္သူ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစ္မွတ္မ်ားအား တိက်စြာ ပစ္ခတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Kinzhal အား ႏ်ဴးကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာလက္နက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္းေဝးကြာေသာေနရာမွေနၿပီး နည္းဗ်ဴဟာအဆင့္ပစ္မွတ္မွ်သာျဖစ္ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ရွာေဖြပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ ၎၏တန္ဖိုးကို က်ဆင္းေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ Kinzhal သည္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဒံုးစနစ္အားလံုးထက္ ပိုမိုေဝးကြားေသာ အကြာအေဝးမွ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Kinzhal ၏ ထိပ္ဖူးသည္ ကီလိုဂရမ္ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ ၾကားရွိ အဆင့္ျမင့္ ထိပ္ဖူးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ DF-21D ေအာက္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးစစ္စစ္တို႔၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္ တိက်ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ အကြာအေဝးမွ ပစ္ခတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အသံထက္ ၅ ဆေက်ာ္ျမန္သည့္ အသံလြန္ႏႈန္းျဖင့္ Kinzhal အား တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိလွ်င္ေတာင္မွ ဒံုးပ်ံ၏ Kinetic Energy ေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအား (လံုးဝဖ်က္စီးပစ္ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း) လႈပ္ရွားမရေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသံလြန္ႏႈန္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အသံထက္ ၂.၈ ဆႏွႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းၿပီး ကီလိုဂရမ္ ၂၅၀ ရွိ ထိပ္ဖူးကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ BrahMos သေဘၤာဖ်က္ဒံုးလိမၼာသည္ပင္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ၎၏ Kinetic Energy ျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (BrahMos အား ႐ုရွားႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) Kinzhal သည္ BrahMos ထက္​ ပိုမိုျမန္ၿပီး ထိပ္ဖူးအေလးခ်ိန္ ႏွစ္ဆ ပိုမိုသယ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အျပင္  Kinetic Energy ႏွစ္ဆခန႔္ရွိသည့္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးစစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ဒံုးတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားၾကပါသည္။  Kinzhal အား ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ အကြာအေဝးမွ ပစ္ခတ္ႏုိင္ပါသည္။

႐ုရွား ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Yuriy Borisov က MiG – 31 ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးအား Kinzhal ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ မတ္လကတည္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ႐ုရွားေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသႀကီး (Southern Military District) တြင္ Kinzhal တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ MiG – 31(BM)K အုပ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ Kinzhal သည္ ဘက္စံုသံုး ထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ထားၿပီး ေရႊ႕လ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ပစ္မွတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တိုက္ခိုက္ႏုိင္သည့္ တိက်စြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာလက္နက္ျဖစ္သည္။ Kinzhal သည္ အသံထက္ ၁၀ ဆအျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ပစ္ခတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အသံလြန္အျမန္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါသည္။ ၎အား ပစ္ခတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေကာင္းကင္အျမင့္တြင္ အျမန္ႏႈန္းတစ္စံုတစ္ခုေရာက္သည့္အထိ အရွိန္ျမွင့္သြားၿပီးေနာက္ ၎ကို၎ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ကာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎၏ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ဒံုးသည္ ပစ္မွတ္ထံ ပ်ံသန္းေနစဥ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္ေက်ာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္ စက္အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ အႏၱရာယ္ဇံုမ်ားကို ေရွာင္ရွားသြားႏိုင္သည္။ အသံလြန္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းေနစဥ္တြင္း လမ္းေၾကာင္းကိုထိန္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒံုးကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစၿပီး ပစ္မွတ္အား တုိက္႐ိုက္ထိမွန္ေစရန္ အာမခံႏိုင္ပါသည္။

