နယ္စပ္ေဒလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ား၏ အခန္းက႑

0

နယ္စပ္ေဒလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ား၏ အခန္းက႑

 

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ အမိေျမလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အေကာက္ခြန္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ နယ္စပ္ေဒသေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္မည့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း နည္းပညာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရိွပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးေစ်းကြက္သည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ေဒၚလာ ၂၃.၇ဘီလ်ံအထိ တိုးတက္မ်ားျပား လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေလ့လာသိရိွရပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးသည္ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိတိက်က် ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊ ေျမျပင္အေျခစိုက္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်း၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား၊ ၿဂိဳလ္တု မ်ားစေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္လည္း သက္သာလာၿပီး ေစာင့္ၾကပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ (အထူးသျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားတြင္)အား ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တိုးတက္လာေစခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ အေျဖမွာ ေလေၾကာင္းမွ အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ စိတ္ခ်ၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိက်ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကို ရရိွေစျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္လႊတ္တင္လွ်င္ ေလထဲတြင္ ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာေနႏိုင္ေသာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစနစ္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္မွ မ်က္လံုးသဖြယ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဧရိယာတစ္ခုလံုးအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္လွမ္းၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုသည္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးတာ၀န္အား ခက္ခဲေစပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္မႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသအား တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ကာကြယ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္စပ္ေဒသေလပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပႆနာျဖစ္လာပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေလေၾကာင္းမွ လက္နက္ေမွာင္ခိုျပဳလုပ္ျခင္း)

နယ္စပ္တြင္ ကာရန္ထားေသာ ၿခံစည္းရိုးမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ လူတို႔ဖ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခမွ လိႈဏ္ေခါင္းတူးကာ ခိုး၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလြယ္တကူပင္ပ်က္စီးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မၾကာခဏ ခိုး၀င္သည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ကာရန္ထားရန္ အဆင္ေျပျခင္းမရိွေပ။

သို႔ေသာ္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆိုးရြားၿပီး ျမင္ကြင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွေနေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနတြင္ပင္ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မွဴးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ညၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ား၊ ညၾကည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္အပူရိပ္ေဖာ္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳမႈအား ပိုမိုအားျဖည့္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း လူတိုင္းအား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရဒါမ်ားေၾကာင့္ ရန္သူမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚေနေသာ Electronic Signature မ်ား ထုတ္လႊင့္မႈအား ဖံုးကြယ္ေနေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ေရဒါဖမ္းယူႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ ေနရာမ်ား လည္း ရိွေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အီလက္ထေရာနစ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ကင္းလွည့္ေခြးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ေခတ္ေဟာင္း တိုက္ႀကိဳး (Tripwires)မ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္မွီ အီလက္ထေရာနစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းပညာတြင္ လႈပ္ရွားမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းပညာ (Detection of Movement) ပါ၀င္ၿပီး Seismic, Acoustic, Inductive, Sensors ႏွင့္ IR Sensors ကို အသံုးခ်ထားပါသည္။ Seismic Sensors မ်ားသည္ ေျမျပင္တုန္ခါေနမႈမ်ားအား ေထာက္လွမ္းသိရိွႏိုင္သည့္ အျပင္ လူသားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားကိုပါ ခြဲျခားေပးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ Inductive Sensors မ်ားသည္ သတၱဳပါ၀င္သည့္ ေရႊ႕လ်ားေနေသာ အရာမ်ားကို အာ႐ံုခံႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ IR Sensors မ်ားသည္ မီတာ ၁၀၀ အကြာအေ၀းရိွ လူမွထြက္ေပၚေနေသာ အပူေငြ႕အား အာ႐ံုခံႏိုင္ပါသည္။ သမ႐ိုးက် အာ႐ံုခံနည္းပညာမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ မ်ားျပားစြာရိွၿပီး အက်ိဳး/အျပစ္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ေျမျပင္အာ႐ံုခံကိရိယာအမ်ားစုသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ႏွင္းထု ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေျမျပင္တြင္ ထိေရာက္ျခင္းမရိွေပ။