႐ုရွားက ၎၏ အသံလြန္ဒံုးပ်ံစနစ္အား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာပါက ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ အေမရိကန္တြင္ မရွိေသးဟု အေမရိကန္တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားက ဆိုပါသည္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ မဟာဗ်ဴဟာဌာနခ်ဳပ္ (U.S Strategic Command) ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး John Hyten က အေမရိကန္ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ အသံလြန္လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာျခင္းအား ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ဘူးပါသည္။ အေမရိကန္ဘက္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းအခ်ိဳ႕သည္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ဒီဇုိင္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ Scub B ကဲ့သို႔ ဒံုးပ်ံမ်ားကို ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ Kinzhal အား အေမရိကန္၏ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ MIM-104 Patriot, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ႏွင့္ Aegis Combat System တို႔ကို ေက်ာ္လႊားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  အေမရိကန္ျပည္မႀကီးသည္ ႐ုရွား၏ တိုက္ခ်င္းပစ္းဒံုးပ်ံသစ္မ်ား (ICBM) ကို ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္သာမက အေမရိကန္ေရတပ္၏ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္လည္း အလြန္ေဝးကြာေသာ ေနရာမွေန၍ Kinzhal ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွစ္ျမွပ္ျခင္းကို ခံလာရႏုိင္သျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

႐ုရွားအေနျဖင့္ ၎၏ အေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးမ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အေရွ႕ဖ်ားေဒသတြင္ Kinzhal မ်ားကို တပ္ျဖန္႔ခ်ထားျခင္းသည္ ပစိဖိတ္ေဒသအင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို သိသာစြာ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္ပါသည္။ MiG – 31 မ်ား၏ စစ္ဆင္ႏိုင္ေသာအကြာေဝးမွာ ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး Kinzhal သည္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ မွ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႐ုရွားတို႔အေနျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ကီလိုမီတာ ၃၅၀၀ အကြာမွေနၿပီး အေမရိကန္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားအေရွ႕ဖ်ား ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့ခ္မွ MiG – 31K တိုက္ေလယာဥ္တက္မည္ဆိုပါက အေရွ႕တ႐ုတ္ ပင္လယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္က ေတာင္းဆိုေနေသာ ေရျပင္နယ္နိမိတ္အပါအဝင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေရျပင္အမ်ားစုအား လႊမ္းၿခံဳစိုးမိုးထားႏိုင္ပါမည္။ ၎သည္ U.S. Freedom of Navigation Patrol အစီအစဥ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားကင္းလွည့္ေနသည့္ အေမရိကန္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ထားႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ပစိဖိတ္ရွိ ႐ုရွား၏ အင္အားကို ပိုမို  ေတာင့္တင္းလာေစၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ေစပါသည္။

အေရွ႕ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း (Denial) ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ တ႐ုတ္အား အေထာက္အပ့ံေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မိမိအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မိမိျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ုရွားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လက္နက္စနစ္ကို ပိုင္ဆိုင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ဤဒံုးပ်ံစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၎၏ နည္းပါးေသာ ေရတပ္အင္အားကို ကာမိေစၿပီး ေဒသတြင္း အေတာ္အတန္လႊမ္းမိုးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Kinzhal သည္ ပစိဖိတ္၏ အဓိက ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဖ်က္ဒံုးဟူေသာ အမည္နာမကို ရယူလာႏုိင္ပါသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ပစိဖိတ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေရတပ္အား အဟန္႔အတားျပဳၿပီး အကာအကြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ ေဒသတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေနာက္အုပ္စု၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကာလရွည္ၾကာ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ျပည့္စံုေအာင္ Kinzhal က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ေမာ္စကို ရင္ျပင္နီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေအာင္ပြဲစစ္ေရးျပ အခမ္းအနား (Victory Day Parade) တြင္ Kh – 47M2 Kinzhal အသံလြန္ဒံုးပ်ံတစ္လံုးစီ တပ္ဆင္ထားေသာ MiG – 31K ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ ၂ စီးက ရင္ျပင္နီေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္း စစ္ေရးျပခဲ့ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ႐ုရွားအစိုးရေနျဖင့္ လူတကာၿဖံဳေလာက္ေသာ ထိုလက္နက္၏ အေရးသာမႈမ်ားကို အသံုးခ်ကာ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ တန္းညိႈသြားမည္ဆိုသည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Reference: Russia Inducts Its Own ‘Carrier Killer’ Missile, and It’s More Dangerous than China’s, Abraham Ait, The Diplomat, May 12, 2018

Share.

About Author

Leave A Reply