ဥပမာအားျဖင့္ Microflown Aviasa Company ထုတ္ AMMS (Acoustic Multi-Mission Sensors)သည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္လည္းေကာင္း တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတြင္သာမက အေရးႀကီး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္မ်ားျဖစ္သည့္ သံ႐ံုးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ႏွင့္ တပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ပါတပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ Passive System ကိုအသံုးျပဳၿပီး အသံထြက္ေပၚရာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္သူ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ အသံမ်ား၊ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ ဒံုးက်ည္၊ စိန္ေျပာင္းႏွင့္ အေျမာက္မ်ား၏ ပစ္ခတ္သံမ်ားကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးအစာခြဲျခင္းႏွင့္ တည္ေနရာရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ မ်ားစြာေသာ အာ႐ံုခံစနစ္ ယူနစ္မ်ားကို အေဆာက္အဦမ်ား၏ အေဆာက္အဦ၀င္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးထားႏိုင္ပါသည္။ AMMS Sensor တစ္ခုသည္ (၇)ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းမွ ရန္သူကို ေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ တည္ေနရာရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားမွတဆင့္ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန (C2)သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ မီလီစကၠန္႔ အတြင္းမွာပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေပးေသာအရာ၏ တည္ေနရာႏွင့္ လားရာကို တြက္ခ်က္ကာ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ အသံထုတ္လႊင့္မႈသေကၤတကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္လည္း မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေပးေသာအရာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ဌာန (C2)ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔မဟုတ္ ေနရာေဒသတစ္ခုအတြက္ ျပည့္စံုေသာ စစ္ဆင္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွေစပါသည္။

 

နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလေၾကာင္းေထာက္လွမ္းေရး၏ အေရးပါမႈ

လူမဲ့ေလေၾကာင္းမွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs) အမ်ားအျပားအား ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ဇုန္နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္းတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ရရိွႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ၊ ေသးငယ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားေပၚထြန္းလာမႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းနယ္ပယ္တြင္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Micro-aerial Vehicles, FLIR (Forward Looking Infrared)ႏွင့္ ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္ေဖာ္ နည္းပညာမ်ားသည္ အလြန္ေ၀းကြာေသာေနရာမွ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း ရိွလာပါသည္။ အေမရိကန္ ေလတပ္သံုး General Atomics Company ထုတ္ MQ 9 Reaper တြင္ အျမင့္ေပ (၆၀၀၀)မွ ေန၍ ေျမျပင္ေပၚရိွ ႏြားႏို႔ဘူးအား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ကီလိုမီတာ (၆၀) အကြာအေ၀းရိွ လူမွထြက္ေသာ အပူရိွန္ကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ FLIR ကိရိယာကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေသးစားေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မွသည္ အႀကီးစားေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အထိ အရြယ္အစားစံုလင္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ အေမရိကန္စစ္ဖက္ သည္လည္း အလြန္တရာေသးငယ္ၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွေသာ ဒ႐ုန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္လွ်က္ရိွရာ ၎တို႔သည္ ေလထဲတြင္ ရပ္တန္႔ေနႏိုင္ျခင္း (Hover)? ေျမျပင္ေပၚတြင္ တြားသြားႏုိင္ျခင္း (Crawl)ႏွင့္ ပစ္မွတ္အား တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားသည္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေထာက္လွမ္းေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ငယ္မ်ားတြင္ ေလဆာလက္နက္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္အျပင္ လူကို မသန္မစြမ္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ကာ ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ပါသည္။

 

နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးတြင္ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈ

Aselsan Company သည္ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထိေရာက္ၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Automatic Border Crossing Detection (Smart Surveillance) နည္းပညာေၾကာင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွ တရားမ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စခန္းခ်ေနထိုင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ASLIR-Land (Aselsan Land Border Surveillance Systems)

သည္ နယ္စပ္ေဒသရိွ ေမွာင္ခိုမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၊ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ပါတ္လွ်င္ (၇)ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ (၂၄)နာရီပတ္လံုး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရိွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေပးေသာအရာ၏ တည္ေနရာ၊ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လားရာတို႔ကို အခ်က္ေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိပံုရိပ္တို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္တိုင္းရိွ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမပံုေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈအား ပိုမိုတိက်လာေစပါသည္။ အထက္ပါ ကုမၸဏီသည္ Mobile Border Surveillance System အား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးမျပဳႏိုင္သည့္အခါတြင္ အဆိုပါ ေရြ႕လ်ားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈစနစ္ကို သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

The Telephonics Mobile Surveillance Capability (MSC)သည္ အလြယ္တကူ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားႏုိင္ေသာ ေရြ႕လ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စနစ္တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသတစ္ခုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းႏိုင္သည့္အျပင္၊ အျခားစနစ္မ်ားျဖင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ကာ Virtual Fence တစ္ခု အျဖစ္ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွေသာ ထိုစနစ္သည္ ေနရာေဒသႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမေရြး တူညီေသာ ထိေရာက္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ Telephonics သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္ C2 (Command & Control) Software ကိုအသံုးျပဳၿပီး လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမာက္စ္တစ္ခ်က္ႏိွပ္႐ံုမွ်ျဖင့္ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူထားေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသအတြင္းရိွ ပစ္မွတ္မ်ားအား အလြယ္တကူပင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ Proactive Surveillance စနစ္သည္ ပစ္မွတ္၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းတို႔ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သျဖင့္ အသံုးျပဳသူတို႔အား မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိေစပါသည္။

STARA Technologies ၏ LYNX ISR System သည္ အသံုးျပဳေသာ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ိဳးစံုကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚ တြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္တံု႔ျပန္မႈစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎စနစ္သည္ L 3 WESCAM Company ထုတ္ MX-RSTA အာ႐ံုခံစနစ္အား EO/IR (Electro-optical/Infra-red) Imaging Sensor အျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္

(က)    HD Daylight Imager,

( ခ )   Mid-wave Infrared (MWIR) Imager,

( ဂ )   Eyesafe Laser Range Finder (ELRF) {low-light TV (LLTV) တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။}

(ဃ)    Eyesafe Laser Illuminator/Pointer ႏွင့္

( င )   Long Range Electro-Optical Spotter မ်ားပါ၀င္သည္။

ေခတ္ေရွ႕ေျပးနည္းပညာေၾကာင့္ ထိုစနစ္တပ္ဆင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ပင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ( ၁ )ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းရိွ ပစ္မွတ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လုိင္စင္နံပါတ္မ်ားကိုပင္ ဖတ္ႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။

FLIR Systems သည္ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးအတြက္ အပူရိပ္ပံုေဖာ္ကင္မရာမ်ိဳးစံုႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသံုးပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး အပူရိပ္ပံုေဖာ္ကင္မရာအား Indium Antimonide (InSb) သို႔မဟုတ္ Mercury Cadmium Telluride (MCT) detector ျဖင့္ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Quantum Well Infrared Photodetector တပ္ဆင္ထားေသာ အပူရိပ္ပံုေဖာ္ကင္မရာအားလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ Israel Aerospace Industries (IAI) ထုတ္ ELI-3302 ေထာက္လွမ္းေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးႏွင့္ ကင္းေထာက္ယာဥ္ (ISRV)သည္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေပါင္းစပ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ေန႔/ည ISR စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ၾကမ္းတမ္းေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္တြင္ ရာသီဥတုမေရြး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရိွ ပစ္မွတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပံုေဖာ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ISRV တြင္ အဓိက အပိုင္းႀကီး (၃)ပိုင္းပါ၀င္သည္။ ၎တို႔မွာ-

(က)    ISR Suite

( ခ )   Mobile Platform

( ဂ )   C2 Station တို႔ျဖစ္သည္။

Elbit Systems ၏ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးစနစ္သည္ အလႊာအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး အထူးစခန္းမ်ားတြင္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထား ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆိုပါအလိုအေလ်ာက္ စနစ္သံုး နယ္စပ္စခန္းမ်ားရိွ ေမွ်ာ္စင္မ်ားေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ (LORROS, LORROS MK-II)မ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အဆိုပါစခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စခန္းလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား သီးျခားစီထားရိွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ အဆင့္လိုက္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စခန္းတစ္ခုစီသည္ သီးျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွလာပါသည္။ ထုိစနစ္သည္ ဗဟိုကြပ္ကဲေရးဌာနမွ တဆင့္ အေ၀းထိန္းစနစ္ျဖင့္ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးစခန္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႀကိဳးမဲ့၊ ဖန္နန္းမွ်င္ႀကိဳး (Fibre-Optic) သို႔မဟုတ္ အျခား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားမွတဆင့္ ဗဟိုကြပ္ကဲေရးဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္စီးဆင္းေစသည္။ အဆိုပါစနစ္တြင္ ကြပ္ကဲေရးဌာနမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ အဆင့္လိုက္မ်ားျပားစြာ ဖြဲ႕စည္းထားရိွ ပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ Controp Company ထုတ္ SPIDER ႏွင့္ CEDAR စနစ္မ်ားသည္ က်ယ္၀န္းသည့္ ေနရာတစ္ခုအား ေန႔ညမျပတ္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ပစ္မွတ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ေထာက္လွမ္း သိရိွႏိုင္သည့္အတြက္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းစနစ္မ်ားဟုဆိုရလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ လူသားမ်ား ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မည္သည့္စနစ္မဆို အလိုအေလ်ာက္ အခ်က္ျပကိရိယာမ်ား (ဗီဒီယိုႏွင့္အသံ)၏ အကူအညီရယူျခင္း မရိွဘဲ ပစ္မွတ္မ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ထိေရာက္စြာ ေထာက္လွမ္းသိရိွႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ Controp Company ၏ စနစ္မ်ားက ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ SPIDER ႏွင့္ CEDAR စနစ္မ်ားအား ကမၻာတစ္၀ွမ္း မတူညီေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အသီးသီးရိွ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ယံုၾကည္အားထားရေသာ “နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုးတု” သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ Seraphim Optronics Company ထုတ္ အလိုအေလ်ာက္ေျမျပင္ပံုရိပ္ေဖာ္စနစ္ျဖစ္သည့္ ROSS (Remote Observation Surveillance System)သည္ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ေခၽြတာသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေက်ာ္လႊားထိုးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ROSS သည္ ႀကိဳးမဲ့ဘတ္စံုသံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အစံုအလင္ (Wifi, Cellular, Wired ႏွင့္ Satellite)၊ အေ၀းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ေန႔/ည ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိရိယာ၊ Video Motion Detection (VMD)စနစ္၊ တည္ေနရာျပစနစ္ (GPS)၊ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္တို႔ပါ၀င္ၿပီး ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံ RADA Electronic Industries Co.,Ltd. ထုတ္ ေရဒါမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေျဖပင္ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳထားေသာ Software မ်ား၊ Pulse-Doppler ႏွင့္ ဘက္စံုသံုး ေရဒါမ်ားသည္ အလြန္တရာက်ယ္ျပန္႔ေသာ အကြာအေ၀းရိွ ပစ္မွတ္၏ အရိွန္အား ေထာက္လွမ္းသိရိွႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ၏ ပစ္ခတ္မႈပံုစံအားလံုး (တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ပစ္ခတ္ျခင္း)ကို ေထာက္လွမ္းရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေနရာေဒသတစ္ခုအား ေထာက္လွမ္းျခင္းတို႔တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ RADA ၏ Multi-mission Hemispheric Radar (MHR)သည္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ RHS-44 ေရဒါစနစ္သည္ လံုေလာက္ေသာ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးကို ေပးစြမ္းႏုိင္ရာ ၄၀ ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းရိွ ေ၀ဟင္ႏွင့္ ေျမျပင္မွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ခိုး၀င္သူမ်ားကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားတြင္ တည္ရိွျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံငယ္ေသာ္လည္း လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္းမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လွ်က္ရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္မွ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပႆနာႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္မွ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူမ်ား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာမႈတို႔ကို သံုးသပ္ ျခင္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးအား အဆင့္ျမင့္တင္ေရးသည္ အေဆာတလ်င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာပါသည္။ သမ႐ိုးက် နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာအရ လက္လွမ္းမီေနၿပီျဖစ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားႏိုင္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

(Ref; Military Technology, December 2014)

Share.

About Author

Leave A Reply